Mållaust liv har og e mening

Parti fra Stordalsvegen slik den er nå t.v. Til høyre slik den blir når kraftutbygginga påbegynnes. Skjermdump fra Statskog Energi AS sin konsekvensutredning for Stordalen kraftverk.

Storfjord kommunestyre sier nei til Treriksrøysa nasjonalpark. Eg har lest den vedtatte uttalelsen. Den er til å bli flau av. Og den blei vedtatt med 15 mot én stemme! MDGs eine representant stemte mot.

Det minste man kunne vente av en slik uttalelse, er at den argumenterte for og mot et vern. Slike argumenter finnes ikke ikke i uttalelsen, med mindre man aksepterer at «det ikke er behov for den» som et motargument.

En stor del av uttalelsen handler om saksbehandlinga, og at lokalbefolkninga ikke er hørt. Eg har tillit til at styresmaktene i behandlinga av et slikt vern ville fulgt spillereglene. At høringsrunden ville komme i sin tur. Men at man skulle få anledning til å uttale seg før det forelå et forslag, er vel for mye å forlange, slik eg ser det.

Storfjordordføreren har i et intervju uttalt at dersom det blei etablert en nasjonalpark i området ved Treriksrøysa, kunne man bare glømme å få vedtatt nye skuterløyper i området, og særlig den over kommunegrensen til Målselv.  Å få etablert ny skuterløype var altså kronargumentet hans for å si nei til vern.

Det er det eineste argumentet mot vern eg har sett fra det holdet. Ei skuterløype!

Uttalelsen er blotta for konkrete påpeikinger av hvilke andre hindringer for folks bruk av naturen et vern vil ha. Ikke én! Sannheta er vel at folk vil kunne bruke området som før, såfremt de er seg bevisst at mennesket bare er en liten del av alt liv på kloden. At vi ikke er aleine. Mållaust liv har og e mening
du lyt sjå og tenke på, skreiv Einar Skjæraasen.

Sett med andre øyne, kanskje med øynene til reinsdyrene som har kalvingsland her, eller med øynene til viltet som lever her under marginale forhold vinterstid, er det kanskje åpenbart at området bør vernes. Dyra blir aldri spurt i en høringsrunde.
Eller sett med øynene til de som er bekymra for naturødeleggelsene verden over, og hvordan leveområdene til planter og dyr ødelegges i katastrofalt tempo. Også i Norge. Av mennesket.

Ifølge Miljøstatus er statusen for inngrepsfri natur i Norge dårlig, og utviklinga negativ. Siden år 1900 har de villmarksprega naturområdene blitt redusert fra omkring 50 prosent av landarealet til cirka 11,5 prosent i januar 2018. Bare fra 1988 til 2018 blei den villmarksprega naturen i Norge redusert med om lag 2080 kvadratkilometer. Det tilsvarer 5,3 prosent. Men vi kjører på. Vi vil erobre stadig nye villmarksområder med våre støyende kjøredoninger, gravemaskiner og kraftledninger.

Norge skal elektrifiseres. Alt skal gå på strøm i framtida. Alle som meiner å vite noe om det, hevder at det kreves enorme mengder med elektrisitet. Enorme mengder! Vindmøller med tilhørende veger ødelegger stadig meir inngrepsfri natur. De skaper problemer for planter, folk, fugler og andre dyr. Men de gir strøm! Og vi trenger jo strøm. Mye strøm. Meiner ekspertene.

Strømsparing var på moten for mange, mange år sia. Den gangen eg var liten gutt. I min barndomsheim skulle utelyset kun brukes når noen skulle ut eller inn. Å lese på senga om kvelden med lyset på hadde mitt faderlige opphav ikke sansen for. En lesehest som meg måtte pent akseptere at lyset skulle være slokt nå man kraup under dyna. Løysninga blei lommelykt under dyna. Det var nok ikke mye å spare på det. Men faren min fikk aldri vite om den aktiviteten i seine kveldstimer.

Et enstemmig kommunestyre i Storfjord sa i april 2016 nei til en rekke foreslåtte kraftutbygginger i Storfjord i regi av Storfjord Kraft AS, med Statskog og Troms Kraft som aktører. Bare ett elvekraftverk slapp gjennom nåløyet. Det på kommunegrensen mellom Storfjord og Kåfjord. Det var en jubeldag i Storfjord. Noen meinte dagen burde innføres som lokal flaggdag.
Etter dette vedtaket trekte Storfjord Kraft konsesjonssøknaden. På ubestemt tid.

Hvorfor var folk så glade?

Jo, kraftutbygginga i det omfanget som var planlagt, ville i særlig grad få betydning for livet i og ved elvene. Folk som bor her, er glad i naturen sin, og vil ikke at den ødelegges.

Signaldalelvas Grunneierlag skriver i 2016 i en uttalelse at i sum er de planlagte utbyggingene svært alvorlige for fiskebestandene i vassdraget, og spesielt avgjørende for gjenoppbygginga av en antatt utrydda villaksbestand. Laget viser også til at i forhandlinger med Storfjord kommune og ved opplysninger på folkemøter ble det fra utbyggerens side forsikra om at man etter 1980-utbygginga ikke ville forslå ytterligere inngrep. Ei forsikring som fort blei glemt.

Kitdal Jeger- og sportsfiskerforening peiker i sin uttalelse i forbindelse med planene på at ei tørrlegging av elver i Breidalen vil få enorme negative konsekvenser på botanikk, fugler, insekter og småviltet i dalen. Foreninga viser også til at utbyggeren ikke har gjennomført noen tiltak i henhold til konsesjonsvilkårene etter forrige utbygging. Ikke noen!

Over situasjonen nå. Under slik den blir når nyvegen er bygd. Skjermdump fra Statskog Energi AS sin konsekvensutredning for Stordalen kraftverk.

Ordføreren i Storfjord, Geir Varvik (H), har i et avisintervju vist til kommunestyrets nei til Storfjord krafts planer, og at han ikke har fått noen informasjon som skulle tilsi at planene ville bli tatt fram igjen.
Trur han kanskje at utbyggingsplanene er skrinlagt for godt?  Har han ikke lært noe om kraftutbyggerens troverdighet?

Hvis man løfter blikket litt, iallfall lenger enn til neste kommunestyrevalg, ser man at det kommer utbygginger, både i dette området og andre områder i Storfjord. Et kommunestyre-nei betyr lite. Det har man sett i Tromsø og fleire andre steder i landet. Kommunene overkjøres.

Vi må ha strøm til datasentrene som kommer mange steder, til batterifabrikkene, til Teslaene våre, til boligene med alskens elektriske dubbeditter og oppvarma oppkjørsel, til luksushyttene som kan ringes varme. Og til jacuzziene som vi gjerne har ved hytta. Og til elektrifisering av oljeplattfomene. Slik at utslippene fra gasskraftverkene som nå forsyner plattformene med strøm, flyttes til EU og gjør Norges oljeindustri grønnere.

Man må være bra naiv om man trur at Storfjord Kraft ikke kommer til å ta fram planene sine igjen. Det er bare et spørsmål om hvor fort det skjer. Søknaden blei trukket “på ubestemt tid”.

Men for livet i og rundt elvene i Treriksrøysa-området er det nok allerede for seint. Det blir ofra for Utviklinga.
Politikere har andre prioriteringer.