Skuterløyper: Brukerbetalinga settes ut fra selvkostprinsippet

I desembermøtet i kommunestyret stilte representanten Bente Bech (TPL) ei rekke spørsmål angående skuterløyper og brukerbetaling. Under er både spørsmålene og ordførerens svar.

Brukerbetalinga skal dekke kostnadene med skuterløypene i kommunen.

SPØRSMÅL: Er vedtak gjort i Formannskapet 07.06.23 om endring av brukerbetaling på scooterløyper i tråd med tidligere vedtak om brukerbetaling? Sitat «Gebyret skal i sin helhet gå til drift av snøskuterløyper jamfør forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a, andre ledd». Sitat slutt.

SVAR: Ja, lisensen går i sin helhet til å dekke alle kostnadene kommunen har til drift. Det er redegjort for de enkelte utgiftene i saksutredninga i den nevnte saken.

SPØRSMÅL: Hvorfor prioriteres ikke skilting i henhold til vedtak om scooterløyper i Storfjord kommune?


SVAR: Kostnader til skilting er satt opp på budsjett for sesongen 2023/2024, kr. 60.000,- Det må utarbeides skiltplan for snøskuternettet for å sikre rett og sammenhengende informasjon i løypenettet før innkjøp og oppsett utføres. Som følge av pågående arbeid med forskrifta forventes endringer i løypenettet som vil påvirke skiltbehovet. Skilting skal utføres i henhold til forskrifta, og vegvesenets håndbok V725. Summen er en estimert engangsutgift, som i sin helhet er budsjettert tatt inn over en
sesong. Engangsutgiften er hovedgrunnen for økningen i avgifta fra forrige sesong.

SPØRSMÅL: Er det vanlig praksis at avgifter belastes med betaling egne ansatte? Og hva slags utgifter er det i denne saken?


SVAR: Ja, det er vanlig praksis at lønnsutgifter tas med i selvkostberegning. For sesongen 2023/2024 er følgende utgifter regnet inn i selvkosten:

  • Lisens til nettstedet www.scootererlisens.no
  • Transaksjonsgebyrer Nets
  • Driftsavtale skuterforeninger
  • Innkjøp skilt
  • Utgifter egne ansatte knyttet til drift av løypenettet
  • Brøyting utfartsparkeringer
    For sesongen 2022/23 inngikk også oppstartsutgifter bl.a. til etablering av betalingsløsning som var engangskostnader for det aktuelle året.

SPØRSMÅL: Ville det ikke vært bedre å budsjettere med å innleie konsulent/firma, for å få ferdig saksutredning på nye løyper som nå har tatt tre år, enn å budsjettere med «utgifter egne ansatte»?


SVAR: Utgifter til arbeidet med ny forskrift for skuterløyper er ikke en del av ordinær drift av løypenettet, og derfor heller ikke noe som finansieres av scooterlisensen.
Utredning av ny forskrift finansieres med en vedtatt bevilgning på kr. 200.000,- fra næringsfondet. Bevilgninga skal dekke de utredninger som er nødvendig for å kunne vedta ny forskrift. Arbeidet krever egeninnsats fra kommunen med forarbeid, medvirkning, og håndtering av særlover.
Lønnsutgiftene til eget arbeid dekkes av det ordinære kommunebudsjettet. Administrasjonen har sammen med skuterforeningene utført innledende arbeid for ny forskrift med kartfesting av ønskede endringer, kartlegging av andre ønskede endringer i forskrift, tidlig avklaring med grunneiere, oppstartmøter med berørte reinbeitedistrikt og avklaring angående kulturminnebefaring med Sametinget. I arbeidsmøter med Miljø-, plan-, og driftsstyret har ønskede trasévalg og forskriftsendringer blitt justert basert på det innledende arbeidet.
Arbeidet med revidering av skuterforskrift har kommet i tillegg til øvrige pågående arbeidsoppgave i perioden samtidig som det har vært reduksjon i antall årsverk i sektoren. Det har ikke vært anledning
til å gi dette arbeidet særlig prioritet foran andre pågående oppgaver. Enkelte deler av forarbeidet har også tatt lengre tid enn forventet fra tredjepart. Det klargjøres nå for utlysning av konsulentarbeid (utredninger), som forventes utlyst rundt nyttår. Ny forskrift kan dermed være vedtatt før sesongen 2024/25.

SPØRSMÅL: Målet må jo være at alle som bruker løypenettet betaler. Tenker kommunen at det å øke prisen er et virkemiddel?

SVAR: Storfjord kommune har i sin forskrift om snøskuterløyper i § 9 åpnet for brukerbetaling for dekning av kostnader ved drift av løypenettet. Hensikten er at utgifter til drift og vedlikehold av løypenettet skal betales av brukerne, og ikke belaste kommunebudsjettet. Dersom ikke inntektene svarer til utgiftene vil grunnlaget for å drifte tilbudet falle bort, så det er i brukernes egen interesse at det er god oppslutning om ordningen.
Storfjord kommune opplever at ordningen med personlig lisens fungerer godt, og at intensjonen med at de som bruker løypenettet dekker utgiftene oppfylles med dagens ordning. Ordningen ble valgt ved oppstart ut fra sammenligning med nærliggende kommuners løsning.
Nivået på brukerbetalinga settes ut fra selvkostprinsippet, og justeres i forhold til faktiske utgifter til drift av løypenettet og estimert antall solgte lisenser. Det er naturlig at det er løpende evaluering av
ordningen for å holde riktig nivå til enhver tid. Dagens nivå er satt ut fra kun ett års erfaringstall, og vil dermed ha stort potensiale for justering. Sammenliknet de 14 stedene som i dag benytter samme betalingsløsning som oss ligger prisen for et årskort i Storfjord under gjennomsnittet, som er ca. 870 kroner.

SPØRSMÅL: Hvordan tenker kommunen å føre kontroll med om brukere betaler?


SVAR: Kostnader til kontrollpersonell er ikke lagt inn i det gjeldende beregningsgrunnlaget for scooterlisensen. Det er ikke regnet på hvilke konsekvenser dette ville fått for lisensen, men i første omgang er det lagt opp til et tillitsbasert system som ikke gir ekstra driftskostnader som må fordeles på brukerne av løypenettet.
Kommunen har i dag ikke hjemmel for overtredelsgebyr ved avdekking av unnlatt betaling. Det vil utredes innføring av overtredelsesgebyr ved revidering av forskrift. Tilgang på kontrollpersonell eller samarbeid med andre kontrolletater må utredes.