Fiske fremdeles forbudt

Røya er tilbake etter rotenonbehandlinga i 2015 og 2016.

Det blir ikke åpna for fiske i de rotenonbehandla elvene i Storfjord i år. Og det er heller ikke klart når det kan åpnes.

Seniorrådgiver Camilla Lehne hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark skriver i en epost til iStorfjord at elvene åpnes for fisket først når Miljødirektoratet vurderer at bestandssituasjonen og andre forhold tilsier at fisket kan åpnes.

Denne karen og andre sportsfiskere må vente. Det blir ikke åpna for fiske i Storfjord-elvene i år.

Elvene blei friskmeldt forleden høst, og friskmeldinga blei behørig markert på et arrangement på Lyngskroa, der blant andre representanter for Statsforvalteren, Mattilsynet og grunneiere deltok.

I ettertid er det mange sportsfiskere som har stilt spørsmål om åpning for fiske.

– Det er forståelig at disse spørsmålene dukker opp etter ei friskmelding. Jeg kan dessverre ikke si når det åpnes for fiske i elvene i Storfjord, men på generelt grunnlag kan jeg si at før Miljødirektoratet vil vurdere å åpne for fiske i ei elv, må organiseringen av elva være på plass. I henhold til Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk – Lovdata skal elver med gytebestandsmål over 100 kg hunnfisk ha ei organisering som sikrer god forvaltning av fiskeressursene. I elver der dette er i orden, skal Miljødirektoratet vurdere om bestandene i elva tåler en beskatning. Denne vurderingen baseres på gytefisktellinger, råd fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) og anbefaling fra Statsforvalteren, skriver Lehne.

Prosesssen

Lehne skriver at en prosess med å åpne for fiske starter med at foreninga som forvalter fiskeressursene sender inn en søknad til Statsforvalteren. Statsforvalteren videresender søknaden med en anbefaling eller fraråding til Miljødirektoratet. Miljødirektoratet gjør en vurdering og legger et forslag til endringer av forskriften ut på høring. Etter at alle innspill er gjennomgått, blir det vedtatt en endring eller ikke endring.

– Det gis ikke dispensasjoner fra denne forskriften, så om en ønsker å åpne for fiske, må dette skje gjennom ei slik mellomårsregulering. Dette er ikke gjort for noen av elvene i Storfjord, så det blir ikke et ordinært fiske i 2024. Det har, i andre vassdrag som er rotenonbehandla, blitt åpna for et begrensa fiske før vassdraget er åpna for et ordinært fiske. Dette kan også være aktuelt i Storfjord, skriver Lehne.

Reetablering

Reetableringen av fiskebestandene i regionen har pågått hvert år etter behandlinga ved utsetting av rogn og yngel i elvene. Ifølge Lehne er 2024/25 planlagt å være siste år med utsettinger.

Det første prøvefiske blei gjennomført i 2021 for å anslå hvor stor del av gytefisken som stammer fra utsatt materiale fra reetableringsprosjektet.

– Resultater fra det årlige prøvefisket forteller oss noe om i hvor stor grad fiskebestandene er reetablert. Sammen med ungfiskundersøkelser og gytefisktellinger kan VRL (Vitenskapelig råd for villaks) deretter vurdere om det finnes et høstbart overskudd, skriver Lehne.

Ikke grunnlag får å åpne

Harald Olsborg er leder for Signaldalevas grunneierlag. Han sier at organiseringa av elva er på plass. Det eineste som trulig må justeres, er vedtektene.

Han opplyser at tellinga i 2021 viste at det i klassen 0 – 3 kg var sju holakser og 463 hannlakser. I klassen 3 – 7 kg var det 155 holakser og 117 hannlakser. I klassen over 7 kg var det 53 holakser og 68 hannlakser.

Tellinga i 2022 blei det totalt registert 1285 lakser.

Han sier at styret i grunneierlaget ikke syns resultatet av tellinga tilsier at det bør åpnes for fiske, og at han har inntrykk av at grunneirene er av samme oppfatning.

Økende bestander

– For at elvene skal få robuste høstbare fiskebestander framover er vi avhengige av at fisk fra utsatt rogn og yngel får komme tilbake å gyte.   De siste par årene har det vært en økende bestand av gytefisk. Det skriver prosjektleder / forsker i Veterinærinstituettet, Svein Aune, i en epost til iStorfjord.

Svein Aune. Foto: vetinst.no

Han skriver videre:

– For laks har begge vassdrag nådd gytebestandsmålet de to siste årene. Så det lover bra. Når det gjelder sjøørret og sjørøye tar det noe mer tid fra utsett av rogn og yngel til de kommer tilbake for å gyte. Det vil derfor ta noe mer tid før disse bestandene er i full produksjon.