Ber departementet gripe inn

Stamfiske-1
Arkivfoto fra stamfisket i fjor.

Signaldalelvas Grunneierlag SA (SGSA) klager på at Miljødirektoratet (MD) opprettholder adgangen til å fiske på sjøørret og sjørøye i Signaldalelva, og ber departementet gripe inn og stanse fisket umiddelbart.

Tidligere denne uka vedtok MD å stanse fiske etter laks i elva, men åpna for fortsatt  fiske etter sjørøye og sjøørret.

I utgangspunktet hadde MD åpna også for fiske etter laks, men etter at SGSA i et brev til MD hadde pekt på at slikt fiske ville redusere mulighetene for å redde den stedegne og utryddingstrua signaldal-laksen som art, vedtok MD sist mandag å stanse dette fisket.

Når MD nå åpner for fiske etter sjørøye og sjøørret, mener SGSA at  MD ikke tar inn over seg alvoret i situasjonen, og heller ikke ser de mulighetene som foreligger når det gjelder en raskere og mer robust reetablering av Signaldalvassdraget.

Grunneierlaget foreslo i brev allerede 18. mai i år forbud mot sportsfiske i Signaldalelva i år. MD svarte ikke på henvendelsen før 4. juli.

– Dette er etter vår oppfatning brudd med forvaltningslovens paragraf 11a, skriver grunneierlaget i klagen.

MDs begrunnelse for å åpne for fiske etter sjørøye og sjøørret var at beholdning i genbank av disse artene ble vurdert som god.

– MD tar dermed ikke inn over seg de erfaringer som ble gjort etter første behandlingsrunde der om lag 200 voksen fisk ble satt ut i fjordbassenget etter rotenonbehandlinga i 2015. Fordelen med denne metoden er for vår del åpenbare, nemlig at reetableringsperioden vil kunne kortes ned ved at det fra første år er en bestand av voksenfisk som reproduserer i vassdraget. Utsett av saltbehandla voksenfisk vil i tillegg bidra til en bredere genetisk spredning ved at flere enn genbankens familiegrupper reproduserer inn i framtid, påpeker grunneierlaget, og viser til at at saltbehandlingsmetoden ikke er innarbeidd som en veldokumentert metode i veterinærinstituttets verktøykiste for reetablering.

– Men bruk av metoden i Signaldalsvassdraget tilsluttes så langt vi forstår av involverte fagmiljøer hos Veterinærinstituttet, hos Mattilsynet, hos Fylkesmannen i Troms, samt av tilstøtende grunneierforeninger i Skibotnvassdraget, men bare ikke av MD. Vi undres over hvilke motiv MD har for å opprettholde fiske i Signaldalelva, heter det i brevet til MD.

Grunneierlaget klager også  på at MD ikke forfølger paragraf 11 i forskrift om organisering og drift av lakseelver, og viser til at Lakse- og innlandsfiskeloven stiller krav om at fiskeretthaverne plikter å gå sammen om felles forvaltning av fiskeressursene og at det skal utarbeides driftsplan som blant anna  inneholder oversikt over fiskeressursene i det aktuelle området.

 

– Ubegripelig

– Slik driftsplan og oversikt over fiskebestandene som kan underbygge at sportsfiske i 2016 er forsvarlig i et bevaringsperspektiv, foreligger ikke.  At MD på tross av dette åpner for fiske i 2016, som er i behandlings- og reetableringsperioden når de stedegne arter er på det mest sårbare i et historisk perspektiv, er for oss ubegripelig, skriver grunneierlaget i klagebrevet.

iStorfjord har bedt MD kommentere klagen fra Signaldalelvas grunneierlag, og oppdaterer saken når et svar foreligger.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *