– Svært alvorlig økonomisk situasjon

Storfjord kommune er i en svært alvorlig økonomisk situasjon. Her fra Røykenes-området mot Biellogáisa.

KOMMUNEØKONOMI Storfjord kommune er i en svært alvorlig økonomisk situasjon med negative driftsresultat, regnskapsmessig merforbruk og ingen økonomiske buffere til å håndtere uforutsette utgifter eller svikt i inntektene.

Det skriver kommunedirektørt Willy Ørnebakk og økonomisjef Magne Wilhelmsen på kommunenes nettsider.
– En dobling av lånegjelda de siste fire årene gjør kommunen sårbar for renteøkninger. Kommunens har ikke inntekter nok til å fortsette drifta på samme nivå, og situasjonen krever at planlagte innsparingstiltak gjennomføres og får effekt, slik at vi kan levere gode tjenester innenfor de økonomiske rammene vi har til rådighet.
Kommunen gjorde grep i 2020 for å tilpasse driftsnivået i forhold til inntektene. Bremsene ble slått på. Snuoperasjonen resulterte i at merforbruk (underskudd) ble redusert fra 11,6 mill kr i 2019 til 2 mill kr i 2020. De gamle disposisjonsfondene er brukt opp og snuoperasjonen er ikke over.
Til tross for en krevende snuoperasjon har Storfjord kommune fokus på høy tjenesteproduksjon på alle fagområder og utvikling til beste for Storfjord-samfunnet.
Tre alternativer
Ordfører Geir Varvik (H)  sier i en kommentar at kommunen har tre alternativer: Robek, eiendomsskatt eller tiltak for å øke inntektene og redusere utgiftene. Og han er klar på at de to første er uaktuelle. Men hvilke tiltak som kommer til å bli iverksatt, kan han ikke si noe om nå.
– Formannskapet skal ha møte 28. denne måneden, og da skal økonomisjefen legge fram en oversikt over hvordan økonomien  har utvikla seg de tre først månedene i år. Først da kan vi ta stilling til hvilke grep vi må ta, sier han.
– Men nå  synker folketallet stadig, og det betyr vel lågere inntekt?
– Jo, men nå ser det ut til at vi får en del tilflytting de neste månedene, sier han, og antyder at det er minst 10 som er venta.  En del av disse flytter fra Tromsø.
– Tromsø er  vel verdens åttende  dyreste by å bo i, sier han, og skjønner at folk vil flytte fra byen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.