Her er samarbeidsplattformen

Berre vaksi kara – og ei ung dame: Storfjord Høyres nye k-styregruppe er i lag med AP og MDG, klare til å styre Storfjord kommune de neste fire årene.
Gaute Østeggen, Nils-Petter Beck, Geir Varvik, Lars-Einar Garden, Øistein Nilsen og Tonje Nilsen.
Foto: Skjermdump fra Storfjord Høyres FB-side.

To måneder etter valget, og etter flere mislykte forsøk på å få innsyn i de tre samarbeidspartienes politiske plattform, fant vi den endelig – publisert på Storfjord Høyres Facebook-side i kveld.

Her er den (Beklager en noe kaotisk redigering. Det skyldes at teksten var lagt ut som bilder, og ikke i redigerbar form):

Samarbeidspartiene vil forplikte seg til en strategi for økonomisk balanse og enighet når budsjett behandles i kommunestyret. Målsettingen er balansert drift og at kommunens samlede lånegjeld reduseres på sikt. Vi vil etablere et langtidsbudsjett som fremskriver så vel driftsresultat som utvikling av gjeldssituasjonen/kommunens balansekonto. I forbindelse med investeringer må også fremtidige driftsøkonomiske konsekvenser skisseres. Ytre forhold påvirker økonomien; eksempelvis de statlige overføringene, skatteinntektene og rentenivået. Dersom de økonomiske forutsetningene endres til det verre, får det betydning for både investeringstempo og driftstiltak. Vi er enige om at vi ikke skal innføre eiendomsskatt i denne 4 årsperioden. 

Arbeidliv Samarbeidspartiene framhever at kommunens medarbeidere er en viktig ressurs for å skape en vel fungerende kommune for sine innbyggere. Hele og faste stillinger skal være hovedregelen i kommunen. For å få til et godt arbeidsliv, er trepartssamarbeid et viktig grep. Vi ønsker å ha en arbeidsgiverpolitikk der åpenhet, respekt og inkludering er stikkord. 

Bolig Storfjord kommune ligger litt over en time fra Tromsø, og er derfor en attraktiv kommune å bosette seg i. Samtidig er vi nabo til Finland og et naturlig knutepunkt både nord- og sørover. 

Det er en høy kostnad for mange å komme inn på boligmarkedet, og det er mange unge som sliter med å få bolig- og byggelån. Deet er derfor viktig å ha rimelige utleieboliger, spesielt for de som er i startfasen med å etablere seg, og de som har vanskelig med å kunne bygge egen bolig. 

Samarbeidspartiene vil: videreføring av ordningen med Startlån. Lage en tiltaksplan for å bygge nok kommunale boliger til å tilfredsstille kommunens eget behov. Se på ordningen leie til eie prinsippet for å skaffe seg egen bolig Ha klargjorte regulerte boligfelt 

Helse og omsorg Samarbeidspartiene er opptatt av gode velferdsordninger som sikrer innbyggerne likeverdige tjenester i kommunen uavhengig av etnisitet, tro, økonomi eller alder.

Samarbeidspartiene vil: 

• Videreføre helsestasjonsprogram som gir grunnlag for god helse, utvikling og omsorg for barn og unge. 

Aktivitetstilbud til grupper av hjemmeboende for å forebygge ensomhet og utrygghet. . 

Aktivt folkehelsearbeid som blant annet innebærer videreføring av fysak-ordningene for~ å redusere utfordringene særlig knyttet til overvekt, hjerte- og karsykdommer og diabetes 

• Aktivt bruke omsorgstrappen i politiske vedtak, og sikre at innbyggerne får hjelp på riktig nivå til riktig tid 

• Satse på rehabilitering hjemme og i institusjon for å sikre at folk klarer seg selv så lenge som mulig 

• Støtte opp under og videreutvikle helseteknologiløsninger for alle aldersgrupper 

Næring Samarbeidspartiene er enige om at vi skal jobbe for å utvikle kommunen til å være en attraktiv kommune å drifte og etablere virksomheter i. Storfjord kommune skal være en aktiv pådriver og tilrettelegger for næringsetablering og utvikling. Strategisk næringsplan sammen med kommuneplanenes samfunnsdel skal gi Storfjord kommune utvikling og vekst.

Samarbeidspartiene vil jobbe for: 

Videreføre utviklingsteam 

Være med på å tilrettelegge for bruk av innovativ teknologi 

Finne løsninger for parkering, sanitær og søppel langs vei 

Etablere næringsråd for å finne ut hvordan kommunen best kan bidra til etableringer av nye virksomheter og ekspansjon av eksisterende virksomheter 

• Få på plass en egen Storfjord-kalkulator som forteller om de positive tingene som er  i Nord-Troms og Finnmark 

Planlegge for næringsareal er i flere steder av kommunen 

Flere byggeklare boligtomter 

Jobbe for at vann, strøm og fiber er tilgjengelig i hele kommunen Opprustning av Skibotn kai Fullføre påbegynte byggeprosjekt 

Oppvekst, utdanning og kultur Samarbeidspartiene er enige om at en stabil struktur er viktig for at brukerne skal være trygg på at tilbudet står over år. Stabil skole- og barnehagestruktur er viktig for bolyst for barnefamilier. Samarbeidspartiene er enige om å styrke kulturtilbudet i kommunen. Kulturen er limet i samfunnet. Kultur fører til at folk møtes i bygdene og opplever samhold og fellesskap. 

Samarbeidspartiene vil jobbe for: 

Beholde dagens skolestruktur med to grunnskoler. 

Jobbe for å innføre et gratis måltid for elevene i skolene. 

IKT satsningen på skolene skal være tilpasset dagens bruk og behov, og være hensiktsmessig for læring og utvikling. 

Styrke barns mulighet til å få bruke sitt morsmål i barnehage og skole. 

Fullføre renovering av Skibotn samfunnshus. 

Full barnehagedekning og med godt kvalifisert personale. 

Storfjord skal være den beste kulturkommunen i landet. 

Beholde fritidsklubbene og jobbe for å styrke tilbudet. 

Ha attraktive nærmiljøområder 

Lytte til og involvere ungdommen og styrke ungdomsrådet. 

Arbeidsrom for lærere på Hatteng skole 

Samarbeidform og gjensidige forpliktelser

Samarbeidspartiene vil jobbe for et samlet, raust og inkluderende Storfjord hvor vi stiller opp for hverandre. Som en attraktiv kommune skal Storfjord ha gode tjenester med god tilgjengelighet og høyt servicenivå. Vi vil at Storfjord kommune skal ha en bevisst og aktiv rolle i å forebygge hat, hatprat og diskriminering. 

Samarbeidspartiene skal i de kommende årene ha et sterkt fokus på å stå samlet. Vi ønsker å ha dette som gjennomgående tema. Dette skal vises i alle planer, alle møter og alle tjenester som ytes av kommunen. Samarbeidspartiene vil ha møte i forkant av alle kommunestyremøter der ordfører, varaordfører, øvrige kommunestyremedlemmer og utvalgsledere møter. Vara har møterett og forslagsrett. Dette for å sikre god kommunikasjon og framdrift i de politiske sakene, samt avklare enighets og uenighetspunkter. I tillegg ønsker vi en samarbeidsform som gir rom for visjonær tenkning og de lange linjene. 

Partiene vil derfor møtes halvårlig for temabaserte møter hvor «Utvikling og bol yst» settes på agendaen. 

Samferdsel

Samarbeidspartiene vil jobbe for: 

• Å tilrettelegge møtepunkt er mellom bevilgende myndigheter. kommune og næringsliv for å diskutere felles utfordringer og jobbe for gode løsninger. 

At det etableres gang- og sykkelveier i kommunen 

Jobbe mot Troms og Finnmark fylkeskommune med sikte på opprustning av RV 868 

• Følge opp vei og asfaltplanen 

Miljøpolitisk plattform

Vi anerkjenner at verden står overfor en klima-, naturmangfolds- og en plastkrise. Vi vil følge opp med planer og tiltak på områder der Storfjord kommune kan bidra til en bærekraftig utvikling. Alle miljø- og klimatiltakene som ble vedtatt i juni 2019 skal videreføres, følges opp og implementeres i en lokal klima- og miljøplan for Storfjord kommune. Arbeidet med å utarbeide klima- og miljøplanen skal ha høy politisk prioritet og planen tas inn som en ny delplan i kommunal planstrategi for perioden 2019-2022. Vedtak om plastfri kommune, enøk-tiltak, tilrettelegging for el-biler, kloakkrenseanlegg, kildesortering og kompostering på kommunale arbeidsplasser, miljøfyrtårnsertifisering av skoler og rådhus og strategier for pollinerende insekter må også ivaretas i neste periodes planarbeid og i budsjettprosesser.

Samarbeidspartiene vil: 

At tidligere vedtatte klima- og miljøtiltak skal følges opp. 

Å skape engasjement for lokalt miljø- og klimaarbeid 

At Storfjord kommune skal innføre klimaregnskap og klimabudsjett 

Sikre og øke lokal matproduksjon og skal i større grad tilrettelegge for småskalabønder, reindrift og fiskere. 

• At innkjøpsordningene skal gjennomgås og brukes aktivt for å fremme klima- og miljøvennlige anskaffelser samt å støtte lokal innovasjon og lokalt næringsliv. 

• Vurdere oppdrett i fjorden kun dersom anleggene kan garantere for null lus, null rømninger og null ressurser på avveie. 

• At Nasjonalpark ved Treriksrøysa skal utredes. En vernestatus og en forvaltning som ikke er forenlig med reindrifta, vil være uaktuell. 

Bevare eksisterende scooterløypenettverk, men det skal ikke åpnes for nye løyper. 

I samarbeid med stisyklermiljøet finne gode løsninger for å forhindre terrengslitasje, finne finansiering til og gjennomføre sykkelstibygging 

• At miljøkrav, klimaavtrykk og strategier for pollinatorvennlige grøntområde r skal vektes i anbudsprosessen i byggeprosjekt. 

• Ha en god eiendoms- og anleggsforvaltning. Vedlikeholdsetterslepet på bygg, veier og VA-anlegg skal tas på alvor og dele skal settes av ressurser til gjennomføring av vedlikehold.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *