Vi trenger mindre, ikke mer motorisert ferdsel


Ikke uventa har saken om nasjonalpark ved Treriksrøysa brakt særlig snøskuterentusiastene i harnisk. Det er ikke merkelig. For en nasjonalpark vil sannsynligvis ramme den motoriserte ferdselen i omådet. 

En eventuell nasjonalpark ved Treriksrøysa vil ramme den motoriserte ferdselen i området. Arkivbilde: Fra skuterløypa i Kitdalen.

Og stort sett bare den. 

Ellers kan området brukes som i dag.

Store Norske Leksikon skriver: 

«Hensikten med å opprette nasjonalparker i Norge er å bevare større naturområder, med planteliv, dyreliv og geologiske forekomster i en mest mulig opprinnelig tilstand, og gi allmenheten muligheter til å oppleve slik natur, samt å bevare naturverdiene for våre etterkommere. Nasjonalparkene gir videre muligheter for undervisning og forskning i urørt eller nær urørt natur. Det er vedtatt alminnelige regler for ferdsel i og bruk av nasjonalparker. Blant tekniske inngrep som ikke må forekomme, er vei- og jernbanebygging, oppføring av kraft- og telefonlinjer, vassdragsregulering, taubaner og bygninger av alle slag. Pattedyr og fugler er generelt fredet, men det kan gis unntak for småviltjakt som har vært drevet fra gammel tid. Alle planter, også levende og døde trær, skal være fredet. Bærplukking er likevel tillatt, og det skal være adgang til å drive sportsfiske etter gjeldende regler. Motorisert trafikk til lands, til vanns og i luften er forbudt med mindre det skjer i politi- eller sikringsøyemed.»

Protestene som kommer mot forslaget og medienes behandling av saka, kan få det til å se ut som om «alle» er mot opprettelsen av en nasjonalpark her. Slik er det ikke. 

– Jeg er for nasjonalpark, men å legge meg ut for hogg av skuterfolket, det orker eg ikke, skriver en nasjonalparktilhenger som vil være anonym. 

Vedkommende er ikke alene. Der er mange som har resignert. De blir ikk hørt når det gjelder motorisert ferdsel i utmark. For det er egentlig det protestene i denne saka handler om.

Det var i juni 2015 at nåværende regjering vedtok å la kommunene sjøl opprette skuterløyper i sine områder. Ei ordning Nord-Troms og Finnmark har hatt lenge. Her planlegges det stadig nye løyper.

Det skjedde uten at det var gjort nødvendige analyser av konsekvensene. Og det skjedde til tross for en rekke protester. Blant anna fra Den Norske Turistforening, Naturvernforbundet, Friluftslivets Fellesorganisasjon, Norskog og Norges jeger- og fiskeforbund, med til sammen  750000 medlemmer.

Regjeringa brydde seg heller ikke om at Miljødirektoratet, Klima- og miljødepartementets nærmeste faglige rådgiver og iverksetter av miljøpolitiske vedtak, advarte mot konsekvensene av å tillate fornøyelseskjøring med snøskuter. I sin høringsuttalelse skriver de at økt snøskuterkjøring vil gi negative konsekvenser for friluftslivet og muligheten til å oppleve stillhet og ro i naturen. Økt motorisert ferdsel kan ifølge direktoratet også gi negative effekter på naturmangfoldet.

Regjeringa hadde heller ikke støtte for vedtaket hos sine egne velgere!

En  landsdekkende undersøkelse, utført av Ipsos MMI for Norsk Friluftsliv i 2014, viste at i Høyre var 51 mot og 30 for, mens tallene var henholdvis 48 og 32 i FrP. 

På spørsmålet «Er du for eller i mot at det skal bli lov med fornøyelseskjøring med snøscooter i norsk natur, eller har du ikke noe standpunkt til dette?» blei resultatet for øvrig slik: Ap 71 prosent mot, Sp 61 prosent mot, MDG 81 prosent mot, KrF 62 prosent mot, Venstre 71 prosent  mot og SV 90 prosent mot. 

Det er altså ikke flertall for loven i noen partier!

De fleste andre undersøkelser viser også at folk ikke ønsker mer motorisert ferdsel i utmarka.

Ifølge en rapport fra Vista Analyse (VA) kan regjeringas lovforslag om snøskutere føre til nær en dobling av snøskutertrafikken i løpet av åtte år, noe som vil gjøre det vanskelig å ivareta friluftslivet.

Av rapporten framgår det at det var 73400 snøskutere i Norge i 2013. Det vil ifølge VA si framskriving øke til 137700 i 2021 som en følge av lovendringa. I tillegg vil antallet kunne øke med 50200 i 2021. 

Dette representerer ei økning på 85 prosent fra 2013 til 2021. 

Antallet kjørte kilometer vil øke fra 87 millioner til 138 millioner kilometer, ifølge framskrivinga. 

Ulovlig kjøring utenfor løyper skjer i stort omfang.

I tillegg kommer omfattende ulovlig kjøring. Risikoen for å bli tatt er forsvinnende.

Antallet skadde og døde vil øke som en følge av lovendringa, og skadekostnadene i 2021 vil nesten dobles fra 2013-nivået og øke til 1,5 milliarder, ifølge framskrivinga.

Regjeringa legger altså opp til et frislipp for motorisert ferdsel i utmark.

Det skjer i ei tid da ungdommer og andre tar til gatene i protest mot myndighetenes handlingslammelse i klimaspørsmålet. Den ene rapporten etter den andre viser at det trenges drastiske tiltak om verden skal unngå et økologisk inferno. 

At halvparten av verdens dyr de siste ti-åra er forsvunnet og at insektene dør i hopetall, og kan være helt borte i løpet av 100 år, gjør visst ikke inntrykk, og får ikke konsekvenser for regjeringas politikk.

I stedet for å legge opp til økt motorisert ferdsel, er det nødvendig å begrense den i størst mulig grad. 

Både til lands, til vanns og i luften.

Én kommentar til “Vi trenger mindre, ikke mer motorisert ferdsel”

 1. Her var det en salig sammenblanding av argumenter, ensidig “fakta” og tull fra forfatteren.

  Er det noen som er blitt hørt i saken om motorferdsel, så er det snøscootermotstanderne. De har ett stort apparat – statsstøttet – som har drevet propaganda mot snøscooteren i mange år.
  Med tull og overdrivelser har de i mange år sørget for at det kun har vært lov med snøscooterløyper i Nord-Troms og Finnmark.

  At noen lokalt hevder de ikke vil legge seg ut men snøscootertilhengerne – vil jeg ikke vektlegge så mye – sålenge de ikke står frem. Alle kan hevde det “er mange av oss”. Har tar man “stakkars meg vinklingen” – “de overkjører meg holdning” for å vinne sympati. Man får stå for det man mener. Undertegnede har gått mot strømmen “rød-anorakkene” i denne sak, og har rygg til å bære det. Vet at ikke alle er enig – men det blir som å la være å stemme ved stortingsvalg – har man ikke sagt ifra fra man la vær å klage.

  Først hevder forfatteren at ikke alle er enig selv om det virker slik, så hevder han at alle medlemmene i de nevnte foreninger er enig med styret. Disse 750000. Disse foreningene tok alle medlemmene som gisler. Her var det masse utmeldinger i foreningene pga deres holdning. Ingen var spurt om de var enig i styrets holdning. Men da er det greit å bruke det som argument???

  Svaret i høringen i forkant fra miljødirektoratet er som forventet. Og vil neppe overraske noen. Det er deres jobb. Men, de er ikke så redelige at de i deres svar tok med forskning som gikk i snøscooterens favør. Direktoratet for Naturforvaltning ble tatt med buksa nede da de i 2008 forsøkte forby all snøscooterkjøring i Norge. Slikt skal man stole på?

  Når det gjelder de landsdekkende undersøkelsene så kjenner ikke forfatteren historien til disse – eventuelt unnlater å fortelle det. Alle disse er negative til snøscooter, er enten negativ ladet i språkbruken eller inngikk i en “grønn spørsmålssetting”. Man sa bl.a ikke noe om at kjøringen skulle foregå i regulerte former. De spørreundersøkelsene som er nøytrale i sin formulering viste en klar for snøscooter holdning.

  Analysen fra Vista analyse er kun brukbar til å tørke seg en viss plass med. Den er full av feil og halvsannheter. Her er det konstruert tallmateriale uten nødvendig bakgrunnsgrunnlag, Tall som har vist seg å ikke stemme i forsøkskommunene. Igjen, forfatteren forteller bare det noen vil høre. Skremselspropaganda.

  Når forfatteren benytter ord som frislipp – viser det dessverre seriøsiteten til en saklig artikkel. Slik benyttet også Den Norske Turistforening i sin skremselspropaganda – men måtte krype til korset og innrømme at det var feil. Dog har ikke denne forfatteren tenkt å slutte med denne feilinformasjonen.

  Og, det er sikkert på grunn av snøscooteren at halvparten av verdens dyr er forsvunnet. Her får man starte i rett ende hvis det er ønsket.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *