Nordkalottsenteret – et gedigent pengesluk

Storfjord kommune betalte 3,9 millioner for den nedlagte ICA-butikken i Skibotn. Det var mer enn det doble av markedsprisen, ifølge en tilstandsrapport.

Storfjord kommune betalte 3,9 millioner for gammel og mangelfull butikkbygning i Skibotn. Markedsprisen var mindre enn det halve.

Nå kan resultatet bli at senteret legges ned. Det foreslo iallfall Solveig Sommerseth (TPL) da saka om sentret blei behandla i siste formannskapsmøte.

I begrunnelsen for forslaget anfører Solveig Sommerseth:
–ICA-butikken i Skibotn ble kjøpt for kr 3,9 millioner i 2012. Det kan stilles spørsmål om det manglet tilstandsrapport før kjøpet. Det må det trolig ha gjort, ettersom det under ombygging oppdages svakheter i yttervegger, gulv, med isoleringen, samt nødvendige utbedringer av rør, vann- og avløp og det elektriske. I et saksframlegg fra 2015 framkommer det at markedsverdien utrolig nok er knapt halvparten av kjøpesummen.
I tillegg har kommunen brukt 1,2 millioner ekstra til realiseringen av senteret, 267000 kroner  ferdigstillelse av bygget og nå overskridelse på 1.577 millioner (ja, fordi i tillegg til de oppgitte 1.485 er det brukt 90 000 av MVA-refusjonen). Til fradrag kommer heldigvis MVA-refusjon på nesten 800 000 kroner.

Ho peker videre på at det ligger an til et underskudd på  80 000 kroner for 2018, til tross for at det var kafédrift store deler av året. Ifølge Solveig Sommerseth  ligger det videre an til underskudd også for 2019, med mindre det blir kafédrift igjen.

– Kommunen har i tillegg hatt ordinære driftskostnader på bygget, fra det ble kjøpt i 2012 og fram til disse gikk inn i regnskapet til Nordkalottsenteret. I tillegg har vel kommunen tapt leieinntekter fra eksempelvis Språksenteret, inntekter som nå går inn i Nordkalottsenterregnskapet, istedenfor til kommune, skriver Solveig Sommerseth i forbindelse med forslaget sitt.

– Ut fra ovennevnte, har kommunen brukt eller tapt, alt ettersom en ser det, bortimot 7 millioner på et senter som ikke en gang er lovpålagt å ha. Det kan ikke være en fornuftig forvaltning av kommunens midler.

Insolvent

– Det fremkommer videre at selskapet er insolvent dersom Storfjord kommune krever å få utbetalt hele MVA-refusjonsbeløpet.
I realiteten har vel ikke senteret heller skapt nye arbeidsplasser. De som er i senteret var lokalisert andre steder før senteret ble etabler, og er nå  egentlig  samla på et sted .

Solveig Sommerseth konstaterer at forutsetningene for prosjekt Nordkalottsenter ikke er oppfylt.

– Senteret må derfor avvikles, og bygget benyttes istedenfor til reell næring, foreslår hun og peker på at ved å avvikle Nordkalottsenteret, kan bygget fortrinnsvis benyttes til reetablering av Plamon til Skibotn, eller til annen næring.  Ett alternativ er at  bygget selges.

– Eksisterende aktører i dagens Nordkalottsenter lokaliseres i hensiktsmessige kommunale bygg. Det kan nevnes at det snart blir ledige lokaler i NAV-bygget på Hatteng, og det vil være en fordel for Storfjord kommune å få leieinntekter der, eksempelvis via språksenteret, mener Solveig Sommerseth.

Viktig og verdifull

Stine Jakobsson Strømsø er styreleder for Nordkalottsenteret AS. Ho kjenner ikke til Solveig Sommerseths forslag.  Men i en epost til iStorfjord kommenterer ho saken slik:

– Nordkalottsenteret er viktig og verdifull for Storfjord kommune, og således en suksess. Nordkalottsenteret er blitt til en lenge etterlengtet møteplass i kommunen som bidrar til bolyst i en kommune som sårt trenger slike arenaer for å opprettholde bosetting. Personlig ønsker jeg at kommunen skal bygge et kombinert jobbtreningstilbud og kafé i kafelokalene på senteret. Nordkalottsenteret bidrar også til å oppfylle kommunens motto «mangfold styrker» med kombinasjon av leietakere, utstillingsvegg og møteplass mellom innbyggere, folk og kulturer.
Økonomisk har Nordkalottsenteret hatt det krevende. Allerede fra starten med høye kjøpskostnader til utbygging som ble mer omfattende strukturelt sett og dermed også dyrere til en drift uten de rammebetingelsene som kommunens folk hadde sett for seg før etablering. Gjennom reetablering av kafédrift og videreutvikling av senteret ved støtte fra næringsfondet til at bygget blir det signalbygget som var tiltenkt vil også driften gå i balanse.
En avvikling vil føre til redusert bolyst og at kommunens innbyggere og folk utenfra mister en viktig møteplass. Som ordinære næringslokaler egner dessuten lokalene seg dårlig.

 

3 kommentarer til “Nordkalottsenteret – et gedigent pengesluk”

  1. I utgangspunktet var det til dagens møte innstilt på at det skulle gis lån på ca kr 400000, som skulle nedbetales over 7 år (med rente lik den flytende i kommunalbanken). Jeg mener imidlertid at kommunen ikke kan låne ut penger til Nordkalottsenteret verken til drift eller som tilskudd. En slik løsning ville dessuten ført til en urimelig forskjellsbehandling overfor øvrige næringsdrivende som og kunne hatt behov for et slikt lån. På bakgrunn av dette, endte dagens vedtak i Formannskapet med at Nordkalottsenteret AS må betale tilbake MVA-refusjon til Storfjord kommune, og at overskridelsen på kr 685385 blir dekket av næringsfondet. For å sikre videre drift av Nordkalottsenteret ble det vedtatt å øke aksjekapitalen med kr 400000. Sistnevnte dekkes via av kommunens disposisjonsfond.

  2. hva er kriteriene for at et AS skal kunne stikke sugerøret i disposisjonsfondet ? Det her høres jo intresangt ut. Der er sikkert flere AS i Storfjord som kunne tenke seg en kapitalinsprøytning i den størrelsesorden. går det å søke midler derfra eller, er det penger som bare deles ut ? “innvesteres” ??? å ha et kommunebudsjett i ryggen må jo være suverent når man skal drive et foretak.

  3. Forøvrig synes jeg at det er et meget fornuftig forslag fra solveig. Få det der sentret “pengesluket” avviklet å få næringsvirksomhet i bygget. så vit meg bekjent har det blitt betalt utallige skattekroner fra det bygget til kommunekassa, så å påstå at det er uegnet til næringsvirksomhet sier vel mer om kompetansenivået på di som utaler seg, en egnetheten til bygget.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *