Dette vil vi ikke ha, herr driftssjef

Av Malvin Nygård

Jeg har ikke en journalist til å formidle til offentligheten min erfaring med driftsavdelingen i Storfjord kommune, så jeg får etter beste evne gjøre det selv.

Min sak starter i kommunestyrets vedtak i sak 74/2000, da min reguleringsplan ble godkjent.
Etter noen mindre endringer, ble reguleringsplanen behandlet i sak 46/10, der noen mindre justeringer ble foretatt, samt det  – etter mitt syn det viktigste i vedtaket –
Småbåthavn/molo og område for utleiehytter/sjøbuer utgår. ROS analyse vil derfor ikke være nødvendig for reguleringsplanen.»
Og
«Reguleringsendring på reguleringsplan Nygård med revideringsdato 21.09. 2010 godkjennes.»
Jeg var i god tro, da jeg rekvirerte oppmålingsforretning  sommeren/høsten 2015. Alle formaliteter var i orden – trodde jeg.
Men nei. Etter venting på mere enn 6mnd år, skjer det noe.
Jeg skal ikke oppholde leserne med uvesentligheter, men hoved innholdet er at driftsavdelingen later som vedtaket i sak 46/10  ikke eksisterer, eller så er det inkompetanse hva  angår forvaltningsregler.
I tillegg vil saksbehandler ha nye oppmålingsrekvisisjoner – som det ble opplyst – for å korrigere noen feil i  de opprinnelige. Jeg fyller ut nye og forstår at det er bare bagateller, og vil derfor ha korrigeringene inn på opprinnelig skjema, da det ku manglet noen avkryssinger.
Men nei, ny skjema skulle fylles ut. Da jeg nektet, ble det informert at « saka blir liggende til ny skjema foreligger» Ingen valg forsto jeg, og fylte ut nye  med ett unntak.
I tillegg måtte jeg skrive erklæring på at de gamle skjemaene skulle utgå»ellers blir sakene liggende»
I ettertid forsto jeg at de nye skjemaene – i stedet for korrigering av de opprinnelige – ble registrert som de første og eneste.
Eieren av den tomta, der jeg ikke fylte ut nytt skjema, sendte epost til meg med følgende innhold:
»Nylig informasjon angående fradeling tillatelser viser at gyldige søknader ikke har blitt levert av selger. Vi ønsker nå å heve kjøp uten videre diskusjon da salget ikke lever opp til forventninger som selger har framlagt.»
Dette på bakgrunn av informasjon fra driftsavdelingen, som ikke unnlater å gi usanne opplysninger, og som selvfølgelig ble oppdaget da kjøperen forlangte dokumentinnsyn – etter min anbefaling.

Gjennomgangstonen i all korrespondanse fra driftsavdelingen er «Avslutningsvis må vi opplyse om at ingen fradelinger vil bli godkjent før det foreligger rapport fra godkjent geoteknisk firma om grunnforhold………»
Og:
«Avslutningsvis må vi opplyse om at ingen fradelinger vil bli godkjent før det foreligger rapport fra godkjent geoteknisk firma om grunnforhold………»
Sak 46/10 sier at ROS analyse ikke er nødvendig.
Mine henvisninger til dette vedtak  som ikke er opphevet, eller korrigert –  avstedkommer bare taushet.
Jeg henvender meg til fylkesmannen, for å få hjelp til å få korrekt saksbehandling etter forvaltningslovens regler.
Forvaltningen kan etter forvaltningslovens §35, oppheve eller forandre vedtaket i sak 46/10, men da utløses også klageadgang.

Fylkesmannen påpeker i brev av 13.07. 2016,at»…..Vi viser imidlertid til at en byggesøknad alltid må behandles, uansett om kommunen skulle være av den oppfatning at søknad ikke kan innvilges. Søknaden skal behandles innenfor de saksbehandlingsfrister som er fastsatt………»
Driftsavdelingen svarer fylkesmannen bla:
«På bakgrunn av vår redegjørelse om saken, avventer vi beskjed fra Fylkesmannen om det er slik at vi skal sende avslag i saker hvor vi jobber med søker om å komplettere søknaden. Dette synes kommunen er en mer byråkratisk prosess enn nødvendig».
Etter min oppfatning, forsøker driftsavdelingen å latterliggjøre fylkesmannen, som veileder saksbehandler i hvordan reglene for korrekt saksbehandling er.
Driftsavdelingen i Storfjord kommune forholdt seg ikke til fylkesmannens veiledning.
Jeg maktet ikke å kjempe mot overmakta og rekvirerte geolog, som koster meg helt unødvendig, nesten kr.100000,-
OPPSUMMERING:
#.Det foreligger ett lovlig vedtak i sak 46/10 som fortsatt er gyldig.
#.På tross av flere mundtlige og skriftlige henvendelser nekter driftsavdelingen å forholde seg til vedtaket.
3 #.Ved å si, og skrive»Saka blir liggende til kommunen får   geologisk vurdering»  – på tross av sak 46/10 – er etter min oppfatning, maktmisbruk for å tvinge administrasjonens vilje igjennom. Dette styrkes av argumentene i brev til Fylkesmannen, som ikke medfører riktighet mht «veiledning» Jeg oppfattet,og oppfatter fortsatt, «veiledningen» til kun å være – «gjør som vi sier, eller så blir sakene liggende». Med andre ord så snakker vi om myndighets misbruk.
1  # Vi snakker også om myndighetsmisbruk, når driftsavdelingen ikke  respekterer ett tidligere forvaltningsvedtak i sak 46/10.
2  #.Forannevnte forhold tvinger meg til å engasjere geoteknisk kompetanse, for å få fra delt tomtene.
3 #.At saka ikke er tatt opp tidligere, er av den enkle grunn av frykt for ytterligere trenering, før fradelingssakene er ferdigbehandlet.

Sakene er innklaget til formannskapet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.