Alle innlegg av Tore Figenschau

ICA blir Nordkalottsenteret? 

ica
ICA-butikken i Skibotn.

SKIBOTN ICA-butikken på Skibotn legges ned. Nå foreslår rådmannen å etablere Nordkalottsenteret i lokalene.

Storfjord kommune igangsatte forprosjekt Nordkalottsenteret i Skibotn i juni 2006. Siden den gang har en prosjektleder og ei styringsgruppe hatt i oppdrag å utredde blant annet hvilke funksjoner Nordkalottsenteret skal ha og hvordan bygget skal finansieres og driftes.

– Status er i dag at det ligger til rette for å kjøpe butikklokalene (ICA butikken) fra Randi Georgsen og eiendommen til Per Einar Georgsen for bruk og etablering av Nordkalottsenteret i Skibotn, heter det i rådmannens saksframstilling til kommunestyret.

Rådmannen foreslår å etablere et eierselskap med ansvar for å bygge og leie ut anlegg til de funksjoner som tenkes etablert i senteret. Eierselskapet skal eies av kommunen og Per Einar Georgsen. Rådmannen foreslår også at det etableres et driftselskap som skal etablerer de ulike funksjoner som skal inn gjennom leieforhold hos eierselskapet.

– Driftselskapet vil måtte ha ansvar for at funksjonene er kvalitetssikret som ideer og at de er fundert sunt økonomisk, fastslår rådmannen.

– Primært forutsettes at eierselskapet kun leier ut til for eksempel turistinformasjonen, språksenteret etc, som derved får ansvaret for å sikre økonomien i eierselskapet.

Kommunen har engasjert prosjektleder på Nordkalottsenteret foreløpig ut 2010. I forbindelse med at forprosjektet til Nordkalottsenter er fullført mener rådmannen at prosjektmedarbeideren kan overføres til oppstarten av Nordkalottsenteret.

– Det vil være behov for saksbehandling/utredningskapasitet til å sette i gang de to selskapene basert på at kommunestyret vedtar dette.

For å opprette eiendomsselskapet AS er det behov for at Storfjord kommune som den ene eieren går inn med 3 millioner kroner. Disse midlene foreslår rådmannen å skal skaffe ved bruk av et tomterefusjonsfond og salg av aksjer i TIRB, Geotex og andre selskaper.

Saken skal behandles i kommunestyret førstkommende onsdag.