Alle innlegg av Innsender

Fem gode grunner til å si nei til vindkraft i Nord-Troms

Fra: Forum for natur og friluftsliv Troms v/ Norges Jeger- og fiskerforbund Troms, Nordreisa Jeger-og fiskerforening, Naturvernforbundet Troms, Naturvernforbundet Nordreisa, Nordnorsk botanisk forening, Midt-Troms Naturlag og Birdlife avd. Troms. 

Slik ville det blitt i reinbeiteområdetv ieved Riehppejávre om ikke NVE hadde sagt nei til Troms Kraft sine planer i 2014. Illustrasjon: Troms Kraft.

Vindkraftplanene i kommunene Nordreisa, Storfjord, Kvænangen og Kåfjord vekker sterk bekymring blant natur – og friluftslivsorganisasjonene.

Fortsett å lese Fem gode grunner til å si nei til vindkraft i Nord-Troms

Brøyteanbud

Av Wiggo Hansen

Artikkelforfatteren, Wiggo Hansen.

Det ser dessverre ikke ut til at det hjalp noe særlig å legge ned driftsetaten, for nå er ”sirkus brøyteanbud” tilbake i spaltene igjen. 

Siden kommunalsjefen sa opp de eksisterende brøytekontraktene i 2021, har vedkommende etat forsøkt å lyse ut en ny langtidskontrakt uten å lykkes. Det har gått i 2-måneders kontrakter som alle har fått stryk av KOFA, med påfølgende gebyrer. Man skulle da tro at de ansvarlige innser at dette kanskje ikke er favorittøvelsen deres og legger lista deretter.

Men neida, nå rigges det til en ny stor utlysning hvor pris ikke ser ut til å være så viktig. Tvert imot, så legges det inn så mange (unødvendige)  krav som tilbyderne er nødt til å kalkulere inn at anbudene blir langt dyrere enn de trenger å være. 

Etter å ha sett intervjuene med alle ordførerkandidatene er det en ting som går igjen, og det er bekymringen for kommunens økonomi. Alle sier de vil prioritere tiltak som bedrer kommunens økonomi. Da må de jo stoppe dette vanvittige eksperimentet av en anbudsutlysning som kun bidrar til å høyne brøyteutgiftene dramatisk, uten at det blir bedre framkommelighet av den grunn. Etter snart 30 år som beboer i Oterbakken, kan jeg ikke huske en eneste gang at veien ikke har vært framkommelig. Så det funka fint med ”gammelmetoden” og.

En annen svakhet med det nye anbudsprinsippet er selvfølgelig at det gir oppdragsgiver mulighet til å favorisere en enkelttilbyder som nødvendigvis ikke er billigst. Og det har vi jo sett allerede ved at det dyreste anbudet ble antatt både i nov/des i fjor og jan/feb i år.

Når slike ting skjer, hvorfor tar ikke politikerne grep, og sørger for at en slik praksis stopper, og ikke bare står fram i intervjuer og klager på økonomien. Det ødelegger ikke bare kommunens økonomi, men også omdømmet til kommunen som seriøs oppdragsgiver. 

Når man i tillegg leser at ”teamet” som skal anta anbudene er hemmelig, så er egentlig bunnen nådd for anstendig forvaltningspraksis. Dersom du står tiltalt i norsk rett, så får du vite hvem som er aktor, dommer, domsmenn og eventuelle vitner. Og det har en logisk grunn. Du skal vite at de som dømmer deg ikke har bindinger til noen av partene, dvs være inhabile. Og det skjer stadig i rettssalene at noen må byttes ut pga inhabilitet.

Men her i kommunen skal selv et ”team” som skal avgjøre brøyteanbud være hemmelig. Egentlig komisk, men dessverre dypt tragisk og avslørende for de som sitter med ansvaret. Selv ikke her gis tilbyderne en fair sjanse til likebehandling. ”Teamet” kan jo bestå av nær slekt, tidligere ansatte osv til ett eller flere av tilbyderne. Men det må de bare finne seg i. Ganske utrolig at en kommune kan operere med slike tvilsomme metoder. Alt dette peker i en retning som ikke er tillitvekkende.

STANS SØPPELLUKTA I SKIBOTNAv Bjørnar Seppola, Skibotn

Bjørnar Seppola.

1985 ble det etablert en liten søppelplass for Skibotnbygdas behov, et par kilometer fra bebyggelsen. En betryggende avstand i forhold til det volum og den drift som det var behov for i vår bygd. I 1997 sluttet Storfjord kommune seg til Avfallsservice i Nordreisa som overtok drifta av plassen. Det ble begynnelsen på en type miljøkriminalitet som ingen i 1997 kunne forestille seg. Grønne plastposer og annet småskrot ligger spredt utover hele dalen og i elva, hvor det i tillegg er mistanke om forurensing av sigevann fra søppelplassen. Store hauger av såkalt «matjord», infisert av mikroplast, er deponert i Skibotndalen. Ett problem for våre etterkommere å løse.

REAKTORMETODEN OG LUKTPROBLEMER
Det var 14.desember 2000 at Avfallsservise, etter søknad, fikk konsesjon til å drive et «reaktoranlegg» for omdanning av 10 000 tonn matsøppel pr år til kompostjord». Direktør Steinar Amundsgård i Avfallsservice, brukte sin ekspertise på avfallsbehandling, til å overbevise folkemøtet og kommunestyret om at reaktormetoden ville bli luktfritt. Kommunestyret tok dette som god fisk. Tillatelse ble gitt, med 11 mot 6 stemmer, for drift i 25 år.

Det gikk ikke lenge før folk i de lavtliggende deler av Skibotn, Abaja, Elvesida og Skoggåran ned til LHL fikk oppleve en kvalmende lukt og konsekvensen av at de folkevalgte i Storfjord i 2000 var så naive at de hørte på «eksperten», som attpåtil var inhabil siden han var ansatt i Avfallsservise. Opp gjennom årene har det vært klaget og klaget, forbedringstiltak er gjort, gang på gang, men lukta har fortsatt år etter år. Slett ikke til å undre seg over. Selvfølgelig blir det lukt når 10 000 tonn matsøppel som ligger på en asfaltert slette i ranker og råtner. At noen kunne tru noe annet, er til å trekke på smilebåndet av,

KJØR SKITTEN TIL SKIBOTN
Noen år senere fikk Remiks i Tromsø, en lysende ide for hva byen kunne gjøre med sitt matavfall: «Kjør skitten til Skibotn», ble løsningen også for Tromsø. Plastforurensinga av dalen tiltok og det gjorde også stanken fra Tromsø-søpla.
Nå, år 2023, er scenariet i ferd med å gjenta seg. Avfallsselskapene fra Tromsø, Harstad, Hammerfest, Nord-Troms og Lofoten har sett seg ut Skibotndalen som et passende sted for å deponere og bli kvitt problemet med matavfall. 50 000 tonn matavfall pr år skal kjøres opp i til Skibotndalen, dvs 200 tonn pr dag. Så skal de forsøke å lage biogass av matsøpla, i et anlegg som skal bygges i et prosjekt som heter Rå Biopark. Prosjektmedarbeider Øyvind Østbø, med bakgrunn fra Remiks, Tromsø, stilte opp med lysbilder, kaffe, sjokolade og kaker, på folkemøtet i Skibotn den 8 februar 2023. Nå som for 23 år siden, prøvde han å overbevise bygdefolk om at denne «biogass-metoden» vil bli luktfri. Er ikke han inhabil til å gi nøytral informasjon siden han er ansatt i Rå Biopark?
Denne gangen er imidlertid de folk i Skibotn som har levd 20 år med søppelstanken rundt seg, mer skeptiske til eksperter fra firmaet som driver anlegget. I tillegg har vi i dag mulig til å sjekke på nettet, det hadde vi ikke for 23 år siden. Vi har undersøkt og fått vite at slike anlegg slett ikke er luktfrie. Et biogassanlegg består av et mottak hvor trailerne leverer søpla, som så fylles i råtnetanker hvor matavfallet ligger og råtner, mens det gir fra seg metangass. Deretter leges restavfallet i ranker til ettermodning i opptil 6 måneder før det blir til jord. Råtnetankene i seg selv er tette og slipper ikke ut lukt, men hver tank må tømmes og fylles med nytt avfall med 4 – 6 ukers mellomrom. I den forbindelse slipper det ut lukt, i opptil 10 dager, etter erfaring fra anlegget i Bergen. En lukt som er, slik navnet sier, rett og slett «råtten». På mottaksplassen kan det noen ganger oppstå «kø», slik at avfallet kan bli liggende og vente på plass i råtnetankene. Om det skulle oppstå ei ventetid på 4 – 5 dager, og trailerne fortsetter med å tippe sine lass på mottaksplassen, hvor skulle de ellers gjøre av lassene, blir det fort en haug på 1000 tonn matavfall som ligger der i sommervarmen og gir lukt. Også ettermodningen til matjord kan gi lukt. Slike avfallsanlegg som ikke avgir lukt er ennå ikke oppfunnet.
På folkemøtet fortalte Østbø, at Enova allerede har bevilget 39 millioner til Rå Biopark og at det er håp om å få 300 millioner i tillegg. På Enova SF sine hjemmesider kan vi lese at selskapet er opprettet av Stortinget i 2001 for å bidra til omlegging av energibruk og energiproduksjon og eies av Klima- og miljødepartementet. Er det rett satsing av miljødepartementet at det bruker skattebetalernes penger til å forsure bomiljøet til folk? Selvfølgelig trenger Norge bioenergi, men må dette anlegget legges på et sted der vi på forhånd vet at lukta vil bli til sjenanse?? Det er da nok av arealer som ligger i betryggende avstand fra bosatte områder.

MATSØPPEL NEPPE EGNET TIL BIOGASS
Det er antatt at det vil bli økt produksjon av biogass i Norge i årene framover. Men mesteparten av den gassen som skal produseres, kommer fra planteavfall, sagbruksindustrien og husdyrgjødsel. Matavfall er slett ikke et spesielt godt råstoff for produksjon av biogass. De fleste plasser man har forsøkt biogassproduksjon med matavfall som råstoff, har det oppstått problemer med lukt.
I dette tilfellet, hvor avfallet skal fraktes til Skibotn over en distanse på opptil 50 mil, vil i tillegg transportutgiftene fort gjøre prosjektet ulønnsomt. Da kan husstandene i Storfjord og resten av Nord-Troms, Tromsø, Harstad, Lofoten og Hammerfest forvente seg et klekkelig påslag i renovasjonsavgifta for å dekke underskuddet til biogassanlegget. Eller er det kanskje slik at målet med prosjektet aldri har vært bærekraftig lønnsom biogassproduksjon, men heller å finne en måte for byene å kvitte seg med det problematiske matavfallet. Siden Remiks og Avfallsservice samler inn matavfallet ved hjelp av plastposer, noe som er helt unødvendig, og fragmenter av plasten følger med i produksjonen, blir «matjorda» som produseres på anlegget å anse som en miljøgift, og bør ikke spredes på områder hvor beitedyr ferdes og/eller det vokser spiselige planter. Dungene med plastinfisert restavfall kan bli liggende i Skibotndalen for all framtid og blir til hodebry for være etterkommere. Matavfall behandles best ved transport i egne dunker og småskalakompostering. Plast skal ikke blandes inn i matavfallet slik Remix og Avfallservice driver med i dag.

KONSESJONEN PÅ TOMTA UTGÅR I 2025

Konsesjonen for å drive søppelplass på Avfallsservices tomt i Skibotndalen ble i 2000 begrenset til 25 år. Innen 14.12.2025, skal drifta være avsluttet. Senest 2 år etter avslutning skal tomta være tilbakeført som skogsmark, planert og tilplantet, står det i Troms fylkeslandbruksstyres vedtak i sak 619/00 den 7.11.2000 og i konsesjonsvilkårene kommunen satte. Avfallsservice og Remiks har det derfor travelt i disse dager. Gjennom selskapet, Rå Biopark, satser de på å investere mest mulig i de 2 årene de har ingen på tomta, for så, ved henvisning til alle millionene som de og staten har lagt ned, presse igjennom at de får konsesjon til forlenget drift. Om de lykkes med en slik strategi, vil det bidra til å svekke tilliten til norsk forvaltning, både til kommunestyrer, Fylkeslandbruksstyrer og til Miljødepartementet/Enova. Ingen i vårt land bør gis anledning til å ta seg til rette på denne måten. Når søknad om konsesjon til forlenget drift kommer inn og behandles, bør folk kreve at konsesjonsvilkårene som både Fylkeslandbruksselskapet og kommunen vedtok i år 2000, blir oppfylt. Om ikke annet fører fram, så har innbyggerne i de utsatte områdene, og andre brukere av Skibotndalen, rett til å klage og rett til å anke, om nødvendig helt opp til Høyesterett. Når man kan kreve vindmøllene på Fosen revet, for å gi rom for reinbeite, så kan man vel også kreve et illeluktende avfallsanlegg i Skibotndalen revet og fjernet for å redde bomiljøet og bevare Skibotndalen.

FARE FOR STAGNASJON OG FRAFLYTTING
På sosiale medier har unge mennesker signalisert at de nedre områdene i Skibotn ikke lengre er beboelig og er sagt seg glade for at de ennå har muligheten til å flytte fra Skibotn.  Det er neppe lengre noen ungdommer som tar sjansen på å bygge hus i de aktuelle områdene. Det eneste som kan rette opp tilliten, er at anlegget flytter så langt unna bebyggelsen at det ikke er fare for luktplager. 

Sist høst måtte LHLs rehabiliteringssenter for første gang stenge vinduene for at pasientene som er på rehabilitering i det hele tatt skulle klare å oppholde seg på senteret. Det behøves ikke så veldig mange som reiser hjem fra Skibotn, kvalme av søppellukta, før ryktet begynner å spre seg, og søknaden til LHL i Skibotn går ned.  Om LHL, bygdas største arbeidsplass, i framtida må stenge, ikke bare vinduer, men hele institusjonen, og i tillegg ungdom fra nedre delen av Skibotn begynner å flytte bort, kan dette føre til at folketallet går ned, antall skattebetaler blir færre og til slutt ramme hele 

KAMPANJE FOR Å REDDE BOMILJØ OG NATUR

I vår har det i vår vært en underskriftskampanje, mot avfallsanlegget. Folk krever at lukta må stoppes og at anlegget flyttes lengre unna bebyggelsen. Kampanjen har hatt stor støtte. Folkeaksjonen er ikke bare for de som bor i de mest utsatte områdene av Skibotn. Alle som bruker Skibotndalen og andre som er opptatte av i å bevare den unike naturperlen og det friluftsområde dalen nå en gang er, for vår generasjon og for etterslekta, kan delta. Slaget er ikke tapt ennå.

Seminar om vindkraft, natur og friluftsliv.

Av Bente Bech, Tverrpolitisk Liste

Fra møtet på rådhuset kveld.

Forum for natur og friluftsliv Troms (FNF) stod for arrangementet i kveld. Og for en kveld- med seriøst gode forelesere! Synd media ikke kjente sin besøkelsestid.

FNF inviterte til en kveld hvor fokus var på prosess, hvilke hensyn som må tas, energibehov, naturkunnskap og perspektiver fra friluftslivet.

Fullstappet møtesal på rådhuset i Storfjord, minst 50 tilhørere var tilstede. 

Vindkraft i Storfjord? Hva vil det si? Hvilke ringvirkninger vil det kunne gi? 

Det var mange tanker som ble tenkt høyt hvor det ble fokusert på alt fra storsamfunnets el-behov til små-kommunenes, her Storfjords, ville-uberørte natur. NATURSORG, prata en professor om.

Vi ble gjort oppmerksomme på at «Verdsettingsprosesser kan skreddersys slik at verdiene tilpasses ulike grupper». Jeg tenkte: «Note to self».

Ulike verdigrunnlag ligger til grunn for å kunne ta beslutninger ble det sagt, og visse verdier kan ikke sammenlignes for de tilhører forskjellige skalaer. 

Miljøkonflikter vs verdikonflikter. Herunder:

 -økonomi (vekst/arbeidsplasser)

– kultur (reindrift/samisk kultur)

– natur (biologisk mangfold)

– friluftsliv (naturopplevelse)

– det spirituelle (fjell/steder).

Alt dette skal en (stakkars) politiker ta stilling til. For man har jo et ansvar for økonomi. Og natur. Og folkan som bor her. Viktige innspill som satte tankeprosessen i gang til det en gang skal stemmes over. 

Tusen takk til 

  • rådgiver i naturforvaltning for Den norske turistforening Siren Skråmestø Juliussen som jobber med vindkraft og planprosesser, 
  • professor i samfunnsøkonomi Anders Skonhoft fra NTNU, 
  • professor i naturforvaltning Erik Gomez-Baggethun fra NMBU og
  • Nikolai Sabel og «Mulighetsstudier som metode»

for gode og viktige innspill til vindkraft debatten som vi må ta stilling til og mene noe om i Storfjord kommune.