Opprettholder gaupevedtak

Foto: Martin Mecnarowski, 2008
Foto: Martin Mecnarowski, 2008

Miljødirektoratet opprettholder Fylkesmannen i Troms sitt vedtak  om skadefelling på ei gaupe i Lyngen kommune og deler av Tromsø og Storfjord kommuner. 

Det var NOAH – for dyrs rettigheter som klaga på skadefellingstillatelsen som ble gitt 27. januar i år, hvor ei gaupe ble felt 30. januar. Miljødirektoratet  imidlertid har lagt avgjørende vekt på skadepotensiale og føringer i forvaltningsplan for rovvilt i region 8 for det aktuelle området.

NOAH stiller seg spørrende til grunnlaget for søknaden, siden det ble skadefelt ei gaupe ved Skinnelva 22. januar. NOAH anfører at det er mulig at gaupa som ble felt 22. januar kan ha tatt de reinkadavrene som ble gjenfunnet 24. januar 2016, og stiller spørsmål ved at det gis ny fellingstillatelse når det ikke kan utelukkes at de to kadavrene i grunnlaget for skadefellingstillatelsen 27. januar, er koblet til gaupa som ble tatt ut 22. januar.

NOAH mener at andre forebyggende tiltak kunne vært aktuelle i stedet for felling, og viser også til at gaupebestanden i region 8 er under bestandsmålet for regionen og at gaupe er oppført på norsk rødliste som kritisk trua.

Fylkesmannen har ved tillatelse til skadefelling lagt særlig vekt på at  området er et B-område for gaupe som om sommeren er viktig beiteområde for sau og viktig kalvingsområde for rein.

Fylkesmannen viser til at skadedokumentasjon er utfordrende, og at omtrent 5 prosent av dyr som Fylkesmannen erstatter, utgjøres av dyr dokumentert tatt av freda rovvilt.

Skadedokumentasjon gir en indikasjon på rovviltforekomst, og dette viser til at det etter 2012 forekommer gaupe i Lyngen kommune. Fylkesmannen mener at erfaring tilsier at dersom det ikke er gaupe på halvøya på vårvinteren, så er det gode muligheter for at det heller ikke kommer gaupe ut på halvøya i perioden for reinkalving og utmarksbeite for sau, noe som medfører at skadefelling om vinteren forventes ha betydelig tapsreduserende effekt.

Fylkesmannen vurderer det slik at den skadeforebyggende effekten ved å ta ut to gauper på Lyngenhalvøya, var større enn forventa effekt av et tilfeldig uttak av to gauper i Troms fylke gjennom kvotejakt.

De to gaupene som ble tatt ut, ble trukket fra kvoten for kvotejakten på gaupe.