Ingen bemanningsnorm

I siste kommunestyremøte i 2023 stilte representanten Bente Bech (TPL) i en interpellasjon til ordføreren spørsmål om blant anna bemanningssituasjonen på Åsen omsorgssenter. Nå foreligger ordførerens skriftlige svar.

Her er både spørsmålene og ordførerens svar.

Bente Bech (TPL).

Spørsmål: Har Storfjord kommune en bemanningsnorm? Hvis kommunen har det, er den oppfylt?
Ordførerens svar: Det foreligger ingen nasjonal bemanningsnorm for sykehjem. Storfjord kommune jobber ut fra en lokal virksomhetsplan. Virksomhetsplanen er ikke revidert på mange år. I forbindelse med nedtakene som er vedtatt for 2023, har man sett på vår bemanningsfaktor opp mot våre nabokommuner, og vi ligger nå sammenliknbart med dem etter at kommunen har ligget langt høyere tidligere.

Spørsmål: Hvordan skal det beregnes hvor mange pasienter det skal være pr pleier hvis kommunen ikke har en bemanningsnorm?
Kommunen har hatt stabilt antall sykehjemsplasser (17 stk.) over mange år. Bemanning har vært styrt etter virksomhetsplanen, med de endringer som er nevnt i svaret på spørsmål 1. Ved behov styrkes bemanning i perioder for å ivareta omsorgsoppgavene, kvalitet og pasientsikkerhet. Dette ut fra evt. overbelegg og pleiesituasjon.

Ordfører Geir Varvik (H).

Spørsmål: Hvor mange sterkt pleietrengende (heispasienter) skal det beregnes pr. pleier?
Svar: Det finnes ingen norm for dette. Det er total pleietyngde og pasientens sykdomsbilde man må vurdere ut fra.

Spørsmål: Kan det sies noe om sykefraværet ved Åsen sykehjem og om sykefraværet kan sees i sammenheng med arbeidsforholdene som kommer frem i brevet fra sykepleierne? Hvordan følges dette opp?
Svar: Sykefraværet ved Åsen sykehjem har tilbake i tid vært høyt over lang tid. Det er mange faktorer som har forårsaket dette. Ny ledelse har hatt høyt fokus på sykefraværsoppfølging og for 3. kvartal 2023
var sykefraværet nede på 5,69 %. Til sammenlikning var det 14,67 % i 2. kvartal og 25,34 % i 1. kvartal. Avdelinger med sykefravær over 7 % skal rapportere til AMU. I år er det ikke rapportert om sykefravær som er relatert til arbeidsplassen eller arbeidssituasjonen.

Én kommentar til “Ingen bemanningsnorm”

  1. Man må bare ikke glemme at det er mennesker man har med å gjøre. Og fokuset burde være på beboerne hele tiden. Det er sjelden en ønsket situasjon det å måtte bo på sykehjem. Kan ikke forstå man må spare penger på akkurat dette. Man må kanskje oppleve det selv for å faktisk forstå ❤️

Det er stengt for kommentarer.