Her skal det bli slutt på ulovlig motorferdsel og villcamping

Laplassen

Den flate grasletta med elvegrus, lite jordsmonn og vegetasjon på Laplassen i Skibotn er svært sårbar og bærer tydelig preg av slitasje fra motorisert ferdsel og camping over lang tid

Nå vil både grunneierne, Fylkesmannen, Fylkeskommunen og Storfjord kommune sette en stopper for ulovlig motorferdsel og fricamping i det sårbare området. Den største grunneieren, Statskog, har derfor søkt om dispensasjon fra bestemmelsene kommuneplanens arealdel for å legge til rette for parkering, felles adkomstveg, tursti og revegetering på Laplassen. Søknaden er sendt ut på høring, og høringsfristen går ut i morgen, 12. august.

Ifølge søknaden er formålet med å kanalisere interne adkomstveger, turstier og tilrettelegge en parkeringsplass å stoppe skadeomfanget som er forårsaka i hovedsak av motorisert ferdsel. Videre er det viktig å ivareta området på best mulig måte og se hele Laplassen under ett og i sammenheng med Skibotnutløpet naturreservat.
Ved å tilrettelegge Laplassen, vil man oppnå at området på sikt revegeteres og  tilbakeføres til vedtatt formål, som er LNFR.

I søknaden lister Statskog opp disse tiltakene:

  • Det opparbeides en felles parkeringsplass (P1, se skisse!) på cirka 15 x 30-35m, cirka 520 kvadratmeter for hele Laplassen. Parkeringsplassen er stor nok til cirka 10-13 biler, og det settes opp skilt som anviser parkeringa. Parkeringsarealet avgrenses i tillegg med steinblokker der det er behov for det. Det skal benyttes grusmasser som legges i en høyde på max 30 cm, med naturgrus som toppdekke. Parkeringsplassen etableres slik at adkomstvegen til 46/11 og hyttene legges i bakre kant. Vegetasjon og jordmasser som tas av, skal benyttes til revegetering av veger/kjørespor andre steder på Laplassen.
  • Det settes opp en låsbar bom ved parkeringplassen. Bommen skal plasseres slik at det kan tilrettelegges for gående og rullestolbrukere på den ene siden av vegen. Eksisterende grøfter rundt parkeringsplassen renskes og gjøres dypere i den grad det er nødvendig for gjennomføring av tiltaket.
  • Med henvisning til inngåtte vegrettsavtaler med grunneiere og hytteeiere på Laplassen, ønsker Statskog den motoriserte ferdselen samordna og kanalisert ved at det etableres en felles adkomstveg slik det er beskrevet i disse avtalene. Adkomstvegen legges i bakkant av parkeringsplassen og mot hyttene på eiendommen 46/11 (Veg 1, max bredde 3 m, evntuelt tilpasses forholdet på stedet). Vegetasjon og jordmasser som tas av skal benyttes til revegetering av veger/kjørespor andre steder på Laplassen.
  • Adkomst til 46/18 opprettholdes til eksisterende interne adkomstveg (Veg 2, max bredde 3 m, eventuelt tilpasses forholdet på stedet).
  • Eksisterende adkomstvege(r) og  merka tursti revegeteres og tilrettelegges som en del av turstien mellom Strandbu camping og LHL. Bredden tilpasses slik at turstien er framkommelig for bevegelseshemmede.
  • lnfotavlene som er satt opp blir stående.
  • Øvrige adkomstveger stenges for motorisert ferdsel med store steiner, revegeteres med stedlige masser.
  • Ved gjennomføring av tiltak tilbakeføres området til det opprinnelig formålet, LNFR.

Laplassen-skisse