Tvilsom omgang med fakta

Av Malvin Nygård

6/11 2923, skriver Wiggo Hansen , med brask og bram, ett innlegg i Storfjord, om INNHABILITET OG AVLYSNINGSPLIKT.

Malvin Nygård. Foto: Privat.

Jeg hadde ikke tenkt å kommentere dette innlegget, men etter en modningstid, samt flere henvendelser i sakens anledning, så ble det klart at man kan ikke la halvsannheter, ja også usannheter, legge premissene for en offentlig debatt.

Innlegget har en mix av saker tilbake i tid, samt den nylig utlyste anbud for vintervedlikehold i Storfjord kommune.

Noe inneholder riktige opplysninger, men det som er tilbake i tid, bærer preg av historieforfalskning.

Det vil si usannheter.

Ordfører har kommentert den delen som  omhandler KOFA s behandling av utlysinga mv av vintervedlikeholdet, så jeg vier ikke dette stor oppmerksomhet.

Hvordan KOFA har konkludert med at det er inhabilitet, når det er Innkjøpskontoret as, som foretatt all saksbehandling, før kommunedirektøren gjør den endelige beslutning, er totalt uforståelig.

Faggruppen har kun sett på ett forslag med objektive utlysningskriterier, som er lik for alle anbyderne.

Kommunen har gjort en rett beslutning, ved å overse  anbefalingene fra KOFA.

Ved å ta en «habilitetrunde»  som Wiggo Hansen tar til orde for, ville betydd, at vi sannsynligvis ville hatt samme runde med korttidskontrakter på vintervedlikeholdet for denne vinteren som vi hadde sist vinter.

Den andre delen av Wiggo Hansens innlegg inneholder flere usannheter.

Her er det viet stor oppmerksomhet rundt renovering og oppgradering av Vestre Storfjord vannverk, med inntaksdam i Tverrdalen, samt utskifting av rør.

Det vises bla til reportasje i NRK:

Dette anbudet gjaldt :

  • – utbedring av damanlegg
  • – trykkøkningsstasjon
  • – tilførselsrør fra damanlegget til UV stasjon 220m
  • – i tillegg 380m utskifting av rør som eget anbud

Kontrollutvalget besluttet i sak 25/18, på bakgrunn av notat fra KomRev Nord, å starte en undersøkelse angående gjennomføringen.

KomRev Nord ble engasjert til å foreta undersøkelser i hvordan anbudsprosessen var gjennomført.

Det var foretatt utlysning i DOFFIN – ingen tilbydere.

I ettertid av utlysningen i DOFFIN, ble det sendt direkte forespørsel til flere firma, om å gi tilbud. Ingen tilbud.

Da kommunen kom i tidsnød for å få vannverket operativ til vinteren, var man nødt til å ta grep, med direkte henvendelser.

Det var da kun ett firma som ga tilbud på «Tverrdalen» prosjektet.

Revisjonen konkluderte med»Inngåelse av avtale mellom Storfjord kommune og BAKS as om rehabilitering av vannanlegg Tverrdalen ikke har vært gjennomført i tråd med gjeldende regelverk.

MEN…..det er ett stort men her. Dette kommer jeg tilbake til senere.

Det er også slik, at revisjonen ikke noen steder har konkludert med at»Entreprenør sitter på begge sider av anbudsbordet»  – ett typisk populistisk påstand for å få oppmerksomhet – slik Viggo Hansen påstår.

Det er også klart at man kan være inhabil til å ha rollen som byggherreombud (slik BAKS var), men man ikke være inhabil til å  levere inn anbud, eller utføre arbeidet. Dette da verken det å levere inn anbud, eller å utføre arbeidet, innebærer at man treffer avgjørelser på vegne av kommunen, eller tilrettelegger grunnlaget for det.

Det Viggo Hansen skriver om «begge sider av bordet» er i beste fall spekulasjon, i verste fall forsøk på å sverte folk uten grunn.

I tillegg til KomRev Nord konklusjoner, foretok Kontrollutvalget, og i sak 29/21 ble det gjort følgende sluttvedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret til å treffe følgende vedtak:

1 Kommunestyret viser til revisors undersøkelser, til kontrollutvalgets behandlinger av saken og finner det beklagelig at kommunen ikke har etterlevd anskaffelsesregelverket ved flere kontrakter inngått av kommunen.

2 Kommunestyret legger til grunn at kommunedirektøren treffer – eller har truffet – tiltak som sikrer at de grunnleggende krav til anskaffelser overholdes, og da særlig at vurderinger og protokoller dokumenteres slik at beslutninger i anskaffelsesprosesser er etterprøvbare. Kommunestyret legger til grunn at de avvik som er funnet av revisoradresseres i de tiltak, innkjøpsstrategien  og anskaffelsesreglementet som er til utarbeidelse og skal forelegges kommunestyret.

3 Kommunestyret finner det uheldig at firma kan opptre som kommunens representant og rådgiver, og samtidig engasjeres som oppdragstaker på andre prosjekter, da dette kan svekke integriteten og tilliten til kommunens anskaffelsesprosesser.Kommunestyret ber rådmannen å treffe de nødvendige tiltak til slik at unngås for framtiden. Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp dette forhold og tilbakerapportere til kommunestyret om de tiltak som eventuelt er iverksatt.

Det bemerkes at undertegnede var en av arkitektene bak  dette forslaget, selv om kontrollutvalget var oppmerksom på at lovverket ikke var til hinder for at enkelte aktører kunne inneha denne dobbeltrollen som det v ar tenkt på .

Dette forslag til vedtak var mere av prinsipiell art, og ikke spesifikt rettet mot «Tverrdalen» saka.

Kommunestyret behandlet kontrollutvalget forslag i sak 9/22 hvor kontrollutvalgets pkt 3 ble tatt ut.

Wiggo Hansen skriver at Kstyret, da med ordfører og flertall fra TPL, de stryker…….»

Nok en usannhet. Da denne saken ble behandlet i Kstyret, var det høyre som hadde ordfører – dvs den samme som i dag.

Det som har vært regelen i  stort sett samtlige  anbudssaker, er  at det som kontrollutvalget har fått som klager, er også samtidig sendt til KOFA.

Denne «Tverrdalen» saka ble behandlet i KOFA 18.06 2022.

Som nevnt tidligere i dette innlegget så var det ett stort MEN  som kommer fram under KOFA sin behandling.

KOFA gir som begrunnelse:

Anskaffelsen i denne saken gjelder imidlertid rehabilitering og oppgradering av vannverk.Det følger av en forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene av 12 august 2016 nr 975 §1-5 bokstav b, at forskriften gjelder for aktiviteter som har til formål «å stille  til rådighet eller drive faste  nettverk beregnet på å yte tjenester til offentligheten i forbindelse med produksjon, transport eller distribusjon av drikkevann» Ettersom anskaffelses gjelder rehabilitering av vannverk, følger anskaffelsen reglene i forsyningsforskriften.

Etter forsyningsforskriften § 5-2 er EØS-terskelverdien 51,5 mill kr eks mva for bygge- og anleggskontrakter. Anskaffelsen følger dermed forsyningsforskriften del I, og det foreligger ikke kunngjøringsplikt. Innklagede har dermed ikke foretatt en ulovlig direkte anskaffelse.

Konklusjon:

Storfjord kommune har ikke foretatt en ulovlig direkte anskaffelse av anleggstjenester knyttet til rehabilitering og oppgradering av vannanlegget i Indre Storfjord.

Alle mine henvisninger er hentet fra offentlig tilgjengelige dokumenter.

Kontrollutvalget tar selvkritikk på feil lovanvendelse, som medførte stor medieoppmerksomhet på helt feil grunnlag, og en stor belastning for de berørte.

Wiggo Hansens skryt av min forgjenger  som leder i kontrollutvalget, samt KomRev Nord blir noe spesiell, da grunnlaget for feil lovanvendelse ble lagt der.

I ettertid har kontrollutvalget forandret litt på praksis. Der anbudssaker er innklaget til KOFA samtidig, avventer vi KOFAS behandling.

KOFA sitter på spisskompetanse, arbeider raskere, og koster ikke noe for kommunen.

Kontrollutvalgets budsjett for 2023, er brutto på kr.730000.

Av dette går kr 510000 til KomRev Nord til revisjon av kommunens regnskap mm.

Kontrollutvalgets sekretariat skal ha kr 126000.Det er dermed lite til kjøp av tjenester.

«Tverrdalen» saka kostet ca kr 230000.

Kommunelovens kapittel 23, samt reglene i forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, setter regler for hva, og hvordan kontrollutvalget skal arbeide.

Forskriftens § 4 sier»Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale eller fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret 

Eller fylkestinget……..»

Det betyr kun at kontrollutvalget skal følge med hva kommune administrasjonen bedriver.

Hva bedrifter eller personer utenfor administrasjonen bedriver, er ikke kontrollutvalgets oppgave å følge med.

Så om kontrollutvalgets leder har meninger om forhold han mener er verdt å kommentere, så er det hans selvsagte rett til ytringsfrihet.

Dersom det oppstår spørsmål om inhabilitet, så blir dette behandlet etter gjeldende regler.

Kommunesamfunnet har behov for at noen er «moralens vokter»

Men når disse «moralens voktere» går over til å bli «umoralens voktere», ved hjelp av usannheter, halvsannheter, da er det ikke greit.

Da begynner det å smake stygt.

Da er det lett å tenke, at de som angriper personer og kommunale virksomheter kanskje har vikarierende motiver.

Som feks å ramme noen som de har noe uoppgjort med, og nå benytter anledningen til å fiske i opprørt vann.

Som jeg tidligere har skrevet, så startet bråket med anbud, da driftssjefen modig nok, i april/21 forlangte GPS i brøytebilene mv.

Det er ett paradoks at dette  medførte at sandstrøing og kosting av veier etter vinteren, i 20221ble redusert til ca 25% av kostnadene for 2020.

Er det nå noen av de som ropte høgest om unødvendig bruk av skattebetalernes penger på vintervedlikehold, vil reagere?

Det er vel ett minstekrav at de av «moralens voktere» som engasjerer seg, selv opptrer anstendig og ikke benytter seg av usannheter?

2 kommentarer til “Tvilsom omgang med fakta”

  1. Veldig bra Malvin. Av og til må man stable ting på rett hylle og på rett plass.

Det er stengt for kommentarer.