Må investere i skolene

Storfjord kommune må investere 6,2 millioner på de to skolene i kommunen for å sette dem i en stand som tilfredsstiller lov og forskrifter. I tillegg bør kommunen bruke vel 7 millioner å få en framtidsretta skole i tråd med føringer i læreplanverk. Det framgår av en rapport Norconsult har laga for kommunen.

Bare ved Hatteng skole vil MÅ- og BØR-tiltak koste nær 12 millioner, framgår det av en rapport fra Norconsult. Arkivfoto.

I forbindelse med sammenslåing av ungdomtrinnet i på kommunen sine to skoler har Storfjord kommune bestilt en kapasitetsanalyse fra Norconsult, der man også har sett på muligheter for utbedringer av fysisk læringsareal og funksjonalitet ved begge skolene.

Norconsult har foretatt befaring og gjennomført brukermedvirkning i fobindelse med oppdraget. I den 148 sider lange rapporten har Norconsult beskrevet funksjonaliteten til dagens bygg og foreslått tiltak til forbedring. Det er gjort overordnede kostnadsestimat for de ulike tiltakene der hvor dette er hensiktsmessig før videre utredning.

Det er ikke gjort tekniske vurderinger og tilstandsanalyser av skoleanleggene. I noen tilfeller er likevel tekniske funksjoner beskrevet, særlig via brukernes opplevelser.

– Lista med mangler og anbefalte løsninger er ikke uttømmende, skriver Norconsult. Oversikten viser likevel sentrale forbedringspunkt for begge skolebyggene, slik det er vurdert etter befaring, medvirkning og tegningsanalyse. Videre utredning og brukermedvirkning anbefales før konkrete tiltak iverksettes.

Når det gjelder kapasitet, beskriver Norcunsult situasjonen slik:

«Begge skolene har i dag god elevkapasitet, og Hatteng skole vil også ha kapasitet til å romme fremtidig elevtall ved overføring av ungdomstrinnelever fra Skibotn til Hatteng. Hatteng skole må imidlertid bruke mer areal til arbeidsplasser for lærere, og begge skolene bør omdisponere areal for å optimalisere rom og funksjoner. Det vurderes videre at Skibotn skole vil kunne ha kapasitet til å bli et fremtidig oppvekstsenter med innpassing av barnehage i anlegget.»

Om funksjonaliteten heter det i rapporten:

«Begge skolene har stort potensiale til økt funksjonalitet. De fremstår i dag som utdaterte og lite funksjonelle etter dagens krav til godt læringsmiljø, flyt, nærhet og samhandling. Det er likevel grunn til å tro at begge skolene kan bli funksjonelle dersom foreslåtte tiltak får prioritet. Særlig Hatteng skole må gjennomføre tiltak med tanke på universell utforming. Begge skolene bør opprustes med tanke på interiør, overflater og inneklima.»

Norconsult stiller spørsmål ved om Hatteng skole vil være godkjent etter forskrift om miljøretta helsevern, særlig med tanke på likeverd og universell tilkomst.

– Skolen, slik den fremstår per i dag, kan se ut til å bryte med formålet til forskriften om at den skal fremme helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade, står det å lese i rapporten.

I rapporten er tiltakene delt inn i MÅ-tiltak og BØR-tiltak. MÅ-tiltak er tiltak som må gjennomføres med bakrunn i lover og forskrifter. BØR-tiltak er tiltak som «bør gjennomføres med bakgrunn i anbefalinger i gjeldende regelverk, for å få en framtidsrettet skole i tråd med føringer i læreplanverk, og/eller vil gi vesentlig bedre funksjonalitet ved skolen og/eller kan gjennomføres uten store kostnader».

Kostnadsestimatet for MÅ-tiltakene ved Skibotn skole er på 931.536 kroner, mens BØR-tilatakene beløper seg til 1.024.690 kroner.

Tilsvarende tall for Hatteng skole er 5.269.832 og 6.115.818 kroner.

iStorfjord har fått innsyn i uttalelser FAU ved Skibotn skole og fra Utdanningsforbundet i Storfjord.