Hit kommer 90 000 kubikkmeter avfall

Her skal 90 000 kubikkmeter ordinært og farlig avfall deponeres.
Her skal 90 000 kubikkmeter ordinært og farlig avfall deponeres.

Origo Skibotn AS har søkt Fylkesmannen i Troms om tillatelse for deponering av ordinært avfall i Skibotndalen.

Området som det søkes tillatelse til deponering av avfall ligger ved Skibotn komposteringsanlegg. Deponiet søkes etablert i tråd med avfallsforskriftens bestemmelser når det gjelder krav til bunntetning, sigevannshåndtering, overvåkning, avslutning og etterdrift.

Ifølge søknaden dreier det seg om å deponere ordinært avfall, inert avfall, enkelfraksjoner av farlig avfall som asbest og andre typer farlig avfall som kan deponeres i deponier for ordinært avfall.

I tillegg er det søkt om å få motta, behandle og sluttdisponere forurensede masser som gateoppsop, sandfang, overskuddsmasser/byjord som inneholder asfaltrester, knust betong, tegl, glass o.l., samt forbehandling og deponering av bunnaske fra forbrenning av avfall, sortering og mellomlagring av avfall som skal deponeres eller videresendes til gjenvinning.

Planlagt total avfallsmengde deponert ved avslutning av deponiet etter 8-12 års driftstid, beregnes til å være 90 000 kubikkmeter. I søknad er det beskrevet at det innenfor det planlagte deponiområdet kan bygges nye trinn, slik at total levetid på deponiet kan bli cirka 20 år.

I forbindelse med Fylkesmannens behandling av søknaden etter forurensningsregelverket har berørte parter mulighet til å uttale seg. Fristen for å komme med merknader til søknaden går ut i morgen, 10. august.

fakta om Origo Skibotn