– Har enda er en vei å gå

Av ordfører Geir Varvik

Storfjord kommune har mottatt Klagenemndas avgjørelse i den såkalte «brøytesaken». Vi konstaterer at KOFA mener vi har brutt regelverket på to områder i sin konklusjon:

Ordfører Geir Varvik.

Storfjord kommune har brutt regelverket, som følge av at en inhabil tjenestemann har deltatt i tilbudsevalueringen. 

Storfjord kommune har brutt regelverket, som følge av at de utformet et uklart konkurransegrunnlag. Bruddet medfører avlysningsplikt.

Kommunen har over det siste året valgt å engasjere eksterne rådgivere for å bistå oss med gjennomføring av konkurranser. Dette har vært et tiltak for å blant annet gjenopprette aktørenes tillit til prosessen. Vi ser dessverre at det enda er en vei å gå i dette arbeidet. 

Den merkantile delen av brøytekonkurransen er gjennomført av Innkjøpskontoret, som ubestridt er uhildet i saken.

Kommunen mottok utkast til evaluering 9. juni 2023. Faggruppen gjorde i sitt møte ingen endringer i denne evalueringen som påvirket utfallet av konkurransen. KOFA skriver innledningsvis at habiliteten er noe man har hatt anledning til å rette uten å avlyse konkurransen, og at evalueringen kunne vært gjennomført med en ny faggruppe.

Vi registrerer også at klager ikke har blitt hørt med at konkurransegrunnlaget ble påvirket av det etter KOFAs syn inhabile medlemmet i faggruppen.

Vi vil understreke at vi mener det ikke finnes noen holdepunkter for at eventuell inhabilitet har påvirket det endelige utfallet av konkurransen. Det er tegnet kontrakt med tre lokale firmaer i Storfjord, og det er etter vårt syn ingenting som tilsier at konkurranseutfallet ville vært et annet dersom det hadde vært andre medlemmer av faggruppen.

Dersom KOFAs syn når det gjelder inhabilitet skulle vært rettslig bindende, noe det ikke er, vil det kunne få fatale konsekvenser for små kommuner.

Når det gjelder påståtte uklarheter rundt avvik, er ingen av tilbyderne trukket for slike forhold i evalueringen.

Vi mener også at det er utenkelig at dette forholdet har påvirket tilbudene eller deltagelsen, men vil selvsagt gjennomgå dette punktet nøye med tanke på læringspunkter for framtidige konkurranser.

Vi registrerer også at KOFA er enige med oss i at kommunen ikke har brutt prinsippet om konkurranse, ved å inngå kontrakter med en varighet på opptil åtte år, slik innklager hevdet.

KOFAs konklusjon er rådgivende, men for Storfjord kommune vil den danne et viktig læringsgrunnlag for hvordan vi må jobbe videre med gjennomføring av prosjekter som involverer entreprenøroppdrag.

Avtaler om brøyting er underskrevet med tre lokale tilbydere og disse er kommunen bundet av

Storfjord kommune må nå ta nødvendige skritt slik at entreprenøroppdrag også i framtiden kan bli utført.

Én kommentar til “– Har enda er en vei å gå”

  1. Når ordføreren ikke lenger skriver sine egne leserinnlegg, da er det alvor. Dette er advokatspråk så det holder.

Det er stengt for kommentarer.