Mobildekning i Kitdalen – tilsvar

Av Solveig Sommerseth (TPL)

Viser til leserinnlegg 01.10.2023 av Trond Larsen. Jeg har full forståelse for frustrasjonen over saksgang og foreløpig utfall i mastesaken. Jeg kan imidlertid ikke la det være uimotsagt at TPL angivelig skal ha motarbeidet saken.

Solveig Sommerseth (TPL). Arkivfoto.

Larsen roser Høyre for å virkelig ha jobbet for saken, og etterlyser støtte fra de andre parti. I tillegg hevdes det at TPL hadde en dårlig og manglende involvering rundt mastesaken. Hmm.. – her passer iallfall ordtaket «utakk er verdens lønn» – all den tid det faktisk var TPL som var pådriver for å få saken forvaltningsmessig korrekt behandlet. Alt dette finnes dokumentert i møteprotokollene til plan- og driftsstyret (MPD) på kommunens nettside. 

En ordfører skal selvsagt være i dialog og involvere seg i alle aktuelle saker, så hadde ikke Geir Varvik frontet saken, hadde han rett og slett ikke gjort jobben sin. Det er ukjent for meg og TPL hva politisk leder i driftsstyret (Høyres Øistein Nilsen) prisverdig skal ha utført i saken. Det er politisk leder i driftsstyret, i samarbeid med administrasjonen, som setter opp sakslistene, og dermed avgjør hvilke saker som skal behandles politisk av MPD. Man kan ikke påstå at Høyre har sørget for en rask behandling av mastesaken. 

Her er faktum i saken, så kan leserne selv vurdere om kritikken mot TPL er rettmessig:

12.11.2020: Telenor søker om oppføring av basestasjon for mast og hytte. 

12.11.2020: Høyres Øistein Nilsen var fungerende driftssjef (fritak som politiker). Han var dermed kjent med søknaden som var innkommet. Han fungerte administrativt som driftssjef i tiden 21.09 – 11.12.2020. 

08.06.2021: Saken om dispensasjon sendes på høring/til uttalelse til ulike parter.

19.11.2021: Saken behandles politisk av MPD. Det innvilges dispensasjon med vilkår, i tråd med administrasjonens forslag til vedtak. 

Det går altså over et år fra søknaden fra Telenor er innkommet, til den behandles politisk/settes opp på sakslisten til MPD.

Vedtaket påklages, og saken behandles på nytt av MPD:

25.02.2022: klagen tas til følge på et punkt

25.03.2022: MPD får informasjon om at forholdet som var gitt medhold på i forrige møte, nå var avklart. Klagen tas dermed ikke til følge, og saken oversendes Statsforvalteren. Administrasjonen ble anmodet av MPD  – etter forslag fra TPL – om å iverksette vedtaket. 

20.06.2022: Statsforvalteren opphevde vedtaket fra 19.11.2021. Årsaken var at vedtaket var for dårlig begrunnet. Statsforvalteren kunne ikke overprøve kommunens rettsanvendelse, blant annet var ikke  dispensasjonsvurderingen reell. Saken ble hjemvist til ny behandling

11.08.2022: Saken behandles på nytt. TPL ved undertegnede og Knut Jentoft, sørger for at dispensasjonsvurderingen er i tråd med plan- og bygningsloven – det vil si argumenterte for at fordelene med tiltaket var klart større enn ulempene.

Vedtaket påklages igjen. 

16.09.2022: MPD foretar klagesaksbehandling. TPL ved undertegnede supplerer saken med både kommentarer og vurderinger. MPD vedtar innstilling og tilleggsforslag enstemmig, og saken oversendes på nytt til Statsforvalteren. 

Sakene har for øvrig vært enstemmige hele veien.

28.10.2022: Statsforvalteren stadfester MPD vedtak av 11.08.2022. 

Så har saken vært videre behandlet, og vi leser av Istorfjord at saken nå strander på grunn av kostnader ved strøm. Med TPL som pådriver, ble det nedlagt stor politisk innsats for å få mastesaken forvaltningsmessig riktig. Det er å håpe på politisk vilje, ved neste steg i saken, som antakeligvis handler om finansiering. Fra Høyre og AP sin samarbeidsplattform kommende 4 år, fremkommer det at de skal arbeide for god mobildekning til alle – det må vi jo se på som godt nytt for saken.

Fortsettelse følger, men jeg håper for ettertiden å ikke måtte lese på nytt – at TPL har arbeidet mot mastesaken. TPL har hele veien ansett saken å være av stor samfunnsmessig betydning.