Pila peker nedover

Storfjord: Fra en 409.plass i fjor til en 413.plass i år.
Storfjord: Fra en 409.plass i fjor til en 413.plass i år.

Storfjord kommune havner enda nærmere bunnplassering på NHOs kommune-NM i år enn i fjor.

I år falt kommunen ned fra en 409. plass i fjor til en 413. plass i år av landets 428 kommuner. I Troms er det bare fire av fylkets 24 kommuner som gjør det dårligere.

NHO rangerer hvert år kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse, og kommunal økonomi. KommuneNM 2016 er i hovedsak basert på tallgrunnlag fra 2015.

Skjermbilde 2016-08-04 kl. 08.14.08

Indikatorsettet består av 21 indikatorer, som kategoriseres i fem områder:

  •  Næringsliv: Vekstkraften i privat næringsliv reflekteres av indikatorer for næringslivsvariasjon, nyetableringer, sysselsetting og privat kjøpekraft som positiv drivkraft for næringslivet. Indikatoren for næringslivsvariasjon er ny av året, og reflekterer at kommuner og regioner med ensidig næringsliv er sårbare for enkeltnæringers markeds- eller konjunkturforløp og bedriftenes konkurranse- evne.
  •  Arbeidsmarked: Høy deltakelse i arbeidslivet er en viktig drivkraft for vekst og verdiskaping. Når en stor andel av den yrkesaktive befolkningen mottar permanente stønader som uføretrygd, vil dette indikere lav ressursutnyttelse. Høy grad av utveksling av arbeidskraft på tvers av kommunegrenser indikerer fleksible arbeidsmarkeder.
  •  Demografi: Kommuner med befolkningsvekst vil være bedre skodd for fremtiden enn kommuner med fraflytting og en stor andel eldre. Dagens befolknings- sammensetning og flyttemønster er med på å legge grunnlaget for fremtidens aldersfordeling.
  •  Kompetanse: Kompetanse, både i form av faglærte og høyere utdanning, er en viktig faktor for kvaliteten i det kommunale tjenestetilbudet og for næringslivets konkurranseevne.
  •  Kommuneøkonomi: Lave kommunale administrasjonsutgifter, høye inntekter i forhold til utgifter og høyt nivå på arbeidskapital er indikasjoner på effektiv drift og god økonomistyring. Kjøp av private tjenester kan bidra til å styrke privat næringsutvikling, mens kommunal eiendomsskatt på næringseiendom kan virke negativt på næringslivets konkurranseevne.

Kilde: NHO

Kommune-NM-fakta

– Ikke overraskende

Ordfører Knut Jentoft finner ikke resultatet overraskende. Han viser til at det er bykommunene og områdene rundt som skårer best ut fra indikatorene som brukes i undersøkelsen. For det er der næringslivet er best utvikla og det er der man finner kompetansearbeidsplassene i høyskoler og universitet.

– Men sammenlikna med tidligere år kommer ikke Storfjord vesentlig dårligere ut, konstaterer han, og tror ikke tilbudet de “røde” kommunene gir befolkninga er dårligere enn det de grønne gir. Han er ikke enig i at resultatene er et argument for kommunesammenslåing.

– Ser man derimot på Kommunal Rapport sitt kommunebarometer, gjør Storfjord et stort hopp oppover på lista, fra en 338. plass til 268, opp 70 plasser. Her er det veldig mye som er bra innafor helse og omsorg, barnehage og vann-og avløp. På grunnskole-området er det ikke så bra, noe som skyldes små årskull, noe som gjør at tilfeldigheter kan gi stort utslag, sier han, og konstaterer at det her totalt er mye å glede seg over.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.