Utdaterte og lite funksjonelle

Norconsult AS har på oppdrag fra Storfjord kommune laga en rapport som viser kapasistetsberegninger, funksjonsanalyser og forslag til tiltak for Hatteng og Skibotn skoler. Begge viser seg å være utdaterte og lite funksjonelle.

Skibotn skole. Foto: Google.

Storfjord kommune har to grunnskoler, Skibotn skole og Hatteng skole, som begge er kombinerte 1-10-skoler. Fra høsten 2023 er det ett felles ungdomstrinn på Hatteng skole, og Skibotn skole blir en 1-7-skole.

Per i dag er det til sammen 160 grunnskoleelever i kommunen, hvorav 64 elever går på Skibotn skole og 96 elever går på Hatteng skole. Høsten 2023 blei 22 ungdomsskoleelever flytta fra Skibotn til Hatteng skole.

Rapporten beskriver hvordan skolenes arealer brukes til ulike funksjoner i dag og situasjonen for skolene etter sammenslåing av ungdomstrinn.

Hatteng skole.

– Dette inkluderer vurdering av elevkapasitet og arbeidsplasser for ansatte, samt hvordan arealene i skolebyggene kan utnyttes best mulig med tanke på framtidige behov. I gjennomgangen er det foretatt befaring av bygg og sikret brukermedvirkning i møte med ansatte, elever og ledelse, skriver seniorådgiver Josten Danielsen i rapporten.

Behovet for læringsarealer er vurdert opp mot nye læreplaner og arbeidsmetoder. Rapporten peker på utfordringer og muligheter for organisatoriske og pedagogiske tiltak, samt løsninger for kostnadseffektive bygningsmessige tiltak for en mer effektiv bruk, et godt fysisk skolemiljø og universell utforming.

Videre anbefaler Norconsultet nytt romprogram og kostnadsberegninger for anbefalte løsninger. Noe som vil gjøre det mulig for Storfjord kommune å ta en informert beslutning om hvordan man kan optimalisere skolebyggene for å møte fremtidige behov på en kostnadseffektiv måte.

– Norconsult har foretatt en kapasitetsanalyse og sett på muligheter for utbedringer av det fysiske læringsarealet og funksjonaliteten ved Hatteng skole og Skibotn skole. Det er foretatt befaring og gjennomført brukermedvirkning. Funksjonaliteten til dagens bygg blir beskrevet og tiltak til forbedring foreslått. Det er gjort overordnede kostnadsestimat for de ulike tiltakene der hvor dette er hensiktsmessig før videre utredning. Det er ikke gjort tekniske vurderinger og tilstandsanalyser av skoleanleggene. I noen tilfeller er likevel tekniske funksjoner beskrevet, særlig via brukernes opplevelser, står det å lese i rapporten.

– Lista med mangler og anbefalte løsninger er ikke uttømmende. Oversikten viser likevel sentrale forbedringspunkt for begge skolebyggene, slik det er vurdert etter befaring, medvirkning og tegningsanalyse. Videre utredning og brukermedvirkning anbefales før konkrete tiltak iverksettes, skriver Danielsen.

Kapasitet

Begge skolene har i dag god elevkapasitet, og Hatteng skole vil også ha kapasitet til å romme fremtidig elevtall ved overføring av ungdomstrinnelever fra Skibotn til Hatteng. Hatteng skole må imidlertid bruke meir areal til arbeidsplasser for lærere, og begge skolene bør omdisponere areal for å optimalisere rom og funksjoner. Det vurderes videre at Skibotn skole vil kunne ha kapasitet til å bli et fremtidig oppvekstsenter med innpassing av barnehage i anlegget.

Funksjonalitet

Begge skolene har stort potensiale til økt funksjonalitet. De fremstår i dag som utdaterte og lite funksjonelle etter dagens krav til godt læringsmiljø, flyt, nærhet og samhandling. Det er likevel grunn til å tro at begge skolene kan bli funksjonelle dersom foreslåtte tiltak får prioritet. Særlig Hatteng skole må gjennomføre tiltak med tanke på universell utforming. Begge skolene bør opprustes med tanke på interiør, overflater og inneklima.

– Det stilles spørsmål ved om Hatteng skole vil være godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern, særlig med tanke på likeverd og universell tilkomst. Skolen, slik den fremstår per i dag, kan se ut til å bryte med formålet til forskriften om at den skal fremme helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade, heiter det i rapporten..