Storfjord kommunes visjoner er ikke lagt i en skuff

Av Geir Varvik, ordfører

Storfjord kommunes visjoner er langt fra glemt. Tvert imot, vi står som Steinar Dalheim Eriksen (SDE) meget godt kjenner til, ovenfor store utfordringer når det gjelder å få en bærekraftig kommune økonomi. Kun med en bærekraftig økonomi kan vi sette i gang med mange av de planverk som blir etterlyst.

Geir Varvik.

Som Steinar Dalheim Eriksen også kjenner til, har et samlet kommunestyre de tre siste årene vært tvunget til å ta ned ambisjonsnivået og vi har måttet justere våre budsjetter sett i lys av den økonomiske situasjonen vi tross alt befinner oss i. Vi har et disposisjonsfond som er pr dato på kr 0.00 og en lånegjeld som er nærmere 150 millioner for høy sett i forhold til måltall. Stor lånegjeld

Vi har som SDE også kjenner til vært nøyd til å innkalle til ekstra møte i kommunestyre 6. september for å se på ytterligere tiltak som vil måtte få virkning fra 1. januar 2024.

Det er ikke enkelt eller lett for kommunestyret å måtte ta slike tøffe beslutninger, da vi alle vet at det vil kunne få følger for tjenestenivået og gå ut over noen av kommunens mange dyktige medarbeidere, men det har vært og er nødvendig for å tilpasse oss den situasjonen vi av flere årsaker tross alt befinner oss i.

Som arbeidsgivere kan vi ikke bevege oss i en retning hvor vi vi reduserer antall stillinger samtidig som vi pålegger vår administrasjon flere oppgaver.

Det vil i tilfelle være den helt perfekte oppskrift på å miste dyktige medarbeidere, og det er noe vi ønsker å unngå for enhver pris.

SDE er også meget godt kjent med de til dels store utfordringer vi har hatt med å skaffe personer til ledende stillinger i kommunen, med de følger dette har hatt.  Disse er nå besatt av dyktige personer som tar tak i de mange utfordringene vi har.

SDE nevner i sitt innlegg at vi de siste årene har hatt flere som har ønsket å bygge hus på sine hjemsteder og møtt på utfordringer pga manglende planverk.   Her kjenner jeg kun til to tilfeller de siste fire årene og begge ble tatt tak i og vi gav klar beskjed til statsforvalter at vi var tilhenger av lokal medbestemmelse og et levende lokaldemokrati. Begge disse sakene fikk et positivt utfall etter møter med statsforvalter.

Når det gjelder revisjon av Kystsoneplanen, har vi sammen med våre naboer Lyngen og Kåfjord besluttet at arbeidet med dette skal ha oppstart i løpet av 2024.

Som eksempel vil jeg også nevne at for kort tid siden ønsket vår administrasjon å starte opp arbeidet med å følge opp vann- og avløpsdirektivet, arbeidet med denne planen ville vært selvfinansierende.

Dette er et direktiv mange kommuner snart er ferdige med, vi har ennå ikke begynt på denne.

Av litt uforståelige grunner stemte opposisjonen mot at vi skulle igangsette dette arbeidet.

Vi er tross alt forpliktet til å følge opp dette direktivet, men saken ble nedstemt i kommunestyret av flertallet.

Vi må også huske på at alle medlemmer av kommunestyret har en meget viktig rolle som arbeidsgivere og ansvar for alle kommunens medarbeidere.  Dett ansvaret må og skal veie tungt når vi som folkevalgte legger frem krav om utredinger, nye planer etc.

Vi i posisjonen forstår meget godt betydningen av oppdaterte planer og planverk, men vi må også forholde oss til realitetene.

Planer, planlegging og revisjoner krever ressurser og alt dette krever igjen økonomi og bevilgning av midler, noe SDE godt kjenner til at vi pr dagen dato dessverre ikke har. Vi kan ikke som ansvarlige politikere be vår administrasjon jobbe med diverse planer eller planverk på toppen av alt annet de i dag gjør uten at vi samtidig sørger for nødvendig finansiering eller nye ressurser.

SDE er klar over den økonomiske situasjonen vi står overfor i Storfjord kommune i dag.

Dette er realiteten, og som politikere er det vårt ansvar å finne realistiske løsninger og ikke bare sette krav uten at vi samtidig kan fortelle om hvordan dette kan bli utført.

Vi som er i posisjon, har derfor måttet prioritere i tråd med de begrensinger vi tross alt har og står overfor og vi inviterer selvsagt opposisjonen til å komme med gode forslag slik at vi kan styrke kommunens økonomi og derved gjøre oss i stand til å påbegynne mange av de planen som blir etterlyst.

Nå har jeg ikke sjekket hvor mange planer som ble påbegynt og ferdig behandlet forrige periode, men det er en annen  historie.

Vi som utgjør posisjonen i dag, har meget godt forstått viktigheten av arealplaner og andre planer og vi har lyttet til innspill som er kommet hvor dette er blitt etterlyst. Men med den økonomien vi har, har vi måttet prioritere på en annen måte, noe jeg antar at SDE også har forståelse for, noe annet er ikke kommet som forslag i kommunestyret. Jeg skulle selvsagt ønsket at vi ikke er i det uføret vi er i pr dags dato, men må som tidligere nevnt forholde meg til realitetene og den virkeligheten vi har og er i.  Også gode ønsker og planer krever midler for å kunne bli realisert, så enkelt og så vanskelig kan det noen ganger være.

Vi har og har fortsatt ambisjoner om å lede kommunen fremover også neste periode og jeg kan forsikre SDE at planverk, E- 6 Hatteng – Nordkjosbotn, oppgradering RV 868, utbedring av Signaldalveien og andre kommunale veier, tunell Grasnes, trafikksikkerhet Oteren og mye annet jobber vi med og ønsker å kunne jobbe videre med.

Jeg vet at veien kan være kronglede og utfordrende, men er fast bestemt på at med hjelp fra vår administrasjon skal vi klare å gjenopprette kommunens økonomi, kun da vil vi være i stand til møte framtiden som ligger foran oss.

Sammen med hardt arbeid, realistiske budsjett, god planlegging og ikke minst godt samarbeide er jeg helt overbevist om at Storfjord vil kunne utvikle seg og fortsette å være et flott sted både å jobbe og bo i for våre innbyggere. Vi har veldig mange spennende prosjekter på gang som vi ønsker å få jobbe videre med også i neste periode.

                                    

3 kommentarer til “Storfjord kommunes visjoner er ikke lagt i en skuff”

 1. Det trengs ny arealplan for området Storeng Rastebynes

 2. “Sammen med hardt arbeid, realistiske budsjett, god planlegging og…” sier ordføreren.
  Jeg støtter ham i det.

  Men når jeg ser på sakslista til fredagens møte i Driftstyret så blir jeg både overrasket og forfær. Der er sak 42/23 om Skoleveien og boligfeltet der som skal lages.
  Jeg må si klart og tydelig fra her: Jeg er ikke i mot at det skal lages et boligfelt på Skibotn, tomter trengs i Storfjord!

  Dette er jeg forfær over:

  Ramma på 1 mill er brukt opp. På hva vet vi ikke for der er ikke noe regnskap eller oversikt.
  Videre “Endringer i planforslaget vil medføre behov for ekstrabevilgninger. Administrasjonen vil be om ekstrabevilgning for å dekke mva og saksbehandlingsgebyr da dette ikke er tatt høyde for i opprinnelig budsjett. Dette gjøres gjennom egen sak i formannskap”.
  Jeg lurer på, hvorfor presenteres ikke sum som behøves og en oversikt over hva den ene millionen har gått til? Hvor mye mer enn en million er brukt? Og hva tenkes trengs for å få ferdigstilt prosjektet? Her er ingen oversikt eller regnskap i sakspapirene.

  Det mest foruroligende er følgende: “Det foreligger ikke beregninger på kostnader for utbygging av boligfeltet”.

  Hva innebærer dette? At vi skal gi klarsignal på at det bare kan hentes penger fra ubrukte lånemidler når budsjettramma er overskredet? Er det noen som har styring på dette prosjektet?

  Det er det ingen som vet, siden det ikke foreligger beregninger på kostnader for utbygging av boligfeltet.
  Hårreisende, og helt ut av kontroll.

  Jeg er glad det er møte i Drift fredag 1/9 og jeg regner med at Høyre som jobber godt med økonomi og følger nøye med, er enige i og sørger for at vi ikke bare får et realistisk budsjett, men stemmer med TPL over at vi må i alle fall få et budsjett som vi som ansvarlige politikere kan forholde oss til.

  Og da kan formannskapet i sitt møte stemme over faktiske tall og regnskap og ev gi tilleggsbevilgninger.

  Hvis vi har penger til det.

  1. Så bra at man etterspør faktiske tall og budsjett og regnskap. Rart man ikke gjorde det samme da man stemte over å flytte ungdomsskolen fra Skibotn til Hatteng.

Det er stengt for kommentarer.