Hva med jordbruket, toppkandidater?

Av Sten Nystad

Fleire sauebønder vurderer å slutte, opplyser artikkelforfatteren, Sten Nystad.

Spørsmål til toppkandidatene ved årets kommunevalg i Storfjord kommune.

Indre Lyngenfjord Beitelag, vil at toppkandidatene som stiller til valg i Storfjord, får noen spørsmål som opptar medlemmene i beitelaget.

Som de fleste har fått med seg er jordbruket i Storfjord i en nedadgående trend, med at flere har sluttet/er i ferd å slutte med sauebruk i kommende valgperiode. Derfor er det viktig at flest mulig velgere får se hva de forskjellige kandidatene vil med jordbruket i kommende valgperiode.

Spørsmålene er send til nettavisen I Storfjord, og svar ønskes i samme nettavis.

 1. Ønsker du som toppkandidat å bevare og utvikle jordbruket i Storfjord kommune?
 1. Hvordan vil du jobbe for å sikre videre drift på gårdsbruk i Storfjord?

For 20 år siden hadde Storfjord kommune en ordning med 75.000.- i tilskudd ved generasjonsskifte/overtakelse av driftseiendommer med melkeproduksjon/kjøttproduksjon.

 1. Hva vil du gjøre som toppkandidat for å gjeninnføre denne ordningen for å sikre landbruket i Storfjord kommune? 

Sirdal kommune støtter nytt driftsbygg med 1 millioner kroner. I Storfjord kommune er det nettopp vedtatt maks støtte fra næringsfondet på 150.000 kroner ved nybygg.

 1. Hva vil du som toppkandidat gjøre for å øke maks tilskuddet fra næringsfondet ved nybygg?

Beitedyr eller rovdyr i Storfjord kommune?

Er det ønskelig med beitenæring i Storfjord i fremtiden?

 1. Hva tenker toppkandidaten bør gjøres for å få en levelig situasjon for beitenæringen, mtp den enorme rovdyrbelastningen sau bønder opplever i kommunen? 

Vi opplever stadig rovdyr fra våre naboland som gjør store skader og lidelser for bonde og beitedyr. I sommer har det blant annet vært bjørn, det er politisk bestemte at det ikke skal være bjørn i Storfjord.

 1. Hva tenker toppkandidaten må gjøres i slike situasjoner?
Sten Nystad.

Håper at svarene fra kandidatene vil gi mer engasjement og gjøre valgdeltakelsen høyere i kommunen.

Godt valg!

Én kommentar til “Hva med jordbruket, toppkandidater?”

 1. Svar fra TPL:

  1. Ønsker du som toppkandidat å bevare og utvikle jordbruket i Storfjord kommune?

  I 2022 var det 37682 gårdsbruk i Norge (ssb). I 2022 er det registrert 18 aktive landbruk i kommunen. Det er nedadgående i landet og i Storfjord.
  Når det er noen som ønsker å ha jordbruk som levevei, store eller små bruk,
  så applauderer jeg og vil støtte det og prøve å hjelpe politisk med det jeg kan. I dag er det vanskelig å leve av landbruk hvis det ikke drives i stor nok skala. TPL vil prioritere oppdatert og egnet planverk i kommunen. Ved rullering av arealplanene blir det viktig for meg at Indre Lyngenfjord Beitelag- og ev andre beitelag i kommunen kommer med sine innspill. Her er sikkert flere områder hvor dere blir viktige samarbeidspartnere. Siden Sirdal kommune blir nevnt senere, så ble jeg nysgjerrig og fant fram til
  «Regelverk for kommunalstøtte til landbruket i Sirdal kommune» som var lett å finne med god informasjon. Storfjord kommunes regelverk fant jeg også.

  I Storfjord er det også godt egnet for småskala drift, småbruk rundt hele fjorden. Grønnsaker, bær, urter mv., som er prioriterte næringer i kommunen. Vi har de beste og frodige utmarker for sau og geit og hestedrift. Rundt hele fjorden ligger gode jordareal brakk, nå overtatt av geitrams. Det kan enkelt dyrkes opp igjen til grasproduksjon og dyrehold.

  Så ja, jeg ønsker å bevare og utvikle jordbruket i Storfjord kommune, sammen med dere som ønsker å jobbe med det. Det blir en prioritet for meg som toppkandidat.

  2. Hvordan vil du jobbe for å sikre videre drift på gårdsbruk i Storfjord?

  Jeg ønsker å ha en aktiv administrasjon hvor vi har fagfolk som kan lover og regler, som vet om tilskuddsordninger og skal kunne hjelpe der det trengs. Som politiker så kan jeg få dette på agendaen og sørge for at det løftes opp i fora der det bør drøftes. Som politiker kan jeg stille spørsmål, som gårdbruker kan du fortelle meg hvor «skoen trykker». Jeg ønsker innspill fra dere som jobber med dette daglig.

  For 20 år siden hadde Storfjord kommune en ordning med 75.000.- i tilskudd ved generasjonsskifte/overtakelse av driftseiendommer med melkeproduksjon/kjøttproduksjon.
  3. Hva vil du gjøre som toppkandidat for å gjeninnføre denne ordningen for å sikre landbruket i Storfjord kommune?

  En tilskuddsordning ved generasjonsskifte/ overtakelse av driftseiendommer med melke- og kjøttproduksjon er verdt å
  arbeide for å få tilbake. Det vil sende gode signal til yngre gårdbrukere om at kommunen støtter dem for de valg de gjør for landbruket og levende bygder.

  Sirdal kommune støtter nytt driftsbygg med 1 millioner kroner. I Storfjord kommune er det nettopp vedtatt maks støtte fra næringsfondet på 150.000 kroner ved nybygg.
  4. Hva vil du som toppkandidat gjøre for å øke maks tilskuddet fra næringsfondet ved nybygg?

  I Sirdal kommune er det 1832 innbyggere så ganske likt vårt innbygger tall. De har solide inntekter fra kraft produksjon og god økonomi. Vi har også god inntekt fra kraftproduksjon, men ikke god økonomi. Og der er vi i dag. Jeg kan politisk bringe dette opp i de rette fora, og jeg kan love å arbeide for å få det etablert, men jeg kan ikke love at tilskuddet fra næringsfondet ved nybygg vil øke med det første.

  Beitedyr eller rovdyr i Storfjord kommune?
  Er det ønskelig med beitenæring i Storfjord i fremtiden?
  1. Hva tenker toppkandidaten bør gjøres for å få en levelig situasjon for beitenæringen, mtp den enorme rovdyrbelastningen sau bønder opplever i kommunen?
  2. Hva tenker toppkandidaten må gjøres i slike situasjoner?

  1 Beitenæring er ønskelig fra toppkandidatens og TPL sin side.
  I den grad det er mulig er det forebygging som er viktig.
  I perioder med store tap av dyr pga rovdyr, så er det viktig at næringen får støtte fra kommunen ved å løfte problematikken dit det hører hjemme.
  Som politiker kan jeg og flere sette fokus på problemet slik at flest mulig er informert. Det er også viktig å holde dialog og legge press på de styrende instanser som kan ha mulighet til å regulere rovviltbestanden. Det må også jobbes for at saksbehandlingstiden blir raskere når det gjelder å benytte seg av flere fellingstillatelser ved behov.

  «Regjeringen gir årlig i snitt 71 millioner kroner i tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak. Men brukes tilskuddene riktig slik at målene blir nådd?» (nina.no)

  2. Som toppkandidat har jeg stor tro på at dialog mellom næringa, administrasjonen og politikerne er det beste grunnlaget for å skape et trygt miljø både for folk og dyr når det gjelder rovdyrpolitikken.

  Bente Bech, TPL

Det er stengt for kommentarer.