Vedtaket var lovlig

Statsforvalteren i Nordland stadfester kommunestyrets vedtak i sak 08/23 om inntaksområder for kommunens skoler, og konkluderer med at vedtaket er gyldig.

Skibotn skole. Foto: Google.

Det var representantene Gaute Østeggen (H), Øistein Nilssen (H) og Tor-Ivar Seppola (A) som ba om lovlighetskontroll av vedtaket. Storfjord kommunestyre behandla lovlighetskontrollen den 15. juni, og lovlighetskontrollen blei oversendt til Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Statsforvalteren i Troms og Finnmark vurderte seg imidlertid inhabile i denne saka, og Kunnskapsdepartementet oversendte lovlighetskontrollen til Statsforvalteren i Nordland

Kommunestyret vedtok 12. mai 2022 å legge ned ungdomstrinnet ved Skibotn skole. Landslaget for nærmiljøskolen (LUFS) engasjerte seg i saka, og viste til at avgjørelsen om å legge ned ungdomstrinnet ved Skibotn skole ikke var lovlig fatta. Statsforvalteren bemerker at fristen for å be om lovlighetskontroll av denne avgjørelsen er utløpt, og at det heller ikke er fremma krav om lovlighetskontroll av dette vedtaket av de tre kommunestyrerepresentantene.

I klagen blei det anført at berørte parter ikke har vært hørt, at elevenes rett til å gå på nærskolen ikke er ivaretatt, mangelfull bruk av barnerettighetsperspektivet i saksbehandlinga og at Storfjord kommune ikke har fulgt forvaltningslovens bestemmelser for forskriftsendringer.

Når det gjelder nærskoleprinsippet, bemerker Statsforvalteren at vedtaket det klages på, kun gjelder endring av forskrift for skolekretsgrenser i kommunen, og ikke kommunestyrets avgjørelse om nedleggelse av ungdomstrinnet ved Skibotn skole.

– Avgjørelsen om nedleggelse av ungdomstrinnet ble gjort i kommunestyrets vedtak K-30/22. Vi kan ikke vurdere lovligheta av et tidligere vedtak som ikke er til lovlighetskontroll. Dette gjelder selv om vedtakene har en tilknytning til hverandre, skriver Satsforvalteren i brevet til Storfjord kommune.

Npr det gjelder utredningsplikt og forhåndsvarsling, viser Statsforvateren til at Storfjord kommune i sak K-35/23 skriver at de vurderer at en egen høring for å justere inntaksområdet er overflødig, sia eventuelle innspill ikke vil kunne reversere eller påvirke kommunestyrets vedtak om en felles ungdomsskole. Statsforvalteren anser at en høring av forskriftsendringen fremstår som åpenbart unødvendig, og viser til at forskriftsendringen er en naturlig konsekvens av kommunens tidligere vedtak om nedleggelse av ungdomstrinnet på Skibotn skole, og at eventuelle innspill ikke kan endre på kommunens tidligere vedtak.

Om mangelfull bruk av barnerettighetsperspektivet i saksbehandlinga, finner ikke Statsforvalteren at det foreligger mangler ved kommunestyrets vedtak.