Full støtte til administrasjonen

Fra Storfjord formannskap

For ca 2 år siden valgte Storfjord kommune å ikke benytte seg av muligheten for å forlenge inngåtte avtale om vintervedlikehold. En ønsket å kunne inngå faste, forutsigbare og varige kontrakter hvor en kjente til de årlige kostnader for dette vedlikeholdet.

Geir Varvik: Formannskapet i Storfjord gir full støtte til administrasjonen i saka om vintervedlikehold.

Kontraktene for sesongene 2019/20 og 2020/21 besto av en fast og en variabel pris. Kommunen kjente ikke til de totale kostnadene for den variable prisen før etter brøytesesongens slutt, og budsjettet for alle disse årene sprakk. Overskridelsene beløp seg til summer over 2 millioner på enkelte budsjettår, og slik kunne vi ikke fortsette. Vi ønsket derfor faste priser og forutsigbarhet i økonomien. 

Våren 2022 vedtok et enstemmig kommunestyre kommunens innkjøpsstrategi for 2022 – 2026 for lokal anskaffelse.  Denne strategien tar blant annet hensyn til noen av FN`s bærekrafts mål. Videre er innkjøpsstrategien også laget ihht. Kommunedelplan for Energi og Klima, hvor en av målsetningene er klimanøytral kommune. Derfor stilles det nå også miljøkrav til entreprenørene.

Å kunne legge ut anbud mv er nå blitt meget vanskelig, komplisert og innfløkt sak. Til info har Tromsø kommune 18 personer som kun jobber med anskaffelser. Storfjord er en liten kommune og vi har ingen som kun jobber med dette. I og med at vi har hatt noen utfordringer med å få plass langvarige brøytekontrakter, valgte kommunens administrasjon å skaffe seg hjelp fra eksterne aktører som kun jobber med dette. Til slutt valgte en å engasjere Innkjøpskontoret AS med kontor adresse Heggedal, for å hjelpe kommunen.

Det har gjennom lang tid vært støy rundt våre anskaffelser. Her er det viktig å presisere at de aller fleste av våre tilbydere ikke har kommet med utspill om utsendte konkurranser. Formannskapet har blitt holdt løpende orientert om status for de to konkurransene om brøyting som har gått i 2023. Et enstemmig Formannskap har gitt sin fulle tilslutning til Kommunedirektørens vurderinger og beslutninger i denne saken.