5 mill til Signaldals-veger

Storfjord komunestyre vil ruste opp kommunale veger i Signaldalen for 2,5 millioner kroner i år, og tilsvarende beløp i 2024.

Kommunal veg i Signaldalen.

Det er klart etter et enstemmig vedtak i siste kommunestyremøte. Det var Inger Heiskel (A) som satte fram forslag om dette på vegne av Arbeiderpartiet og Høyre i formannskapet 7. juni.

Forslaget blei satt fram da formannskapet behandla ei sak om nødvendige justeringer i investeringsbudsjettet, og blei vedtatt enstemmig. Vedtaket blei “konfirmert” i kommunestyret sist torsdag.

Nå er det ikke første gangen det blir satt av millionbeløp til ei slik opprusting. Jobben blei imidlertid aldri lyst ut på anbud av driftsetaten, og årene gikk, mens vegene blei dårligere. Årsaken til at arbeidet ikke kom i gang, blei av kommunalsjefen for drift oppgitt å være at det var nødvendig først å søke om konsesjon for masseuttak i to lokale grustak, hvilket det viste seg å ikke være. Arbeidet kom aldri i gang, og pengesekken skrumpa.

Kommunestyret har tidligere vedtatt å fjerne stillinga som kommunaldirektør og legge ned plan- og driftsetaten. Nå gjenstår det å se om den nye organiseringa fører til raskere gjennomføring av politiske vedtak.

De øvrige prosjektene som får tilleggsbevilgning, er:

  • Geoteknisk vurdering av Øvre markedsplass med 100 000 kroner.
  • Oteren sentrumsplan med 100 000 kroner.
  • Hatteng Sentrumsplan med 50 000 kroner.
  • Forprosjekt Hatteng gravlund med 100 000 kroner.