– Skeptisk til Troms Krafts løfter

Politikerne i Storfjord er skeptiske til Troms Kraft sine løfter i forbindelse med planene on vindkraftutbygging i kommunen.

Konserndirektør marked og teknologi i Troms Kraft, Erling Dalberg.

Det kom klart fram da Troms Kraft og Ymber i dag fikk legge fram for Storfjord kommunestyre resultatene etter den såkalte mulighetsstudien som har vært gjennomført i kommunene Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord og Storfjord.

Storfjord S1 – aktuelt prosjekt for konsesjonssøknad – hvis politikerne sier ja.

Kraftselskapene lover mellom anna mulighet for fastpris på strøm og eierskap til kraftverkene dersom de bare får slippe til med vindturbinene.

I kommunestyret i dag blei det blant anna pekt på arbeidsplasser kommunen blei stilt i utsikt ved tidligere utbygging som ikke kom, og om mangelen på tilgang til kraft kommunen trenger til nyetableringer – til tross for at Storfjord leverer nær 40 porsent av den krafta TK disponerer.

Det blei også vist til at når vindturbinenes levetid er omme etter 25 år, faller også inntektene i form av eiendomsskatt til kommunen bort.

Videre blei detpekt på at vindturbinene bare produserer strøm i om lag en tredel av tida, og de konsekvensene det får.

At Troms Kraft og Ymber skulle informere om resultatet av mulighetsstudien stod ikke på sakskartet for dagens møte. Ordfører Geir Varvik opplyser at det heller ikke skulle gjøres noe vedtak om vindkraft i dagens møte.

Vinninga opp i spinninga?

Begrunnelsen for planene om å bygge vindkraftverk i Nord-Troms er at det er, og vil bli enda større, underskudd på kraft i nord, ifølge Troms Kraft.

Samtidig legges det opp til ny kraftkrevende industri i form av hydrogenproduksjon i tilknytning til vindkraftverkene. Noe som vil spise opp mye, kanskje heile produksjonen av ny kraft. Blir det da noe igjen for å møte underskuddet på kraft, som jo var begrunnelsen for å bygge ut?

IStorfjord fikk en prat med Erling Dalberg i Troms Kraft etter presentasjonen, og bad han forklare hvordan dette “henger på greip”. Hør her:

Av de to områdene i Storfjord som har vært med i mulighetsstudien, anbefaler TK å starte med konsesjonssak for område S1. Det ligger sør for E8 i Skibotndalen, på fjellet Stuorraoaivi (834 moh). Det ligger i et reinbeiteområde, ca 10 km nordvest for Várddut, hvor et planlagt vindkraftverk blei stoppa av NVE i 2015.

For det andre området, S2, som ligger på kommunegrensen mot Kåfjord, anbefaler TK videre undersøkelser før man eventuelt går videre med konsesjonssak. Også det ligger i et reinbeiteområde.