Fikk gjennomslag

Også i områder som er prioriterte forvaltningsområder for gaupe, jerv eller bjørn kan det gis tilskudd.

Beitelagene i Storfjord fikk gjennomslag for fleire av sine innspill i forbindelse med Statsforvalterens høring i forbindelse med Regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP).

Blant anna ønska beitelagene å få videreført beite i bygdenære områder som en del av ny pragraf 6 i forskriften. Det blei pekt på at tiltaket har preventiv effekt mot rovdyrangrep, og at det ivaretar kulturlandskapet og biologisk mangfold. Bygdenær beitemark synes godt i kulturlandskapet, i tillegg til at det skjermer innmarksarealene for uheldig beiting seint i vekstsesongen. 

Videre hette det i høringsutkastet at «Det kan ikke gis tilskudd i områder som er prioriterte forvaltningsområder for gaupe, jerv eller bjørn». Det er nå tatt ut av forskriftsteksten.

– Praksisen til statsforvalteren om å ekskludere rovvilt-områder var heller ikke i tråd med instruksen fra landbruksdirektoratet, skriver Malene Siikavuopio i Indre Lyngenfjord Beitelag SA i en epost, og er fornøyd med endringene.

Malene Siikavuopio.