– Nye kvalitetskrav vil øke brøytebudsjettene.

Fra Ryeng Anlegg AS

Vegene i indre Storfjord prioriteres i nye langvarige brøytekontrakter og nye kvalitetskrav vil øke brøytebudsjettene.

Storfjord kommune har pågående anbudskonkurranse om vintervedlikehold for kommunale veger og plasser for perioden 2023 – 2028, og med mulighet til forlengelse på inntil 3 år. Total kontraktstid kan bli 8 år. Tilbudsfristen for å levere inn tilbud er 8.juni 2023. Konkurransegrunnlaget er tilgjengelig og gratis for lesing og nedlastning for alle via linken https://tendsign.no/public/p_adformsnotice.aspx?UniqueId=affrwpunje

Storfjord kommune har denne gang bedt om tilbud på fastpris pr. vintersesong, og konkurransegrunnlaget skal blant annet beskrive krav til utførelse av vintervedlikeholdstjenestene. Disse kan oppsummeres som følger:

 • Kommunale veger på Oteren, Hatteng, Kitdal og Signaldalen skal, ved oppstått brøytebehov, være gjennombrøytet til kl. 06:00.

Kommunale veger på Skibotn, Elvevoll, Kvesmenes, Horsnes skal, ved oppstått brøytebehov,  være gjennombrøytet til kl 07:00.
Altså er det flere steder som brøytes én time senere enn andre steder i kommunen, der «Indre Storfjord» klart prioriteres. Kommunen har ikke svart på spørsmål om hva som er bakgrunnen for at det er ulike tidskrav for når de kommunale vegene skal være gjennombrøytet og farbare. 

 • Det stilles nå krav om tillatt maksdybde på 8 cm snø på kommunale veger og plasser, men det angis ingen krav om startdybde for igangsetting av brøyting. Det er blant annet beskrevet som krav at «Brøyting og rydding skal settes i gang før den totale snømengden, også etter gjentatte små snøfall, overstiger 8 cm tørr snø, eller 5 cm kram snø. Det skal også brøytes ved snødrev.» Snødrev kan bety både snøvær, snøstorm og snøfokk, mfl. Hva kommunen mener med «små snøfall» er ikke definert. Tidspunktet for når det oppstår krav om iverksetting av brøyting er dermed ikke definert.
  Tidligere har kravet vært tydelig definert med krav om igangsetting av brøyting ved startdybde på minst 8 cm snø. Det er stor forskjell på en startdybde på 8 cm i forhold til tillatt maksdybde på 8 cm. En maksdybde på 8 cm er en vesentlig og betydelig heving av kvaliteten på vintervedlikeholdet. De kommunale vegene vil nå ha strengere krav og høyere kvalitet enn sammenlignet med fylkesvegene. Fylkesvegene i Kitdalen og Signaldalen har krav om ferdig utbrøytet innen 12 cm snø (maksdybde), og en startdybde på 4 cm snø.
  Det er positivt for trafikantene at det stilles strengere krav til kvalitet. Men som innbyggere; behøver vi det? 

Det er positivt for entreprenørene som nå får mulighet til større kontrakter og større årlig omsetning. Vi undres dog hvordan kommunen har råd til dette. Dette vil medføre en betydelig økning av kommunens utgifter til vintervedlikehold, uten at vi kan se at denne kvalitetshevingen er nødvendig eller riktig å bevilge seg på bekostning av andre tjenester i vår kommune. Med erfaring fra de siste par vintersesongene vil denne kvalitetshevingen kunne medføre en ekstraregning på minst 12 millioner ekstra over de neste 8 årene. 

 • I en avtale med fastpris overføres all risiko for arbeidsomfang over på entreprenøren. Arbeidsomfanget i denne type kontrakter styres hovedsakelig av værsituasjonen. I tillegg har kommunen forbeholdt seg en kontraktsfestet instruksjonsrett over entreprenøren, som både er udefinert og ubegrenset. Dvs. at kommunen til enhver tid skal kunne instruere entreprenørene til å utføre tjenestene etter kommunens eget skjønn og godt befinnende. Denne instruksjonsretten er udefinert av kommunen, og det er umulig å forutsi hva det kan medføre av arbeidsomfang. Et ønske om en utvidet og ubegrenset instruksjonsrett, som blir helt uforutsigbar for entreprenørene, er ikke forenlig med fastpris som prisformat. Det er rett og slett ikke mulig å prise en uavklart instruksjonsrett som et fastpriselement. Det hadde stilt seg annerledes om det var bedt om timespriser og enhetspriser slik at risikoen for omfanget av oppdragsgivers instruksjonsrett lå hos nettopp oppdragsgiver. 
 • Det er lagt opp til et nytt og urimelig regime for avviksbehandling, der det vil bli gitt bøter eller trekk i oppgjør for avvik som ikke umiddelbart meldes inn av entreprenøren selv. Bøter gis uten at det er gitt en tidsfrist for å lukke det oppståtte avvik og entreprenørene gis heller ikke anledning til å gi sin forklaring, før det besluttes ileggelse av bot, slik det normalt sett gjøres i avviksbehandling for denne typer kontrakter. Alle som har noe erfaring med vinterdrift vet at avvik fra standardkrav alltid vil oppstå. Risikoen for å bli bøtelagt er dermed svært høy og det er en risiko som må forsøkes prises inn i fastprisen av entreprenørene. Det må også regnes inn en betydelig administrasjon for å håndtere kontraktsoppfølging bare på dette punktet alene. Storfjord kommune betaler altså ekstra for denne ubegrensede sanksjonsmuligheten. Det gjenstår å se om noen entreprenører er villig til å påta seg en slik uforutsigbar risiko og urimelig sanksjonsregime.

Kontrakt(er) skal tildeles basert på evaluering av flere tildelingskriterier, der kontraktstildelingen ikke avgjøres av tilbud med «laveste pris».
Tildelingskriteriene er som følger:

 1. Pris (60%)
 1. Løsningsforslag og miljø (20%)
 2. Beskriv hvordan oppdraget tenkes utført, med tanke på å vurdere behovet for brøyting/strøing (vinterdrift).
 1. Beskriv hvordan kontraktens responstider overholdes og ditt opplegg for vakt og beredskap.
 1. Beskriv brøytemateriell og utstyr som skal benyttes ved gjennomføringen av oppdraget. Det skal redegjøres for konkrete miljøløsninger for tilbudt kjøretøy/utstyr. Tilbyder skal redegjøre pr. kjøretøy/utstyr miljø-/utslippsklasse.
 1. Oppdragsspesifikk kompetanse (20%)
 2. Oppdragsgiver vil ha en fast kontaktperson hos leverandøren med ansvar for oppfølging av alle leveranser.
  Du skal ikke legge ved CV, men oppgi følgende for fast kontaktperson: – Navn – Utdanning og relevante kurs – Relevant arbeidserfaring/bakgrunn – Beskriv erfaring som fast kontaktperson for navngitte kunder
 1. Oppdragsgiver vil i tillegg ha et fast team som skal gjennomføre leveransene.
  Du skal ikke legge ved CV, men oppgi følgende: – Navn – Personenes rolle i teamet – Utdanning og relevante kurs – Relevant arbeidserfaring – Teamets erfaring fra tilsvarende oppdrag (oppgi navn på kundene)

Disse tildelingskriteriene danner grunnlag for å kunne velge leverandør basert på andre kriterier enn bare «laveste pris». Kontrakter tildeles basert på en evaluering der så mye som 40% av tildelingskriteriene er innenfor vurderinger og poenggivning basert på det som kalles et «innkjøpsfaglig skjønn». Storfjord kommune lar være å svare på hvilke forhold som vektlegges tyngst under hvert delkriterium, med den begrunnelse at «Oppdragsgiver kan ikke på forhånd avgjøre hva som vektlegges tyngst da dette er basert på en skjønnsmessig helhetsvurdering.»

Det er oppsiktsvekkende at kommunen skal vente til de har fått inn alle tilbudene før de deretter skal bestemme seg for hvilke egenskaper ved tilbudene som skal veie tyngst, og hva som gis høyeste score for hvert av underkriteriene. Hvordan mener kommunen at dette er i tråd med grunnprinsippene i anskaffelsesregelverket om krav til gjennomsiktighet, likebehandling, forutsigbarhet og etterprøvbarhet? 

For å kunne evaluere tilbud innen slike kvalitetskriterier behøves personer med kompetanse om det fagfeltet tjenestene tilhører. Kommunen har opplyst at det er satt sammen en faggruppe som skal evaluere tilbudene, men hemmeligholder hvem disse personene som skal evaluere tilbudene er. Dette hemmeligholdet hjemles av kommunen i Offentleglova § 23, uten at vi kan se at kommunen har anledning til dette. Offl. §23 gjelder «»Unntak av omsyn til det offentlege sin forhandlingsposisjon m.m.» Å opplyse hvem som skal evaluere tilbudene kan umulig være til skade for kommunens forhandlingsposisjon i en konkurranse der forhandling ikke er tillatt. Hva er så grunnen til hemmelighold? Det er vanskelig å ha tillitt til at evalueringen blir gjort saklig i forhold både habilitetsspørsmål og de grunnleggende prinsipper i offentlige anskaffelser, når vesentlige punkter skal holdes hemmelig før evalueringen gjennomføres. 

Dette synes på nytt å være et utgangspunkt for kontraktstildeling som man kan trekke direkte sammenligning til anbudskonkurransen for «Mars-april 2023». Denne tilbudsevalueringen har vi omtalt i vårt leserinnlegg fra 24.02.2023; Usaklig evaluering av brøyteanbud – iStorfjord. Erfaringene fra de siste par vintersesongene viser at regningen fremover kan bli på minst 8 millioner mer enn nødvendig over de neste 8 årene, når prisen for disse tjenestene ikke alene skal avgjøre hvem som får kontraktene. Har kommunen evaluert kvaliteten på de faktisk leverte tjenestene? Var det verdt å betale så mye mer for en tjeneste, som i utgangspunktet bør utføres nærmest likt av alle med erfaring og kompetanse innen faget?

Som vi har skrevet om tidligere og utfordret kommunen til å svare på; I tilsvarende konkurranser til Statens vegvesen og fylkeskommunen er det stilt konkrete krav som kvalifiserte leverandører skal oppfylle, det gjelder antall brøyteenheter, evt. krav til miljøutslipp på kjøretøy, mengde utstyr, bemanning mv. Kontraktene tildeles den leverandøren som tilbyr å levere etterspurt kvalitet til laveste pris. Det er kun pris som danner grunnlaget for valg av leverandør. På den måten har oppdragsgiver full kontroll med hvilke tjenester og hvilken kvalitet som faktisk leveres, og leverandører konkurrerer likt på det samme grunnlaget. Gjennom dette oppnår oppdragsgivere en større konkurranse, hvilket normalt sett er hele målsetningen med konkurranseutsetting for en oppdragsgiver. Oppdragsgiver kan inngå kontrakt med det økonomisk mest gunstigste tilbudet. To store offentlige oppdragsgivere som anskaffer vintervedlikehold, velger leverandør basert på laveste tilbud. Hvorfor mener Storfjord kommune at prisene kommunen må betale for vintervedlikeholdstjenester ikke skal være styrende for valg av leverandør?

Hvorfor skal Storfjord kommune, som over lang tid har forsøkt å gjennomføre en lovlig konkurranse, i stedet gjøre det unødvendig komplisert med flere ulike tildelingskriterier og en omfattende evalueringsprosess, som til syvende og sist avhenger av kommunens innkjøpsfaglige kompetanse og skjønn? Selv kommunens advokat har tidligere advart kommunen om at man ikke må ta unødvendig risiko ved å få mange kriterier ved evaluering og tildeling.

Vi kan ikke se hvordan en avtale om vintervedlikehold basert på dette konkurransegrunnlaget på noen måte kan være positivt for Storfjord kommune, verken på kort eller lang sikt. Dersom det ikke gagner kommunens interesser, eller er samfunnstjenlig, hva er da hensikten?