Lover makspris på strøm

Dersom kommunene sier ja til vindkraft, lover Troms Kraft og Ymber makspris på strøm til innbyggerne.

Konsernsjef i TK Semming Semmingsen.

Det er klart etter kraftselskapene sitt frokostmøte på Halti nå i morges. Kommunene skal også tilbys medeierskap i selskapet i tillegg til eiendomsskatt og produksjonsavgift.

Berørte reindriftsdistrikter skal få tilbud om medeierskap, årlig kompensasjon for kostnader og ulemper samt engangsvederlag i kroner pr. megawatt (MW).

Også grunneier skal tilbys det samme som reindriftsnæringa.

Denne eierskapsmodellen er oppgitt å gjelde for storskala vindkraft.

Etter den såkalte mulighetsstudien har TK og Ymber konkludert med at det bare er to av fire områder som har vært undersøkt, som er aktuelle for videre konsesjonssøknad. Det er området i Kvænangen, som skal ha svært gode vindressurser, og som i tillegg er lite utsatt for ising. Her er det tenkt bygd 40 turbiner med en installert effekt på 288 MW, og en produksjon på 930 GWh, som er nesten like mye som det TK produserer i dag. Kommunen vil få ei inntekt på 48 mill/år som en følge av ei eventuell utbygging.

I Skibotndalen

Det andre området er det som ligger sør for E8 i Skibotndalen, et lite område som TK i utgangspunktet ikke hadde vurdert, men som blei foreslått på et arbeidsgruppemøte i kommunen, fjellpartiet Stuorraoaivi. Her er vindressursen god, det er kort veg til kraftstasjon, og det finnes eksisterende veg i området. Her er det tenkt 11 turbiner, med en installert effekt på 68 MW, som vil gi 214 GWh. Ei utbygging her vil gi Storfjord kommune en årlig inntekt på 11 mill. kroner.

Begge de aktuelle områdene berører reindriftsområde, og reindriftsæringa er imot etablering av vindkraft i disse områdene.

Kraftunderskudd

TK og Ymber begrunner ønsket om vindkraftutbygging i Nord-Troms med at det, ifølge Statnett, vil blir et stort kraftunderskudd i løpet av få år. Det er ikke nok kraft til alle som ønsker å etablere seg. TK opplyste at en del av de som ønsker kraft, er datasentre, som genererer få arbeidsplasser. Det er derfor TK og Ymber meiner det vil være bedre å satse på produksjon av hydrogen og ammoniakk, som vil gi fleire arbeidsplasser.

Konserndirektør marked og teknologi i TK Erling Dalberg med eierskapsmodellen.

Kvænangen-ordfører Eirik Losnegaard Mevik pekte på at man begrunner kraftutbygginga med eksisterende behov for kraft, samtidig som man ønsker å etablere ny kraftkrevende industri, noe som igjen vil føre til behov for ytterligere kraftproduksjon. Han minte om at kraftselskapene, sjøl om det er offentlige og har som oppgave å produsere strøm til å dekke behovet, også er interessert i å tjene penger.

Fra salen blei det også bemerka at oppgitte areal-tall er misvisende, ettersom det blant anna ikke er tatt hensyn til visuelle og lydmessige forhold.

Den videre gangen i vindkraftsaka er at den nå skal behandles i kommunestyrene. I Storfjord blir dette 15. juni. Da kan kommunestyret si ja eller nei til planene. Sier det nei, er det stopp. Sier de ja, vil konsesjonsprosessen gå sin gang. Men etter nye regler kan kommunen si nei også på et seinere tidspunkt i prosessen dersom det framkommer konsekvenser som kommunen ikke forutså, og ikke kan akseptere.