– Grove mangler

– Storfjord kommune har ikke lovleg fatta lovlig vedtak om å legge ned ungdomstrinnet ved Skibotn skule. Kommunen kan derfor ikke sette i gang prosesser for å forberede og gjennomføre flytting av elevene der.

Skibotn skole. Foto: Google.

Det skriver Landslaget for nærmiljøskolen (LUFS) på vegne av FAU ved Skibotn skole i et brev til Storfjord kommune. LUFS viser til Forvaltingslova paragraf 42 – og krever at kommunen straks fatter vedtak om utsatt iverksetting – og med det stopper all behandling av framlegget til «Plan for overgang barneskole – ungdomsskole».

Det var i mai i fjor at kommunestyret vedtok å slå sammen ungdomstrinnene i kommunen og flytte ungdomsskoleelevene ved Skibotn skole til Hatteng skole.

Nå nylig blei det vedtatt nye inntaksområder for skolene.

Grove mangler

LUFS skriver at det i saka om nedlegging (2022) ergrove mangler i saksopplysninger. Mye av grunnlaget er fra 2017 – med andre ord fem år eller eldre. Viktige temaer er knapt nevnt.

– Likevel blir saka sendt på ei slags høring, der frister og høringsgrunnlag er forvirrende. Vedtaka i de folkevalgte organa er prega av rot – og overraskende benkeforslag – uten synlig grunnlag i saksopplysninger og innstillinger, skriver LUFS.

LUFS meiner at Forskrift-saka (inntaksområder) bærer preg av det samme.

– Nå er saksopplysningene riktig nok supplert i tråd med et politisk vedtak i kommunen. Ikke etter Justisdepartementet sin rettleder om hvordan forskriftsaker skal utredes og behandles. Heller ikke med hensyn til gjeldende forsvarlig krav og god forvaltingsskikk. Nå er «Barnets beste» omtalt. Men slett ikke utgreidd konkret – og konsekvensvurdert for de elevene som er tenkt flytta bort fra nærskolen sin, skriver LUFS.

I brevet vises det videre til at skoleskyss på den rasfarlige E6, vinter som sommer, knapt er et tema.

Belastende busstransport

– Det ser ikke ut til at Vegvesenet sine advarsler har gjort inntrykk. De fleste ungdomsskole-elevene fra Skibotn kan i dag gå til nærskolen sin. Nå planlegger kommunen at alle skal sitte timer hver dag på en svært lang og belastende busstransport, skriver LUFS, og peiker på at det er ikke er nevnt at lang og trøttende busstur gir svekka læringsutbytte, og heller ikke at forskere har påvist varig helseskade.

LUFS finner også lite om hva som må gjøres med bygningene på mottakerskolen, og ingen kostnadsvurderinger.
– Administrasjonen kunne kanskje ha nevnt at Nordlandsforsking i en rapport til Vågan kommune (2016), kom til at det ikke var stort å spare ved nedlegging av ungdomsstrinn? Og kanskje det groveste: FAU har ikke fått denne andre delen av saka på høring. Etter vår vurdering, bør det aleine være nok til å kjenne vedtaket ugyldig, skriver LUFS.

– LUFS finner i det heile så mange feil og mangler i Storfjord kommune si forvalting, at det kan være vanskelig å forholde seg til materialet.
Begge vedtaka må kjennes lovstridige – og dermed ugyldige, heiter det i brevet fra LUFS.

Forholder seg til politiske vedtak

Kommunalsjef for oppvekst og kultur skriver i en Epost til iStorfjord: Storfjord kommune har mottatt brevet fra organisasjonen LUFS, som skriver på vegne av FAU på Skibotn skole. LUFS omtaler seg som en dugnadsorganisasjon for å styrke nærmiljøskolene. Administrasjonen forholder seg fortsatt til de politiske vedtakene som er fattet i skolestruktursaken.

Brevet har LUFS sendt kopi av til blant andre Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Barneombudet og Sivilombudet.

Én kommentar til “– Grove mangler”

  1. Det sies ikke noe om elevtall i klassene 8, 9 og 10 ved de to skolene, og heller ingen ting om antallet elever i klassene under, slik at man får et bilde av prognosene framover.
    Fødselstallene i de to skolekretsene skulle vi gjerne hatt, før man kan danne seg et realistisk bilde av hva det dreier seg om og gi seg til å kommentere.
    Likeledes må man få en etterprøvbar framstilling av hva maan eventuelt sparer i antall lærerstillinger og opplysninger om utgiftene til transport fra Skibotn til Hatteng? Må man he en egen buss for ungdomskole-elevene eller følger de samme buss som videregående? Bedre belysning av saka hadde vært en fordel.

Det er stengt for kommentarer.