– Vedtak i inntakssonesaka må oppheves

Øistein Nilssen (H), en av klagerne.

Tre av kommunestyrets faste medlemmer har fremma lovlighetsklage i saka om inntakssoner for ungdomskoleelever i kommunen, og krever at vedtaket oppheves.

De tre som har underskrevet avtalen er Gaute Østeggen (H), Øistein Nilssen (H) og Tor-Ivar Seppola (A)

Storfjord kommunestyre vedtok 12. mai 2022 at det skal være felles ungdomstrinn i kommunen. Som en konsekvens av vedtaket, overføres elever på 8.-10. trinn fra Skibotn skole til Hatteng skole fra skolestart høsten 2023. Som følge av dette vedtaket, var det nødvendig å justere inntaksområdene for ungdomsskoleelever.

Kommunestyret vedtok med åtte mot sju stemmer i mars-møtet at inntaksområdet for elever på 1.– 7. trinn i Skibotn fra 1. august 2023 skal være fra Galgo til Kåfjord grense og til Falsnes. Hatteng inntaksområde blir etter dette fra Bentsjord til og med Rasteby for elever på 1. – 7. trinn . Elevene på 8.– 10. trinn fra hele kommunen vil fra 1. august 2023 sokne til Hatteng inntaksområde.

I klagen skriver de at saka blei framlagt med ei vurdering og innstilling fra kommunedirektør. Det blei ikke framlagt andre dokumenter utover at formannskapet hadde vedtatt innstillingen.

– Elevenes rettigheter ikke ivaretatt

– Da vi ble oppmerksomme på at berørte parter ikke var hørt, blei det fremma forslag fra H/AP om at forslagets første setnjng «inntaksområdet beholdes uendra slik som eksisterende inntakssoner», skriver de i klagen. Videre heiter det:

– Ved avstemming falt forslaget med åtte mot sju stemmer.
Med fleirtallsvedtaket ser vi at elevenes rettigheter ikke er ivaretatt jfr opplæringslovens 8-1 første punktum om retten til å gå på nærmeste skolen eller skolen i nærmiljøet de sokner til. Det vises også til opplæringslovens forarbeid jfr NOU 18 1998 og Ot.prp nr. 46 (1998-1999). Her framgår det at farlig skolevei er relevante hensyn.

Mangelfullt

– I tilknytning til skyssproblematikk har Udir kommet med tolkingsuttalelse 16.9.20 opp mot opplæringslovens prg 7.
Staten og kommunen har ansvar for å gjennomføre rettighetene som følger av barnekonvensjon jfr art 4 og menneskerettighetsloven prg 2. Udir har også utarbeidd veileder til bruk i saksbehandlinga, som skal sørge for at barnekonvensjonen brukes i praksis og at man har et barnerettighetsperspektiv i saksbehandlinga. Noe vi meiner er mangelfullt i denne saken.

I klagen står det videre:

– Storfjord kommunestyret fattet vedtak i 2022 om sammenslåing av ungdomsskolene. I møte 22.3.23 ble inntakssoner behandla som egen s ak uten noen informasjon og uten at berørte parter var hørt. Vi vil til sist vise til Udir 2-2012 «behandling av saker om skolenedleggelse og kretsgrenser». Storfjord kommune har valgt å gå for nedleggelse og forskriftsendring som to separate saker.

Nedleggelse og forskriftsendring kan etter kommunens eget valg behandles som to separate saker, først et vedtak om nedleggelse, dernest en forskriftsendring som følge av nedleggelsen. Hvis denne framgangsmåten velges, vil avgjørelsen om selve nedleggelsen måtte følge ulovfestede forvaltningsrettslige prinsipper. Den etterfølgende forskriftsendring derimot vil måtte behandles etter de saksbehandlingsreglene som er angitt i forvaltningslovens kap.7 om forskrifter.

Avslutningsvis skriver klagerne:

– I forbindelse med sak 8/23 i Storfjord kommunestyre har ikke Storfjord kommune fulgt loven i henhold til forskriftsendring jfr forvaltningslovens kap. 7, som krever utredningsplikt, forhåndsvarsling og uttalelser fra interesserte. Vedtak i nevnte sak må oppheves.

Én kommentar til “– Vedtak i inntakssonesaka må oppheves”

  1. Godt jobbet! Her er det politikere som står på og jobber for at barns stemmer skal bli hørt og tatt til etteretning👍

Det er stengt for kommentarer.