Legger ned miljø-, plan og driftsetaten

Miljø-, plan- og driftsetaten legges ned. Stillinga som kommunalsjef fjernes. De vedtatte nedtakene i etaten løses delvis gjennom ny organisering, samt innafor dagens stillinger. Det er klart etter et enstemmig vedtak i siste kommunestyremøte.

Kommunestyret i Storfjord har vedtatt å legge ned MPD-etaten og kutte 2,2 årsverk.

Tjenestene skal nå deles opp og flyttes til staben. Tjenestene som omfatter teknisk drift og beredskap opprettes som egen stabsavdeling med ny stilling som avdelingsleder

Kommunestyret vedtok i desember 2022 å fjerne ei 100 prosent stilling i miljø-, plan- og driftsetaten. I tillegg ble det vedtatt at én million kroner skal spares inn som rammenedtak, noe tilsvarer cirka 120 prosent stilling.

Ny organisering i Storfjord kommune.

Tjenestene som omfatter plan, byggesak, oppmåling, skogbruk, jordbruk og utmark flyttes direkte under kommunedirektøren som enkelttjenester (markert med gult i skjemaet over).

Omorganiseringa betyr at det blir to årsverk mindre, og kommunen vil spare 1.050.000 kroner på å fjerne kommunalsjefstillinga, og 750.000 kroner på å fjerne ei saksbehandlerstilling.

Videre vil konsekvensen blant anna bli at kommunedirektøren får større personalgruppe direkte underlagt seg, samt at ei ny stilling som avdelingsleder må opprettes og lyses ut internt, noe som betyr økt lønnsutgift på 30. 000 kroner til stillinga. Videre vil saksbehandlingsoppgaver som i dag påligger kommunalsjef måtte fordeles på andre ansatte, eller utgå.

Storfjord kommunestyre har gitt kommunedirektøren fullmakt til å gjennomføre denne organisasjonsjusteringa. I vedtaket er det ikke nevnt noen tidsplan for gjennomføringa.