Vil ikke forlenge åpningstid

Skuterforeningene i Storfjord har søkt om forlenga åpning av snøskuterløyper i Storfjord kommune nå i mai. Det vil ikke kommunen gjøre av hensyn til reinen og dyrelivet ellers, som er spesielt sårbare for forstyrrelser i dette tidsrommet på grunn av kalving, hekking og yngling.

Storfjord kommune kommer ikke til å søke om forlenga åpning av snøskuterløypene for inneværende sesong.

Løypene som det var aktuelt å søke forlenget åpning for er:

• Parasløypa
• Sammenbindingsløypa
• Kitdalsløypa, fra Søreng og opp
• Skibotnløypa, fra fra Trollvikleiren og opp til grensa

Storfjord kommune har i en epost bedt berørte reinbeitedistrikter/siidar uttale seg om hver enkelt skuterløype som kommunen ønsker forlenga åpning for.

Etter denne runden er det nå klart at Storfjord kommune ikke kommer til å søke forlenga åpning av snøskuterløypene for inneværende sesong.

–  Hensynet til reindrifta medfører at kriterier for søknad ikke er oppfylt, skriver kommunen på nettsidene sine og på Facebook

Her heiter det videre:. 

Ikke aktuelt å forlenge

–Ved søknad om forlenga åpning av snøskuterløypene etter normal stengetid (5.mai), er det fleire kriterier som skal være oppfylt. Vurderingskriterier er alt fra snøforhold, sikkerhet, naturmangfold og reindrift. I forberedelsene til en eventuell søknad har kommunen gjort vurderinger av fleire kriterier, samt hatt dialog med alle de berørte reindbeitedistriktene. Etter sammenfatning av tilbakemeldingene vil det ikke være aktuelt for kommunen å fremme søknad om forlenga åpning av heile, eller enkelttraseer. Dette medfører at den normale stengetiden gjelder. 

Særlig motorferdselforbud

– Av hensyn til hekke- og yngletidsperioden skal skuterløypene i hele landet stenges 5. mai jf. paragraf 4a i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (nasjonal forskrift). I Finnmark og Nord-Troms er det i perioden f.o.m 5. mai t.o.m. 30. juni et særlig motorferdselforbud (vårforbudet) jf. nasjonal forskrift paragraf 8 første ledd. Motorferdsel etter motorferdselloven omfattes ikke av forbudet.

Sårbare for forstyrrelser

– Bakgrunnen for dette vårforbudet er at reinen og dyrelivet ellers er spesielt sårbare for forstyrrelser i dette tidsrommet grunnet kalving/hekking/yngling. I tillegg er terrenget sårbart for slitasje i vårløsningen. Motorferdsel kan medføre vesentlig ulempe for reindriften i forbindelse med reinflytting mot kalvingsområdene/vårbeitene. Dyrevelferden kan og bli direkte påvirket siden dyrene har redusert kondisjon etter en lang vinter og simlene går drektige og kalver i dette tidsrommet.