Varsel om nytt KOFA-gebyr

Klagenemnda for offentlige anskaffelser varsler ny bot for ulovlige direkte anskaffelser i Storfjord kommune.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har varsla Storfjord kommune om et nytt gebyr for ulovlig direkte anskaffelser. Denne gangen på 190.000 kroner.

Det er andre gangen kommunen pådrar seg gebyr for ulovlig direkte anskaffelse denne sesongen. Forrige gang var i desember i fjor. Da var bota på 210.000 kroner.

Kommunen har nå 15 dagers frist for å uttale seg om saka. Etter at fristen for kommentarer til forhåndsvarselet er utløpt, vil klagenemnda ta endelig stilling til om det skal ilegges et overtredelsesgebyr.

Det er Ryeng Anlegg AS som har innklaga kommunen, men ifølge KOFA ønska klager i en anmerkning fra februar å trekke klagen på ulovlig direkte anskaffelse vedrørende innklagedes kjøp av vintervedlikeholdstjenester for sesongen 2022/2023.

Klagenemnda skriver imidlertid:

– I saker som gjelder ulovlige direkte anskaffelser, kan imidlertid klagenemnda velge å fortsette behandling av saka og ilegge overtredelsesgebyr, selv om klagen trekkes.

I varslingsbrevet til Storfjord kommune skriver KOFA at offentlige oppdragsgivere forutsettes å ha inngående kjennskap til regelverket for offentlige anskaffelser. Det må derfor generelt stilles relativt strenge krav til oppdragsgivers aktsomhet.

Manglende kompetanse

KOFA skriver videre at den ulovlige direkte anskaffelsen skyldes i denne saka at innklagede har foretatt fleire direktekjøp for å få dekt sitt behov av vintervedlikeholdstjenester, et behov som oppstod på bakgrunn av at innklagede måtte avlyse fleire konkurranser som følge av feil og uklarheter i anskaffelsesdokumentene. Slik klagenemnda ser det, skyldes avlysningene i hovedsak manglende kompetanse på innklagedes side.

– Grovt uaktsomt

Ifølge KOFA framholder innklagede at de inngåtte kontraktene oppfyller vilkårene for «fri konkurranse», ettersom det kun var lokale leverandører som viste interesse for de kunngjorte konkurransene.

– Hvorvidt manglende kunngjøring har hatt betydning for konkurransen, er imidlertid ikke er forhold som kan danne grunnlag for unntak fra kunngjøringsplikten, skriver KOFA.

– Klagenemndas vurdering er derfor at innklagede har handla på en måte som må karakteriseres som grovt uaktsomt. Nemnda «skal» derfor ilegge overtredelsesgebyr, jf. anskaffelsesloven paragraf 12 første ledd første punktum.

Gebyrets størrelse

Klagenemnda har tidligere lagt til grunn at anskaffelser som gjelder brøytetjenester og vintervedlikehold, er av meget begrensa interesse for både nasjonale og utenlandske leverandører.

– Levering av slike tjenester krever lokal tilstedeværelse, noe som tilsier at konkurransen først og fremst er av interesse for lokale leverandører. I saker hvor det er skapt konkurranse blant lokale leverandører som leverer vintervedlikeholdstjenester, har klagenemnda kommet til at gebyret skal settes til fem prosent av anskaffelsens verdi, skriver KOFA.

– Manglende regelforståelse

– Etter klagenemndas syn er det i foreliggende sak, skjerpende at innklagede i over to år har inngått kortvarige kontrakter, i påvente av å få kunngjort en langvarig brøytekontrakt. Det har vært tilstrekkelig tid til å få gjennomført en lovlig konkurranse, og de forfeilede forsøkene skyldes innklagedes manglende regelforståelse. Det er også skjerpende at innklagede tidligere er blitt ilagt et overtredelsesgebyr for direkte anskaffelser av vintervedlikeholdstjenester, i vedtak av 13. desember 2022.

Klagenemnda finner at de skjerpende momentene som foreligger i denne saken, tilsier at gebyret skal settes til syv prosent av anskaffelsens verdi.

Basert på opplysningene i saka så langt er det samlede beløpet for kjøp av vintervedlikeholdtjenester 2 720 800 kroner eksl. mva. Dette utgjør et foreløpig gebyr avrundet til 190 000 kroner.

    Én kommentar til “Varsel om nytt KOFA-gebyr”

    1. Veldig bra..mucho bueno, som dem sier i Italia. Men selv om kommunen igjen får gebyr, så har det vel ingen direkte konsekvens for noen ansvarlige personer for denne saken i kommunen ?

    Det er stengt for kommentarer.