Sandbakkenvegen: Ingen grunn til bekymring

Sandbakken i Skibotn. Foto: Google

Etter å ha vurdert en befaringsrapport og situasjonsbeskrivelsen fra Storfjord kommune i begynnelsen av mars, konkluderer NVE med at er det er ingen ytre påvirkning i den kartlagte faresonen som kan utløse skredhendelse. Bekymringa dreier seg om terrengsenkning langs Sandbakkenvegen og nord for denne. 

– Slik vi forstår situasjonsbeskrivelsen, er det ingen ytre påvirkning i den kartlagte faresonen som kan utløse skredhendelse. Olderelva som avgrenser sonen mot nord, er erosjonssikra. Ved kartlegging av faresonen i 2018 (regional kvikkleirekartlegging i Nord-Troms) var det observert litt erosjon langs denne sonegrensa, men elveforbygning i seg sjøl bidrar til reduksjon av faregrad. Ut fra vår oversikt er det heller ikke foretatt terrenginngrep eller annen pålast som skulle tilsi ei forverring av stabiliteten i området, skriver NVE i et brev til Storfjord kommune.

– NVE har også opplysninger om at tidligere erosjon i ravine nord for Sandbakken 5, har avtatt. Dette kan vel da sees i sammenheng med redusert avrenning i tilhørende grøft mot ravina. Ut fra dette er det ikke noe som tilsier større fare for områdeskred, skriver NVE.