– Riksvegprosjekter i Storfjord må få meget høg prioritet

Første pro i NTP: Her vil kommunestyret i Storfjord ha tunnel. Foto: Google.

Nå har krigen i Ukraina og Sverige og Finlands søknader om NATO-medlemskap også fått betydning når det gjelder Storfjord kommunestyrets innspill til Nasjonal transportplan 2025-2036.

I siste kommunestyremøte blei det derfor vedtatt at tre strekninger i Storfjord kommune må få meget høg prioritet i NTP. Prosjektet tunnel Grasnes må få prioritet nummer én, E 6/ E-8 Nordkjosbotn – Hatteng prioritet nummer to og E 8 Skibotn – Finland prioritet nummer tre av store tiltak på riksveger i kommunen.

I begrunnelse for prioriteringene vises det til at på grunn av Russlands angrep på Ukraina, samt Finland og Sverige sine søknader om medlemskap i NATO, må de nevnte strekningene i Storfjord kommune få meget høg prioritet i neste NTP.
Videre vises det til at ved en eventuell framtidig krise vil Storfjord kommune og Norge bli av uvurderlig betydning for forsyninger både sivilt og militært, spesielt for Finland.
– Når landene blir medlemmer av Nato, vil det automatisk medføre øvelsesaktivitet på tvers av grensene. Det er derfor meget viktig at veger i Storfjord blir prioritert, slik at de tåler transport med høg vekt. Her vil kurvatur, svinger og ikke minst stigninger ha veldig stor betydning, står det å lese i begrunnelsen for vedtaket.

Når det gjelder Granes tunell poengteres det også at dette er en viktig skoleveg for ungdoms- og videregående elever.

Av mindre tiltak på riksveger i kommunen vedtok kommunestyret denne prioriteringa:
1. Trafikk situasjonen sentrum Oteren 2. Olderelv bru 3. Skibotn bru

Kommunestyret ønsker også at jernbane på strekninga Narvik – Balsfjord – Tromsø – Skibotn– Finland blir løfta opp og tatt med i alle nye utredinger for jernbane i Norge. Kommunestyret viser til at Storfjord kommune har flere utredninger om strekninga liggende, og har registrert at fleire og fleire finske politikere både lokalt og sentralt nå ønsker at banen blir realisert.

– Med den sikkerhetspolitiske situasjonen som Europa nå er inne i, vil en jernbane fra Norge til Finland være av stor viktighet, vises det til.

4 kommentarer til “– Riksvegprosjekter i Storfjord må få meget høg prioritet”

 1. Og i den anledning skjønner jeg ikke hvorfor det ikke kan vente med å sammenslå ungdomsskolene til rassikringen er utført med Grasnestunellen

 2. Overvar siste kommunestyremøtet, der Senterpartiet og TPL fikk flertall for endring av skolekretser, slik at ungdomsskolen for hele kommunen skal være på Hatteng. Rasutsatt skolevei ble helt satt til side fra disse representantene .
  Blir virkelig skuffet og oppgitt over disse folkevalgte, når de i samme møte vedtar at prosjekt Grasnes må få prioritet nr. 1 i NTP, dette grunnet eventuell natomedlemskap fra Finland og Sverige og sikkerhet for disse styrker. Dette er jeg ikke uenig i , men burde ikke de samme representantene tenke på dette når det gjelder sikkerheten til kommunenes egne barn.

  Nå er det vel slik at et vedtak gjelder til et nytt vedtak fattes, det er ikke for sent å snu i denne saken.

 3. I siste kommunestyremøte var det sak om inntakssoner til skolene som skulle vedtas, pga at ungdomsskolene skal slåes sammen fra høsten 2023.
  Det var ENSTEMMIG i formannskapsmøtet i 2022, ALLE parti var enige om ungdomsskolesammenslåing.
  TPL har hele tiden sagt og stemt som det står i programmet vi gikk til valg på. En felles ungdomsskole.

  Eventuell overraskelse, skuffelse og oppgitthet bør adresseres til noen andre parti, tenker jeg.

 4. Nå må vi ikke blande kortene her.
  For et utrent øye kan det nesten virke som at kommunestyret i mars ikke hadde noe annet valg enn å stemme for endring av inntakssonene, på grunn av vedtak i formannskapet. Dette vet både jeg, Bech m.fl. at ikke medfører riktighet. Som øverste forvaltningsorgan kan kommunestyret stemme som de vil. Dette vet også Bech, da det var nettopp hennes parti som fremmet forslag om nedleggelse av ungdomstrinnet i mai 2022, stikk i strid med alle anbefalinger. Det er dette vedtaket formannskapet bygger sitt vedtak på. For ordensskyld ; Vedtaket i kommunestyret i mai var IKKE ENSTEMMIG. At man ber skuffelser adresseres andre partier enn de som stemte på overnevnte vedtak i mars er usportslig og feigt.
  Et partiprogram er heller ikke en lov, men saker man ønsker å gjennomføre. At man ønsker en felles ungdomsskole på Hatteng, er ikke det samme som at kommunen har de faktiske økonomiske forutsetningene til å kunne gjennomføre dette. I denne saken har vi ingen reelle tall å forholde oss til. Jeg vil tro ALLE innbyggerne i kommunen, også de som stemmer TPL, er tjent med en økonomisk levedyktig kommune, og ikke politikerne sine “ønsker” om å oppfylle eget partiprogram.

Det er stengt for kommentarer.