Storfjord kommune som innkjøper

Hans Normann Ryeng, daglig leder, Ryeng Anlegg AS

Av Hans Normann Ryeng, daglig leder, Ryeng Anlegg AS

Som vi har belyst i tidligere leserinnlegg i lokalavisa iStorfjord, så har det over tid vært registrert flere anskaffelser gjennomført av Storfjord kommune som er i strid med anskaffelsesregelverket og som innehar så vesentlige brudd på de grunnleggende prinsippene at vi har vært nødt til å reagere.

 Det er viktig å påpeke at dette ikke bare gjelder anskaffelser om vintervedlikeholdstjenester, men også andre anskaffelser innen bygg- og anleggssektoren gjennomført av Storfjord kommune. 

Pressemeldingen til kommunedirektøren anses kun egnet som opplysende om hvilke plikter Storfjord kommune har iht. anskaffelsesregelverket og kommunens interne retningslinjer. Det er en informasjon til innbyggere om hvordan anskaffelser kan og skal gjennomføres, men som dessverre ikke stemmer med hvordan Storfjord kommune hargjennomført sine anskaffelser de siste årene. 

Kommunedirektøren innleder sin pressemelding med å beskrive situasjonen vedr. gjennomføring av offentlige anskaffelser som «uenigheter mellom kommunen og tilbydere om gjennomføring».  Det å gjøre en offentlig oppdragsgiver oppmerksom på at det hefter feil ved gjennomføringen av offentlige anskaffelser kan ikke kalles for å være uenighet mellom kommune og tilbydere. 

Ordføreren i Storfjord kommune omtaler dette i sitt leserinnlegg som en «konflikt» og skriver at det har vært et «litt for høyt konfliktnivå når det gjelder alle våre forsøk på å sende ut anbud på brøyting.» Både ordføreren og kommunedirektøren presenterer saken som om at det er på grunn av tilbyderne at Storfjord kommune er i denne situasjonen. Det er oppsiktsvekkende. Vi har forståelse for at det må føles frustrerende og krevende både for ordfører og kommunedirektøren å oppleve at man gjentatte ganger mislykkes i forsøk på å gjennomføre anskaffelser, men det er ikke noen av tilbydernes feil at kommunen mislykkes. At en tilbudskonkurranse mislykkes skyldes mangel eller begrenset kompetanse og erfaring i å gjennomføre offentlige anskaffelser, og begrenset kompetanse om de tjenestene som skal anskaffes slik at beskrivelsene av hva som skal prises blir et entydig grunnlag for leverandørene. 

Vi minner om vårt første leserinnlegg av 28.10.2022 Nødt til å reagere | iStorfjord der vi skrev at: «Storfjord kommune har iht. lov om offentlige anskaffelser en lovfestet plikt til å opptre med integritet, slik at allmennheten har tillitt til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. Anskaffelsesregelverket er et tydelig og enkelt regelverk som alle offentlige oppdragsgivere er pliktig til å følge. Offentlige anskaffelser skal skje basert på grunnleggende prinsipper om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet.» 

De gjennomførte anskaffelser både før og etter vårt leserinnlegg viser dessverre at praksisen ikke har vært i tråd med dette. Kommunedirektøren erkjenner også i sin pressemelding at kommunen har gjort feil underveis. En erkjennelse av at det er gjort feil er starten på å gjenopprette en tillit til at fremtidige anskaffelser i Storfjord skjer på en samfunnstjenlig måte. 

Kommunedirektøren omtaler blant annet tildeling av tilbud i sin pressemelding. I pressemeldingen står det at «det er ikke bare pris som danner grunnlaget for å vurdere tilbudene opp mot hverandre». Kommunedirektøren kan ikke være riktig informert vedr. dette. Det er ikke riktig at dette er noe som gjelder for alle gjennomførte konkurranser, slik det kan fremstå av pressemeldingen. Vi har i tidligere leserinnlegg den 24.01.2023 – Alvorlig brudd på reglene | iStorfjord vist til at Storfjord kommune i anskaffelser ikke har antatt det laveste tilbudet der eneste tildelingskriterium har vært «Pris». For anskaffelse for vintervedlikehold for «Nov-des 2022» og for «Jan-feb 2023» så var pris det eneste kriteriet Storfjord kommune hadde lov å bruke for å vurdere tilbudene opp mot hverandre. Til tross for dette valgte kommunen å inngå kontrakter som var til sammen over 800 000 kr eks. mva. dyrere enn å velge tilbudene med laveste pris.

Det er derimot riktig at Storfjord kommune for anskaffelse av vintervedlikeholdstjenester for «Mars-april 2023» ikke bare kunne se til hvilket tilbud som hadde den laveste prisen for å velge leverandør. Som vi har belyst i leserinnlegg den 24.02.2023 Usaklig evaluering av brøyteanbud | iStorfjord; for disse to vintermånedene bestemte kommunen seg for å bruke flere tildelingskriterier for å velge leverandør, der prisen bare betydde så lite som 40% for hvem som skulle få kontrakten. Det var altså viktigere for kommunen å kunne velge en annen leverandør enn nødvendigvis den som gav det laveste tilbudet. Så kan man spørre seg om det var samfunnstjenlig å betale 142 000 kr mer enn laveste tilbud for å få gjennomført vintervedlikeholdet på Skibotn de to siste månedene av vintersesongen.

Til sammen har Storfjord kommune gjort innkjøp av vintervedlikeholdstjenester for én brøytesesong som har kostet kommunen minst 942 000 kr. eks. mva. mer enn nødvendig. Nesten en million kroner. Er det samfunnstjenlig?

Vi stiller spørsmål til Storfjord kommune ved kommunedirektør om hvorfor ikke Storfjord kommune kan se til andre offentlige oppdragsgivere for gjennomføring av anskaffelser av vintervedlikeholdstjenester. Både Troms og Finnmark fylkeskommune og Statens vegvesen gjennomfører i disse dager samme type anskaffelser.  I konkurranse om disse anskaffelsene er eneste tildelingskriterium «laveste pris». I konkurransegrunnlagene til SVV og fylkeskommunen er det stilt konkrete krav som kvalifiserte leverandører skal oppfylle og levere, det gjelder antall brøyteenheter, evt. krav til miljøutslipp på kjøretøy, mengde utstyr, bemanning mv. Kontraktene tildeles den leverandøren som tilbyr å levere etterspurt kvalitet til laveste pris. Det er bare pris som danner grunnlaget for valg av leverandør. På den måten har oppdragsgiver full kontroll med hvilke tjenester og hvilken kvalitet som faktisk leveres, og leverandører konkurrerer likt på det samme grunnlaget. Gjennom dette oppnår oppdragsgivere en større konkurranse, hvilket normalt sett er hele målsetningen med konkurranseutsetting for en oppdragsgiver. Oppdragsgiver kan inngå kontrakt med det økonomisk mest gunstigste tilbudet. 

To store offentlige oppdragsgivere som anskaffer vintervedlikehold, velger leverandør basert på laveste tilbud. Hvorfor mener Storfjord kommune at prisene kommunen må betale for vintervedlikeholdstjenester ikke skal være styrende for valg av leverandør? Hvorfor skal Storfjord kommune, som over lang tid har forsøkt å gjennomføre en lovlig konkurranse, i stedet gjøre det unødvendig komplisert med flere ulike tildelingskriterier og en omfattende evalueringsprosess, som til syvende og sist avhenger av kommunens innkjøpsfaglige kompetanse og skjønn? Selv kommunens advokat har tidligere advart kommunen om at man ikke må ta unødvendig risiko ved å få mange kriterier ved evaluering og tildeling.

Ved at en tilbyder som Ryeng Anlegg AS stiller saklige og rettmessige spørsmål vedr. kommunens gjennomføring, tør vi hevde at også vi har bidratt til å heve kompetansen hos kommunen som offentlig oppdragsgiver. Storfjord kommune blir en god innkjøper på grunn av engasjerte tilbydere. Det har vært vår målsetning med å gå offentlig ut med informasjon om kommunens praksis vedr. offentlige anskaffelser. Det er derfor fint å se at det nå synes å være en økt bevissthet om betydningen av de grunnleggende prinsipper for offentlige anskaffelser, og at kommunen har til hensikt å følge dette i fremtidige anskaffelser. Vi registrerer at de etiske retningslinjer også omsider er tilgjengeliggjort. Alle leverandører er tjent med at en oppdragsgiver følger det lovpålagte regelverk. Vi stiller spørsmål ved hvorfor ikke flere av bedriftene i Storfjord kommune har engasjert seg for samme sak.

Hans Normann Ryeng, daglig leder, Ryeng Anlegg AS