Én ungdomskole fra høsten

Fra høsten av skal alle ungdomskoletrinnene i kommunen legges tilHatteng skole.

Det skal være felles ungdomstrinn i kommunen. Det vedtok kommunestyret i mai i fjor. Fra og med skolestart til høsten overføres derfor elever på 8.-10. trinn fra Skibotn skole til Hatteng skole.

I morgen skal kommunestyret justere inntaksområdene for skolene i henhold til dette vedtaket.

I kommunedirektørens innstilling står det at Skibotn inntaksområde vil fra 1. august 2023 gjelde for elever på 1.-7. trinn f.o.m. Galgo til Kåfjord grense til og med Falsnes. Hatteng inntaksområde vil fra 1. august 2023 gjelde for elever på 1.-7. trinn f.o.m. Bentsjord til og med Rasteby.

Elever på 8.-10. trinn fra hele kommunen vil fra 1. august 2023 sokne til Hatteng inntaksområde.

Både forvaltningsloven, FNs barnekonvensjon og opplæringsloven gir likevel åpning for at elever etter søknad og en konkret og individuell vurdering, kan tas inn på annen skole enn den de sokner til.

Det var Ina Marie Heiskel, som på vegne av Tverrpolitisk liste, fremma forslag om å flytte Skibotn ungdomsskole til Hatteng skole fra høsten 2023. Solveig Sommerseth (Tverrpolitisk liste) foreslo i tillegg:
“For at kommunen sett under ett skal kunne yte gode tjenester til alle, må skolene være dimensjonert ut fra elevtall. Kommunens økonomi tilsier også at vi må ha felles ungdomsskole”.

Levekårsutvalget hadde i høringsuttalelsen sin skrevet: “Sammenslåing av ungdomstrinnene i kommunen sees som fornuftig med tanke på kommunens økonomi og fremtidige barnetall.
Utredningen og den eventuelle sammenslåingen bør allikevel settes på vent, som følge av økende rasfare på E6/E8 mellom Skibotn og Hatteng. Saken bes utredet ferdig når Statens Vegvesen setter sluttdato for rassikringstiltakene, og planlegges iverksatt samtidig som sikker skolevei er etablert. Eventuell oppgradering av skolebygg Hatteng før dette, må ta høyde for mulig fremtidig skolesammenslåing “.

Under behandlinga i fjor blei Levekårsutvalgets innstilling satt opp mot forslagene fra TPL.
Forslagene fra TPL ble vedtatt med 10 mot 7 stemmer.
TPL, Kasper Holmen, Nils-Petter Beck og Hanne Braathen stemte for forslaget fra TPL.
Geir Varvik, Lars-Einar Garden, Gaute Østeggen, Øistein Nilsen, Hallgeir Naimak, Tor-Ivar Seppola og Inger Heiskel stemte for levekårsutvalgets innstilling.

Om det blir en omkamp i morgendagens kommunestyremøte, gjenstår å se. Debatten er iallfall i gang, ikke minst her i nettavisa.