Storfjord kommune, en kommune for småbarnsfamilier

Bente Bech

Av Bente Bech (TPL og lærer) og Daniel Nilsen Takvannsbukt (TPL og lærer)

Vi er to politikere og lærere som ønsker å svare på Marte Rasch Lambela sitt innlegg i «Istorfjord» 19/3-23.

Daniel Nilsen Takvannsbukt.

For ordens skyld så vil vi gjøre oppmerksom på at i første del av svaret har vi «politiker hatten» på. Vi forsøker på denne måten å være ryddig og avklare hvilket perspektiv vi har når vi svarer. En sak har nemlig minst 2 sider- også har vi sannheta midt i mellom.

Politikerhatten på

I programmet til Tverrpolitisk Liste Storfjord (TPL) står det at vi ønsker en felles ungdomsskole i kommunen vår. Og vi har innfridd dette. Det viste seg at vi fikk flertall pga andre partier som stemte for argumentene vi brukte for en felles ungdomsskole i kommunen.

Økonomien er stram i Storfjord kommune. Her må det spares der det spares kan. Det er hverken enkelt eller morsomt å måtte gjøre de valg som må taes. Da vedtaket ble gjort, som poengtert av Lambela, var stemmene 10 mot 7. Et flertall for ungdomsskole-sammenslåing.

Onsdagens kommunestyremøte sak 07/23 handler om Inntaksområder for grunnskolene. I pkt 2 står det at «For elever på 8.-10.trinn vil elever fra hele kommunen sokne til Hatteng inntaksområde». Det er en sak om skolekrets, ikke omkamp om skolestruktur. Den er avgjort.

Det er skrevet flere høringsrapporter om skolestruktur og ev. endring av den i kommunen. I den første rapporten kom det frem at ungdommene ønsket veldig gjerne en sammenslåing. 

Det viser seg at den økonomiske vinninga kanskje ikke er så stor som politikerne først trodde, men det blir billigere å drifte en felles ungdomsskole. I vedtak i kommunestyret den 16.12.21 ble det vedtatt: …»Økonomisk vil det ikke gi uttelling før 1.8.23 med omtrent kr.500.000 og videre ca 1.000.000 fra 2024.»  Som politikere så var det en god grunn for å gå for sammenslåing.

Det har gått ras ved Grasnes. Det er geologer, ingeniører og Statens vegvesen/NVE som innehar kompetanse og myndighet til å stenge veien. Likevel stenges ikke veien for trafikk. Mange biler, rutebusser, skoleelever til videregående skole, langtransport, folk som skal til og fra arbeid kjører kanskje flere ganger om dagen forbi. Dette må vi forholde oss til.

Vi håper at noe straks blir gjort for å sikre den veien og at den blir trygg for alle som må kjøre den.

Kommunen stiller også krav til at noe må gjøres. I sak 16/23 i det kommende kommunestyremøte er det en sak «Innspill til Nasjonal transportplan 2025-2036» der rangeringa av tiltakene er nettopp «Tunell Grasnes» på første prioritering. For en ulykke er en ulykke for mye.

På med lærer-hatten

Vi jobber på Hatteng skole. Vi ser med glede og forventning på at ungdommene skal bli samlet på Hatteng skole fra høsten 2023. Vi tror det er en styrke å kunne lære av hverandre, ilag. Ungdommene vil få et større fellesskap og kanskje de vil få seg en venn de ellers ikke ville ha blitt kjent med. Plutselig så finner de en som interesserer seg for det de interesserer seg for. «Mangfold styrker» sier vi. I det faglige så vil vi kunne få dynamikker som samspiller og gjør hverandre og de andre sterkere. 

Læringsmiljøet blir mer velfungerende. Klassestrukturer vil opprettholdes.

Så både sosialt og faglig mener vi at sammenslåing er en styrke.

Vi skal gjøre vårt beste for at alle elever skal føle seg inkludert og det viktigste av alt: at heimene også gir mulighet og grobunn for at dette kan skje. 

Lambela skriver « Samlet tilbakemelding fra alle parter var at man bør utsette en slik sammenslåing». Det medfører ikke riktighet at ansatte på Hatteng skole var/er negative eller skeptiske til sammenslåing. Tvert i mot.

«Sak fra Hatteng, Lokallagstyret (klubben) 21.september 2022».

…..»Vi støtter lærerne på Skibotn skole i deres usikkerhet om hva som skjer framover, det er ikke en god følelse å ikke vite om hvor de har arbeidssted til høsten. Samtidig ønsker vi elevene og foresatte fra Skibotn hjertelig velkommen til Hatteng skole og vi skal gjøre vårt ytterste for at de skal trives her hos oss».

Nå ønsker vi også ro rundt denne sammenslåinga og at vi nå aksepterer at det er slik det blir. Sammen kan vi gjøre så mye mer. Vi skal se framover, historien er bra å ha. Men fokuset må være rettet framover.

Og på den måten blir Storfjord kommune en kommune for små- og store.

2 kommentarer til “Storfjord kommune, en kommune for småbarnsfamilier”

 1. Supert at det kommer flere innspill til saken, ingenting er bedre enn at folk engasjerer seg.
  I forhold til innlegget mitt sier jeg at en samlet tilbakemelding var at man burde utsette en slik sammenslåing. Utredningene som kom inn hadde et bredt spekter hvor man har sett på både positive og negative sider med en slik sammenslåing. Men den samlede vurderingen var at man burde utsette til strekningen var sikret.
  Når dere legger frem de påståtte innsparingene er det fortsatt ikke gjort noen utredning på hva en utbedring av skolen vil koste, så dette har man ingen tall på i dag. Og vil kun bli påstander.
  Og at dere tar frem et møte i lokalstyre som ønsker elever å lærere er velkomne er jo flott, men dette møtet har vært etter at vedtaket var vedtatt, og lå ikke som et innspill til kommunestyremøte.
  Jeg er ikke prinsipielt mot en felles ungdomskole, men som jeg også har poengtert, er dette noe som legger seg inn i rekka på innsparing på bekostning av barn og unge i kommunen jmf. Nedskjæringer i stillinger rundt det forebyggende tilbudet for barn og unge. (Miljøterapeut, kommunepsykolog)
  Anngående kommunestyret og vedtak rundt inntakssonene, hvis vedtaket ikke går gjennom, vil man ikke kunne overflyttet elevene da dette vil bryte med nærskoleprinspippet.

  Så ja, alle saker har flere sider. Å det er bra at man kan få en debatt rundt dette😊

 2. Med det lave elevtallet som er i Storfjordskolene i dag og i videre langtidsprognoser, synes jeg det viktigste argumentet for å samle elevene i en felles ungdomsskole er elevenes trivsel og psykiske helse.
  I den tida av livet som ungdomsskolen er, er det viktig for elevene å være i et litt større miljø med flere å bli kjent med. Hvis en elev i en liten klasse ikke finner en god venn vil det kunne få store konsekvenser for elevens psykiske helse i de sårbare årene ungdomsskoletida er.

  Skolen profiterer også på å ha flere elever, da det kan gi flere valgmuligheter innen valgfag, feks.
  Småtrinnet og mellomtrinnet er viktig å beholde på hvert sitt sted for å unngå reisevei mens barna er små. I ungdomskolealder er elevene mer robuste for å reise den avstanden som er.
  Jeg ser frem til at elevene kommer sammen i et litt større miljø, og jeg tror det blir svært positivt for både elever og lærere. I tillegg kjenner jeg Hatteng skole som en god og inkluderende skole- og er sikker på at Skibotn- elevene vil bli godt mottatt av både elever og lærere der.
  At veien er rasfarlig er noe vi alle er bekymret for, og noe jeg har stor forståelse for bekymrer foreldre i Skibotn. Jeg kjører veien daglig selv pga jobb, og håper virkelig sikring vil prioriteres.

Det er stengt for kommentarer.