Storfjord kommune, en kommune for småbarnsfamilier?

Artikkelforfatteren, Marte Rasch Lambela. Foto: Privat.

Det er mange fordeler med å bo i Storfjord:  Gratis barnehage.Nedskriving av studielån.Billigere strøm. Lavere personskatt. Perfekt for småbarnsfamilier. 

Dette er noen av de tingene Storfjord kommune reklamerer med når de ønsker seg flere tilflyttere til kommunen. 

Men, man kan jo undre seg over om enkelte av kommunestyrets representanter forsøker å motarbeide kommunens egne vyer, når det kommer til ønske om økt tilflytting og bolyst. 

Våren 2022 ble det stemt over nedlegging av ungdomstrinnet på Skibotn skole, for en felles ungdomsskole på Hatteng. 

I forkant av kommunestyremøtet var det hentet inn innspill fra flere av kommunens berørte parter. 

Kommunens ungdomsråd, FAU, bygdeutvalg, SU/ SMU på Hatteng skole og utdanningsforbundets klubb.

Det er også skrevet en høringsrapport, «tilleggsutredning av skolestruktur 2022» av en gruppe sammensatt av rektorer, verneombud, hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbund og tidligere kommunalsjef for oppvekst. 

Samlet tilbakemelding fra alle parter var at man bør utsette en slik sammenslåing. Blant annet med tanke på at det ikke er gjort noen utredninger rundt skolebygningene slik de står i dag, i henhold til dagens normkrav – elev pr. klasserom. Det er poengtert at en slik nedleggelse i stor grad vil minske ønske om tilflytting til et tettsted som ikke tilbyr grunnskole 1.-10. klasse og sist men ikke minst den BETYDELIGE og ØKENDE skredfaren som er på strekninga Falsnes/ Grasnes.

I tilleggsutredningen er det gjort rede for innsparinger på lærerstillinger ved en slik sammenslåing, men det er ikke tatt høyde for hva en oppgradering av skolebygg vil koste. 

I Innstilligsvedtaket der avstemmingen endte 10 mot 7 stemmer i kommunestyret, er det lagt vekt på elevprognoser i årene fremover fra «tilleggsutredninga 2022». «For at kommunen sett under ett skal kunne yte tjenester til alle, må skolene være dimensjonert ut fra elevtall. Kommunens økonomi tilsier også at vi må ha en felles ungdomsskole.»

Elevprognosene i utredninga strekker seg ikke lengre enn til 2026, altså 3 år frem i tid. Det er også lagt frem forslag om mulighet til å ta i bruk flerbrukshallen som et undervisningslokale, hvis klassene blir veldig store. 

Er det virkelig dette de folkevalgte mener er å yte tjenester til alle? Et skolebygg som i dagens tilstand ikke er dimensjonert for en slik sammenslåing? At kommunens elever skal undervises i en flerbrukshall?

Mener kommunestyret at dette er måten å øke bolyst og barnefamilier velkommen på? Når de stemmer for et vedtak som går stikk i strid med blant annet kommunens eget ungdomsråd?

Er dette ett kommunestyre som ønsker å yte tjenester til ALLE (?) når de bevisst velger å sende deler av kommunens barn og unge ut på en skolevei, hvor selveste Statens Vegvesen har fastslått at dagens klimaendringene har gjort fjellsiden stadig mer ustabil, og hvor det på nåværende tidspunkt ikke er satt i gang noen skredsikring. Man kan jo stille spørsmål ved om kommunen fortsatt skal kunne skilte seg som «en trafikksikker kommune» jmf. De krav som Fylkeskommunen og Trygg Trafikk legger til grunn for en slik godkjenning, når de nå går inn for dette vedtaket. 

Et annet moment i saken er at «kommunens økonomi tilsier at vi må ha en felles ungdomsskole». For de som har fulgt med den siste tiden, når det kommer til kommunens håndtering av brøyteanbud er det et regelrett hån mot alle kommunens innbyggere at de legger kommuneøkonomi inn som en grunn til sammenslåingen. 

Overskridelser i millionklassen, bot for uregelmessigheter i brøyteanbud, og det siste, brøyteanbud som vinnes på tross av at man ikke har lavest tilbud i pris. Da kan man jo spørre seg om kommunen er i så store økonomiske vansker som de påstår at de er?

I alle saker som omhandler skolesammenslåinger skal kommunene forholde seg til rundskriv fra Utdanningsdirektoratet (Udir) 2- 2012.

Dette skrivet er en klar og tydelig pekepinn til kommunen om at man i alle slike saker skal jobbe for å ta utgangspunkt i opplæringsloven §8-1 og Barnekonvensjonens artikkel 3 nr. 1. 

I alle avgjørelse og saker som omhandler barn og unge skal de ansvarlige ta utgangspunkt i barns beste. De er pliktet å sørge for trygghet og sikkerhet når det kommer til barns liv og helse. 

Jeg undrer meg over om kommunestyrets representanter har satt seg inn i gjeldene lovverk, før de har stemt på et forslag, som overhodet ikke inneholder noen punkt når det kommer til verken barns beste, eller barn og unges sikkerhet. 

På onsdag skal det stemmes en siste gang i saken som omhandler ungdomsskolen. Denne gangen skal kommunestyret stemme over inntakssonene til Storfjord skolene, altså hvilken skole som blir gjeldene som nærskole for de ulike klassetrinnene. Her har fortsatt kommunes folkevalgte mulighet til gjøre om på sine vurderinger, å stemme mot forslaget om endringer. Slik at kommunen fortsatt kan skilte med at de er en kommune som ønsker trivsel og bolyst. 

Hvis de fortsatt velger å stemme for en slik nedleggelse, stikk i strid mot alle anbefalinger, helt på kant av barnas helse, miljø og sikkerhet, så er dette nok et vedtak som viser at Storfjord kommune ikke ivaretar barn og unges beste. Vedtaket vil legge seg inn i en rekke «innsparings tiltak» som rammer barn og unge. Jmf. Nedskjæring av helsesykepleier stillingen for noen år tilbake, bortfall av miljøterapeut i skolen og nå sist nedskjæring i stillingen til kommunepsykologen.

For at en kommune skal være en kommune for småbarnsfamilier, en kommune som ønsker tilflytting og bolyst, så MÅ de folkevalgte være villige til å satse på barn og unge. Ikke «spare seg til fant!»

8 kommentarer til “Storfjord kommune, en kommune for småbarnsfamilier?”

 1. Ser motstand i skole flytting , det er nok utredet med plassbehov og elevene blir nok ivaretatt , Skibotn skole er liten og en skole kor det alltid har og er mobbing/utestengning … mm. Også er det mange som allerede har valgt å flytte Skole til Hatteng …. E kanskje ikke så galt likevel … man kan og stille spørsmål om trenger vi en så stor leder struktur ,med 3 rektorer ,inspektører mm. Kan en spare inn å ha felles ledere for alle skoler og barnehage … i stede for å flytte skolen …

 2. Vi begrunnet med alle tenkelige argumentene mot flytting av Elvevoll skole i 2009. Og her var det ikke flytting av noen klasser, men NEDLEGGING av det vi i bygda mente var en god og liten nærmiljøskole, og etterhvert et godt oppvekstsenter.

  Men vi måtte innse at barnetallet gikk stadig nedover og noen familier flyttet sine barn til Hatteng, fordi barna ønsket et større miljø.
  Flere av de politikerne som gjennomførte nedleggelse av Elvevoll oppvekstsenter i 2009 er fortsatt aktive i dagens kommunestyre.

 3. Nina, enig! Da Elvevoll skole ble vedtatt lagt ned, var det flere elever langs fylkesveien i Kitdalen, (altså halve dalen) enn på Elvevoll skole. Eg synes litt synd på de elevene som er 1-2-3 pr klassetrinn. Men selvsagt, Falsneslandet ER skummelt!

 4. Bra skrevet Marte. Håper dette blir tatt med i kommunestyret på onsdag.

  Hvordan kan våre folkevalgte gå imot ALLE anbefalinger gjort av de ulike instansene. Hvis man ønsker folkevekst i en kommune, så er jo ikke dette veien å gå.

  Når man snakker om økonomi, så går jo Storfjord kommune med “RÆVA FØRST GJENNOM DØRA”. Først flytter vi elever, så ser vi på hva som må gjøres med bygningsmassen. I mitt enkle hode, ville det vært helt naturlig å ta det i omvendt rekkefølge.

  Vet heller ikke hvilken argumentasjon som brukes når man spør hva som er best for barna.

  Vil de folkevalgte klare å se foreldrene i øynene og si at det var for kommunens beste, den dagen skolebussen blir tatt av et skred?

  Eg kommer til å møte opp på onsdag for å høre på hva våre folkevalgte sier…

 5. Hvor skal de jobbe?kommunehuset er jo overbefolket der er vel ikke ledig stol.

 6. Har bodd i Storfjord kommune i 30 år.Har pr dags dato ikke fast jobb??

 7. Det er sikkert fornuftig å slå sammen ungdomsskoleklassene fra Skibotn og Hatteng. Men, bør det gjøres for enhver pris? En pris som skaper sår, og kanskje splittelse mellom bygdene? Eller tør vi tenke nye, dristige tanker her i Storfjord?
  For eksempel om ungdomsskoleelevene må være på en og samme skole hele tiden? Kan man tenke seg at de kan være noen dager på Hatteng? Noen dager i Skibotn? Enkelte dager ha lesedager hjemme? Jeg ser jo at det kan høres vilt ut. Men kan man allikevel få til forandringer? (Disse forslagene kan føre til mer kjøring, og det er ikke så positivt). Dette vil ikke bli den billigste løsninga, men vi bør vel satse litt på den oppvoksende slekt. Jeg tror vel vi er kommet til et punkt hvor vi må være villige til å gjøre forandringer. Selvfølgelig må dette utredes grundig, og fokuset må være barnas beste. Ikke økonomien.
  Vi må innse at vi er en liten kommune – stor i utstrekning, men få innbyggere, slik at skolemiljøene blir (for?) små – både på Hatteng og i Skibotn. Jeg tror det vil være en berikelse for barna fra de forskjellige bygdene å bli kjent med hverandre. Men – må det skje for en hver pris?

  Kunne man utsette sammenslåinga i år, og ha et prosjekt gående hvor man ser på nye strukturer? Det kan jo forsåvidt være noe helt annet enn det jeg har nevnt.

  Sittende regjering sier de er opptatt av at det skal bo folk i hele Norge. Det sies også at det forsvarsmessig er viktig at det bor folk i hele landet. Da må det vel være relativt enkelt å få prosjektmidler fra staten for å utrede et annerledes alternativ for skolestruktur? Kanskje kan man til og med få i stand et prøveprosjekt finansiert av staten.

  Jeg vil tro at å opprettholde små skoler er en utfordring i flere kommuner, så kanskje Storfjord kan bli en foregangskommune. Kanskje man til og med kan få til et opplegg som andre kommuner også kan dra nytte av.
  Vi må tørre å være litt framoverlent, og satse på å bli en foregangskommune.

  1. Kjempe gode innspill Torild,
   Vi må våge å tenke nytt. Jeg vet selv om skoler som har slike felles møtepunkt med felles undervisning i perioder.
   I forhold til transport og utgifter der, koster det, ikke meg bekjent, mer å frakte elever fra Skibotn til Hatteng, enn fra Hatteng til Skibotn😊
   Kommunen må våge å satse, hvis folk skal velge å flytte til kommunen! Jeg støtter deg fult og helt i det du skisserer her😊

Det er stengt for kommentarer.