Får ikke tett oppfølging og støttesamtaler

Oppslaget i avisa 1. mars.

Som vi skreiv onsdag, har kreftsjukepleier Nanette Mathisen sagt opp stillinga som kreftsjukepleier. Det fører til at kreftpasienter i kommunen ikke lenger får tett oppfølging og støttesamtaler av en fast person.

Nanette Mathisen hadde tidligere ei 40 prosent stilling som krevftsjulepleir. Da stillinga blei halvert, sa ho opp. Fra 1. juni mister kreftpasientene i Storfjord dette tilbudet.

– Denne pasientgruppa vil videre bli ivaretatt innafor øvrige kommunale tjenester ut fra vedtaksfestede behov og kriterier, skriver kommunalsjef for helse og omsorg, Doris Utby i en e-post til iStorfjord.

Doris Utby, ommunalsjef, helse og omsorg.

Hvordan skal kommunen nå sørge får at disse pasientene får god og forsvarlig pleie?

– Pasienter med behov for helsehjelp vil få tildelt kommunale helsetjenester som tidligere jf. kriterier, og mister ikke retten til helsehjelp. Behovet for helsehjelp vil bli ivaretatt av riktig instans, legetjenesten, hjemmesykepleie eller institusjonsomsorg.

– Hvor stort er behovet?

– Behovet for kreftomsorg har vært varierende over år. Vedtak skal foreligge for all tildeling av kommunale tjenester og vedtaksmengden har variert, men gjennomsnittlig ligget innenfor 20 prosent stilling med en til flere pasienter. Egen kreftsykepleier er ikke en lovpålagt tjeneste, og som følge av kommunens økonomiske situasjon ble stillingen redusert i utgangspunktet fra 40 til 20 prosent.

– Som følge av denne oppsigelsen ser tjenesten på andre mulige måter å møte denne pasientgruppa på. Generelt jobber kommunen med å se på samarbeid med andre kommuner for å dekke kompetansebehov. Det er ofte vanskelig for små kommuner å knytte til seg og beholde spisskompetanse i mindre stillinger.