Nei til vindkraft i Kåfjord! 

Ill.: Motvind Nord.

Av Aila Elise Gamst, Inez Sofie Pedersen Isaksen, Thelma Hansine Solbakken

Vi i 8. og 9. klasse på Manndalen skole har en tydelig mening om vindkraft i Kåfjord. Det er helt uønsket fra vår side. Vi mener at det er altfor mange og store konsekvenser av en eventuell vindpark, som vi ikke kan stå inne for. Vi ønsker å bevare vår nydelige natur og vårt artsmangfold, og ikke minst reindrifta, kulturminner og friluftsområde som vi har brukt i utallige generasjoner. 

I 2022 vedtok Kåfjord kommune å delta i en mulighetsstudie om vindkraft i Kåfjord. Troms Kraft inviterte de fire kommunene Kåfjord, Storfjord, Nordreisa og Kvænangen til å delta i en mulighetsstudie, der de presenterer og diskuterer mulighetene for å bygge vindkraftverk i kommunene. Vi synes det er skremmende at vår kommune har takket ja til å delta i en mulighetsstudie om vindkraft i Kåfjord, men vi var stolt når kommunen enstemmig takket nei til vindkraft i desember 2020.       

I dag er Fosendommen ganske aktuell og omtalt. På Fosen i Trøndelag ble det i 2019 satt i gang et vindkraftverk. Dette ble i ettertid tatt til retten, og hdommen falt på at dette anlegget krenker samiske rettigheter til kulturutøvelse (reindrift). Nå er det passert 500 dager siden dommen falt, men vindkraftverket står fortsatt i drift.  

Tilliten vår til den norske stat blir mindre og mindre jo flere dager som går uten at de løfter en finger for å gjøre noe med dette. De fortsetter å nedprioritere samiske rettigheter på samme måte som i f.eks. Altasaken på 80-tallet. Vi synes det er veldig oppsiktsvekkende at dette fortsatt er et reelt problem, og vi er bekymret for hvordan våre rettigheter vil bli nedprioritert og tråkket på i fremtiden.  

Ill.: Motvind Nord.

Ved å bygge dette vindkraftverket her i Kåfjord og Storfjord vil det ramme reindrifta hardt. Da spesielt Helligskogen reinbeitedistrikt som har helårsbeite i Storfjord og Kåfjord, og dermed bruker områdene hele året. I tillegg til Skárfvággi reinbeitedistrikt som har sommerbeite i Kåfjord, og Ivgoláhku reinbeitedistrikt som flytter forbi kommunen. Helligskogen reinbeitedistrikt har tydelig formidlet at de er helt imot dette, og at det vil få utrolig store konsekvenser om dette blir en realitet. Det samme har reinbeitedistriktet Skárfvággi skrevet i et brev til kommunen, der de tydelig formidler at ved en eventuell vindpark i kommunen vil de måtte legge ned virksomheten. 

Dette er en systematisk utryddelse og nedleggelse av reindrifta. Om vi mister reindrifta vil det svekke Kåfjord kommune på flere måter. Det samiske språket vil bli svekket når de fleste som har det som morsmål blir jagd ut av kommunen. Kåfjord kommune er en samisk språkforvaltningskommune og det vil dermed være galt om man velger å nedprioritere samiske rettigheter til kulturutøvelse, og tvinge reindrifta i kommunen til å legge ned.  

Ill.: Motvind Nord.

Hvis vi blir fratatt disse områdene vil det også bli mindre attraktivt for oss (og andre potensielle tilflyttere) å bli boende i kommunen i fremtiden, fordi vi mister kulturen og naturen og dermed noen av hovedgrunnene til å bli værende i Kåfjord. 

Troms Kraft bruker også som argument at det vil bli flere arbeidsplasser i kommunen. Men hvem er det arbeidsplasser for? Det er usannsynlig at lokalbefolkningen vil få flere arbeidsplasser, da det vil ta mange år å få den kompetansen som trengs til å jobbe med et vindkraftverk, Troms Kraft kan heller ikke love oss noen tall på arbeidsplasser eller at våre lokale næringsliv vil bli involvert i arbeidet. 

Ifølge FNs bærekraftsmål 15, må vi stoppe klimaendringene. Dette innebærer at vi alle må tenke bærekraftig og miljøvennlig. Vi mener at det å bygge en stor vindpark midt i urørt natur, ikke er innenfor dette målet. Den eventuelle vindparken i Kåfjord vil også som nevnt tidligere, befinne seg midt i flere reinbeitedistrikt. Dette er noe som vil få drastiske konsekvenser for faunaen her. 

En vindpark vil tvinge flere til å slutte med reindrift, noe som har innvirkning på oss alle. Hvis reinene forsvinner fra fjellet, vil rovdyr som jerv og gaupe ha mindre tilgang på mat. De vil måtte trekke nedover mot bygdene og husdyrene, og hvordan vil dette påvirke de lokale gårdsbrukene? Vi tror dette vil medføre store problemer, da bøndene plutselig må ta høyde for mange flere trusler mot deres besetning/dyr. 

Staten jobber allerede for å legge ned de små gårdsbrukene her i nord, og dette vil kanskje være siste dråpen som faktisk får mange bønder til å legge ned. Om reindrifta og distriktsbøndene tvinges til å legge ned vil det være vanskeligere for oss å få tak i lokal mat. Dermed må vi importere mer mat fra både sør i Norge og fra andre land. Dette vil medføre mye giftige utslipp, fordi man må produsere mer kjøtt på store gårder med metanutslipp, og fordi beiteområder må etableres ved å hugge ned eller brenne skog andre steder. I tillegg må maten fraktes hit, som medfører masse utslipp. Både innmark og utmark i kommunen vil bli overgrodd. Dette innebærer også mange av turstiene vi har i Kåfjord, som benyttes av både befolkningen og turister. 

I Kåfjord er det allerede et eksisterende vannkraftverk (Guolaš Kraftverk). Det ble bygget i Kåfjordelva og satt i drift i 1971. Det vil si at anlegget har vært i drift i 52 år i 2023. Dette er også Troms Krafts største anlegg. Med dette inngrepet tok de masse av våre områder som blant annet preget reindrifta. Vi i Kåfjord har ofret nok til Troms Kraft, og vi er ikke villige til å gi slipp på mer.  

Troms Kraft har heller ikke vært til stede i samfunnet vårt og bygget tillit. Heller tvert imot. Våren 2022 var det en stor flom i Kåfjordelva, hvor da dette vannkraftverket ligger. Hendelsen har preget lokalbefolkningen mye, og infrastruktur som broer ble ødelagt. Den lokale (og eneste) fotballbanen i Birtavarre ble ødelagt, og det går utover flere fotballag og generelt den yngre delen av lokalbefolkningen som bruker banen i hverdagen. Flere husstander har også hatt problemer med vannskader og vann i kjellere. Troms Kraft har ikke tatt ansvar for noe av dette, og dermed er tilliten vår til de også svekket.  

Siden Troms Kraft ikke tar hensyn eller ansvar nå, tror vi heller ikke det vil skje i fremtiden. Dermed er vi bekymret for hva som kommer til å skje under byggingsprosessen, og når vindparken ikke lengre er i drift (etter omtrent 25 år). I tillegg har vindturbinene veldig liten levetid i forhold til de enorme konsekvensene de medfører, og er dermed ikke bærekraftig. 

Hvis Troms Kraft først får etablert et vindkraftanlegg i kommunen, vil de sannsynligvis ikke nøye seg med det. Det er helt vanlig at vindkraftanlegg utbygges, og dermed mister vi mer og mer av våre arealer.  

Vi er klare over kraftkrisen og klimakrisen vi står ovenfor, men det er helt feil å håndtere denne krisen på bekostning av naturen og oss som bruker den. Vi mener at man heller kunne fokusert på andre metoder som ikke har like store konsekvenser som vindkraft på land, og å heller utvikle de kraftverkene man allerede har. Vi er også klar over at vi må nedskalere bruken av energi og kraft, om vi så må begrense vårt forbruk og minske behovet for kraft. 

Det er også funnet en rekke rødlistede arter i kommunen. Flere av disse artene finnes ikke i fjellene sør i Norge eller i resten av Europa. Artene Snøleier og Rabber er noen av artene som vil bli påvirket. Vi som kommune burde føle på et ansvar for å beskytte disse artene fra å dø ut. I tillegg vil mellom 10 000-20 000 fugler bli slått i hjel av vindturbinene på de 25 årene vindparken er i drift, ifølge NVEs nettside. 

I Manndalen har vi urfolksfestivalen Riddu Riđđu hvert år, hvor urfolk fra hele verden kommer og viser fram sin kultur. Festivalen har fokus på samisk kultur siden den finner sted i Gáivuotna (Kåfjord). Det har også vært snakk om å opprette en folkehøgskole som skal ha fokus på samisk språk og kultur. Vi er stolt av festivalen, men det blir dobbeltmoralsk å holde en urfolksfestival og å opprette en folkehøyskole med fokus på samisk kultur, i samme kommune hvor urfolk sine rettigheter blir brutt. Da refererer vi til blant annet reindriftsloven og ILO-konvensjonen som skal bidra til å sikre samiske reinbeiteområder og samisk kultur. Ifølge FN har Norske myndigheter ansvar for at samer skal kunne bevare sin kultur, levemåte og språk, og det mener vi de ikke har gjort. Det er ikke bare et overgrep mot reindriften og naturen, men det er også et overgrep mot befolkningen sin stolthet og kultur. 

Som nevnt tidligere vil denne vindmølleparken ta store arealer av våre områder, men mange er nok ikke klar over hvor store de egentlig blir. Formidlerne er utbyggerne, og de holder tilbake informasjon av taktikk. Ifølge et leserinnlegg i avisen iStorfjord, er det tegnet inn iskastsoner rundt turbinene i 400 meter avstand, dette ble presentert av Troms Kraft på møtene de har hatt i kommunene. I skrånende terreng vil iskast kunne forekomme opptil 600 meter fra turbinene. Foreslåtte turbiner har en totalhøyde på 201 meter, ikke 120 meter slik de opplyste på møtet. De 120 meterne er bare selve tårnet, men i tillegg kommer høyden til rotorbladene, som er 81 meter lange. Turbinene har en effekt på 6,2 MW, som vil si at de blir de største som er montert i Norge.  

Dette med vindkraft i Kåfjord er en sak vi er veldig engasjert i, og vi vil gjøre alt for at det ikke skal bli en realitet. Vi mener at enkelte politikere i Kåfjord burde tenke lengre. De lukker ørene og øynene for vi unge sine meninger selv om de sier at de lytter. Vi krever å bli hørt, og at vår mening skal ha en stor rolle i beslutningen, siden det er vi som skal leve med konsekvensene. Det er vi som er fremtiden i Kåfjord.