– Ytterligere inngrep ikke tilrådelig

Klikk på bildet for å komme til rapport!

Av Bård S. Solem

Store deler av Storfjord ble av Riksantikvaren vurdert som “Kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse” (KULA) i 2018. I Troms er det 15 landskapsområder som inngår i KULA-registeret.

Troms Kraft foreslår å plante 11 turbiner, 201 m høye, midt i dette sårbare landskapet på sørsiden av Skibotndalen.

Rapporten kan lastes ned hos Riksatikvaren her.

Riksantikvaren skriver bl.a. at “større tekniske inngrep, som for eksempel eksisterende og planlagte kraftlinjetraseer, virker skjemmende for landskapet, og ytterligere inngrep er ikke tilrådelig”.

Riksantikvaren angir videre at ” Kommunene bør samarbeide aktivt med Troms fylkeskommune og Sametinget om arealplaner og tiltak som kan berøre KULA-områdene”. Er disse konsultert i mulighetsstudiet?

Ble dette forholdet behandlet i arbeidsgruppene og nevnt i folkemøtet?