– Det her blir ikke lett

Godt oppmøte på folkemøtet som Troms Kraft holdt i Skibotn i kveld.

– Det her blir ikke lett! Slik oppsummerte gutta fra Troms Kraft folkemøtet i Skibotn i går kveld, der temaet var vindkraft.

Troms Kraft og Ymber har nå gjennomført to av tre planlagte arbeidsgruppemøter i de fire kommunene Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord og Storfjord. Nå har de invitert til folkemøter i hver av kommunene. I går var turen kommet til Storfjord.

Samfunnshussalen var møblert som en kafé, der hvert bord skulle utgjøre ei gruppe som i slutten av møtet skulle si noe om vindkraftplanene, så som mulige veitraseer og andre forhold knytta til vindkraftpanene.

Se og hør Emil Karlsen legge fram resultatet fra si gruppe!

I alt har Troms Kraft tenkt seg to områder i Storfjord, der de ønsker å plassere ialt ni vindturbiner i det eine området, og 42 i det andre. Turbintypen er Vestas V162-6.2, hvor rotordiameteren er 162 meter.

Total vindturbinhøyde blir derfor 201 meter.

Område Storfjord -S1 – 11 vindturbiner hver med en total høyde på 201 meter.
Storfjord – S1 omfatter området rett nordvest for Halsebakkan i Skibotndalen. De 11 turbinene vil rage 201 meter over bakkenivå, og vil nok bli synlige så vel fra Skibotn sentrum som fra områdene ved finskegrensen.

Kommunene stilles i utsikt skatteinntekter som kan bli 40 millioner. Det er det nok vanskelig for politikerne å si nei til, trua av Robek-spøkelset som mange er.

Storfjord – S2 mot kommunegrensen til Kåfjord – 42 vindturbiner med total høyde 201 meter.
Store skatteinntekter i sikte for kommunen.

Spørsmålet som stilles, er blant anna om kraftprodusentene vil holde løftene sine – denne gangen. Torbjørn Naimak, som nå representerer sportsfiskeinteressene i Kitdalen, minte om tidligere tiders løfter som han meinte ikke var holdt.

Til det svarte konserndirektør Erling Dalberg at han var ukjent med at konsesjonsvilkårene ikke var overholdt, med unntatt for uhellet med Gálggojávri, da vannet ble nedtappa ved en feil. Han ville gjerne ta et møte med Naimak og foreninga han representerte for å ordne opp i dette.

Anne Nesbakken (Naturvernforbundet) ville blant anna vite hvilke forpliktelser og planer utbyggeren har når det gjelder opprydding når konsesjonsperioden er ute.

Anne Nesbakken, Naturvernforbundet.

Til det blei det svart at det er regler for hvordan dette skal gjøres, og at det skal settes av penger til nedrigginga og oppryddinga.

– Men det er også sannsynlig at det blir søkt om forlengelse av konsesjonen, og da kanskje med færre med større turbiner, svarte Troms Kraft.

Knut Jentoft peikte på a vindkrafta er subisidiert fram til 2035 gjennom grønne sertifikater, og at de heller ikke betaler for nettilknytning. Han viste også til at mens Storfjord leverer en tredel av Troms Kraft sin produksjon, mangler kommunen sjøl strøm til etableringer. Han viset til en lokal gårdbruker som måtte betale over én million i tilknytning.

Troms Kraft svarte at all ny kraft produksjon som bygges etter 2021 må finansieres av utbyggeren sjøl, og subsidieres ikke gjennom grønne sertifikater. Om nettilknytning blei det svart at alle må betale, også kraftprodusentene.

– For nettilknytning for Fakken betalte Troms Kraft 190 millioner i anleggsbidrag, sa Erling Dalberg.

Eivind Lambela var bekymra for livet i Skibotnelva når kraftverket må effektkjøres når det ikke blåser og vindturbinene står stille.

Troms Kraft innrømte at det er problemer man til nå ikke har ei løsning på.

Se og hør han her: Vindkraft 1

Mer stoff fra folkemøtet fredag, bla intervju med Erling Dahlberg i Troms Kraft og Ingir Båhl fra reindrifta.

Se og hør Ingir Båhl fra Helligskogen reinbeitedistrikt!

Hør og se: Intervju med konserndirektør i Troms Kraft, Erling Dalberg!

Se og hør: Duell mellom ei lita reindriftssame og to store vindkraftutbyggere

Nødvendigheta av ny vindkraftutbygging blei igjen begrunna med at det vil bli knapphet på strøm om få år, og at det allerede er bedrifter som får nei når de etterspør strøm. Så dersom vi ønsker lys i husan i framtida, må vi akseptere meir naturødeleggelser og meir vindkraftutbygging og vasskraftutbaggin. Det var budskapet.

I intervju med iStorfjord innrømte Erling Dalberg at mange av prosjektene som planlegges etablert, som batterifabrikker, datasenter og andre etableringer som ikke fører til nevneverdig antall arbeidsplasser, kunne man vært uten. Men han presiserte at kraftprodusentene bare leverer elektronene på nettet, og har ingen mulighetene til å styre hvor de går. – Det er et politisk spørsmål, sa han.

Om turbinen.