Vil øke kraftproduksjonen med 75 prosent

Rovvejohka.
Troms Kraft Produksjon offentliggjør gigantplaner for Skibotndalen.

SKIBOTNDALEN Som et alternativ til den omfattende småkraftutbygginga i Storfjord offentliggjør Troms Kraft Produksjon (TKP) nå formelt sine planer for en utbygging selskapet hevder er en bedre utnytting av vannressursene i Skibotndalen.

I en nylig publisert brosjyre sier selskapet at skisseprosjektet i første rekke er initiert av at ulike aktører planlegger å bygge uregulerte småkraftverk i de tilstøtende nedslagsfelt til eksisterende reguleringsanlegg i Skibotn. TKP mener at de aktuelle vannressursene
kan utnyttes på en annen måte ved at de heller blir inkludert i TKPs reguleringsmagasiner og utnytta effektivt i de kraftverk som allerede eksisterer.
TKP har funnet at kraftverksystemet kan utvides med opptil 298 GWh ved hjelp av overføring av mer vann til eksisterende magasiner, samt ombygging og effektivisering av eksisterende kraftverk.
Produksjonen kan ifølge TKP økes med 75 prosent og nedslagsfeltet med 25 prosent.

Istedet for småkraftverk
TKP mener at ved å utnytte potensialet i de utbygde vannressursene mest mulig effektivt, kan dette bidra til å dekke regionens underskudd på vinterkraft. Ifølge TKP er utbygginga alene venta å kunne dekke kraftbehovet til ca 14.900 husstander.
– Således kan forhåpentligvis en slik utbygging overflødiggjøre behovet for en spredt og omfattende utbygging av småkraftverk andre steder i regionen, skriver TKP.
– Dersom de omsøkte småkraftprosjekter i regionen realiseres, vil dette gi svært store konsekvenser for natur, friluftsliv og omfanget av uberørt villmark i regionen, heter det i brosjyren.

Fire tiltak
TKP skisserer fire tiltak som alle skal føre mer vann til eksisterende reguleringsanlegg. Det meste skal bygges ut vegløst, ved at tunnelene skal brukes som anleggveger i byggetida.
Det ene tiltaket har fått navnet Doggeoverføringa. I dag føres Didnujohka til Rieppejavri i tunnel sammen med avløpet fra Galgujavri. 
Doggeoverføringen innebærer at Didnutunnelen videreføres mot nordvest, på nordsiden av Skibotndalen, slik at bekkene fra Didnu til og
med Doggejohka samles til Rieppejavri magasin. TKP foreslår ei minstevannføring både i Rovvejohka og Didnojohka.

Norddalsfossen: Tørrlegges.
Kortelva: Tørrlegges.
Slåttelva: Tørrlegges.

Govdaoverføringa er et anna tiltak. I dag overføres Govda i sin helhet til Skibotn gjennom Lavka kraftverk. Utvidelsen består i at det drives en tunnel mot øst fra Govda for å ta inn flere sidebekker (til og med Doggejohka i Breidalen) til Breidalselva.

Et tredje tiltak er Poikkiharjut trinn II. Poikkiharjut er er fra før overført fra Kitdalsvassdraget til kraftverkene i Skibotn gjennom en 600 meter lang tunnel i 800 meters høyde. Nå planlegger TKP å forlenge denne tunnelen med cirka 1100 meter slik at også avløpet fra Fiskelausvannet,
Bogelvvatnet og Kortelvskardvatnet overføres til Skibotn. De to første drenerer til Kitdalen, mens Kortelva drenerer til Signaldalen.

Skibotn kraftverk II er det fjerde tiltaket i dette prosjektet. Det skal bygges som et nytt, separat kraftverk ved siden av det eksisterende. Skibotn II vil ha inntak i Govdajavri magasin, og det skal ifølge planene bygges en tilløpstunnel fra kraftverket direkte til Govdajavri. Avløpet fra Viessogasjohka (Kitdalselva) og øvre nedslagsfelt i Norddalen skal hentes inn på tilløpstunnelen. 

Konkurranse om vannet
TKP konkurrerer om vannressursene med småkraftutbyggerne. Storfjord kommunes kommunedelplan for småkraftverk omfatter et 30-talls småkraftprosjekter, og TKPs utredninger berører opptil ni av dem. 
– Det presiseres at de fysiske inngrep ved TKPs planløsning er svært ulike de fysiske inngrepene ved småkraftutbygging, hevder TKP i brosjyren.

– Uforening med våre planer
Utviklingsleder Jørgen Nerdal i Statskog sier at TKPs planer er uforening med de planene Statskog har. Statskog ønsker å bygge ut Rovvejohka, Stordalselva og Paraselva, og er inne i Norddalen Kraftverk AS i Kitdalen. 

I Norddalen er det dessuten konflikt med ønsket om å bevare krigsminnene i området, og fylkeskonservatoren har tidligere frarådd å gi konsesjon for utbygging. Det har også vært på tale å frede området.
Fredning er imidlertid ikke aktuelt lenger. Dag Magnus Andreassen hos fylkeskonservatoren sier at det heller mot at det ikke blir fredning. 

– Statnett kommer også inn her med sin 420 kV-linje, og den kan vi ikke fremme innsigelse mot, sier han.

Etter ei befaring seinhøstes i fjor har man kommet til at det er mulig å finne ei løsning som gjør at et eventuelt kraftverk kan bygges uten at krigsminnene ødelegges.
TKPs planer vil imidlertid redusere nedlagsfeltet her med 49 prosent.
For Rovvejohka og Stordalelva, hvor Statskog også har planer, vil redusjonen bli henholdsvis 88 og 36 prosent.

Videre saksgang
TKP ønsker nå å få kontakt med alle enkeltpersoner, foreninger, lag og andre med interesser i planområdet slik at konsekvensene kan kartlegges, og planene tilpasses ved endelig utforming.

Saka skal nå gjennom flere faser og høringer før NVE utarbeider sin innstilling i saka og sender den til OED til sluttbehandling. Endelig avgjørelse blir tatt av Kongen i statsråd.