– Storfjord kommune raserer jordbruket i Skibotn

Leif Bjørnar Seppola.
Sauebonde Leif Bjørnar Seppola.

– Storfjord kommune har med et enkeltvedtak rasert landbruksnæringa i Skibotn. 

Det hevder Leif Bjørnar Seppola og Alfred Seppola, begge sauebønder i bygda. Nå varsler de aksjoner.

I et brev til kommunen skriver de at  grunnlaget for jordbruk i Skibotn med dette vedtaket er rasert.

Vedtaket de sikter til er at kommunen vil godkjenne at 45 dekar av dyrkamark skal godkjennes til bruk for oppstilling av campingvogner.

I brevet viser de til at det i  2015 ble lagt fram planer om å regulere en firedel del av dyrkamarka i Skibotn til campingplass for Strandbu camping.  Skibotn Saubeitelag og Bondelaget i Storfjord protesterte på planen, og etter  møter med kommunen og samtaler med fylkesmannen, la fylkesmannen inn innsigelse til planen.

Strandbu
Reguleringsplan Strandbu camping.

– Vi i landbruket konkluderte med at planen stoppa opp etter fylkesmannens inngripen, og Alfred Seppola har vært i kontakt med kommunen i vinter og fått bekrefta at det er uaktuelt med godkjenning av campingplass på dyrka mark.  Så – for kort tid siden – ble han kontakta på nytt av kommunen, som nå likevel skal måle opp campingplass på dyrka  areal som grenser til hans sauebruk i Skibotn, heter det i brevet.

Ifølge de to sauebøndenes brev medfører planen  at ytterligere 30 mål dyrket mark dermed blir uten atkomst, sperra inne av campingplassen.

– Dermed kan  50 prosent av jordbruksarealet i Skibotn bli borte med kommunens hjelp, heter det i brevet.

– Det er i dag altfor lite jordbruksmark i Skibotn, og en må supplere med høsting andre steder i kommunen. Bare en liten brøkdel av Skibotn er dyrka, eller kan dyrkes. Og det er dette lille jordbruksarealet som nå skal brukes til campingvognparkering istedenfor å bruke de store områdene som ellers er udyrka, skriver de to sauebøndene..

Kart over området ved Strandbu camping. (Kilde: kart.finn.no)
Kart over området ved Strandbu camping. (Kilde: kart.finn.no)

I en epost til iStorfjord skriver Leif Bjørnar Seppola:

– Saken er at landbrukseiendommene 46/18, 46/45,  46/214, 46/204 med dyrka mark i hovedsak blir lagt under campingvogner. I tillegg blir landbrukseiendommene 45/10 og 45/18 sperra inne.    Atkomsten gikk  over landbrukseienommene rundt og er ikke planlagt  videreført.  Det er venta at også dette landbruksarealet er trua. Saken forelå slik. Vi protesterte og Fylkesmannen la inn innsigelse.
Han opplyser at bøndene mangler informasjon fra kommunen om hva som har skjedd videre i saken.
–  Den skal ha vært referert for kommunesstyret, men jeg har ikke klart og finne saken.
Ifølge Leif Bjørnar Seppola er i tillegg til fradelinga til campingplassen  tre dekar tildelt til en privatmann som er i nær familie med eierne av campingplassen.
– Den ene veien  til de to landbrukseiendommene som ikke berøres, ble gravd over like etter. Kommunen har ikke sikra de landbruksarealene de skulle verne i planen, konkluderer Leif Bjørnar Seppola.
– Vi varsler med dette aksjoner med medvirking av bønder fra hele fjorden i forbindelse med kommunens videre oppmåling av campingplass på matjorda, skriver Leif Bjørnar Seppola.
Vi har bedt ordfører Knut Jentoft om en kommentar til striden om jordbruksarealer i Skibotn, og oppdaterer saken når vi har fått svar.