– Vindkraft vil rasere grunnlaget for reindrift

Anna Lisa Båhl i Helligskogen rbd: Kategorisk nei til vindkraft! Foto: Privat.

Reinbeitedistriktene i Storfjord og Kåfjord vil ikke ha vindturbiner i reinbeiteområdene sine. – Vil rasere grunnlaget for drift, meiner Ole Ánte Utsi i Skarfvagge reinbeitedistrikt.

I 2015 satte NVE en stopper for Troms Kraft sine vindkraftplaner ved Riehppejávri i Skibotndalen. Nå ønsker selskapet, sammen med Ymber, å sette opp vindturbiner her og fleire andre steder i Nord-Troms.

NVE kom den gangen til at ulempene var større enn fordelene, og at kraftverket ville berøre Helligskogen reinbeitedistrikt, som fra før var et distrikt med mange eksisterende og planlagte inngrep. Det planlagte vindkraftverket ved Riehppejávri skulle ha inntil 26 vindturbiner på sørsida av Skibotndalen, og skulle årlig levere 220 GWh.

Nytt framstøt

Sia i høst har Troms Kraft og Ymber kjørt en såkalt mulighetsstudie i Storfjord, Kåfjord og Kvænangen. Formålet er å kartlegge områder der det kan bygges vindturbiner.

Nå er det avklart hvilke områder som egner seg (se kart!). Gjennom studien har man gjort ei overordna kartlegging av arealbruken til innbyggerne, lokalt næringsliv og reindrifta. Deretter er arealbruken vurdert opp mot områder med gode vindressurser og tekniske forutsetninger for kraftproduksjon.  To av områdene ligger i Storfjord, og i hver av de andre kommunene er det ett område.

Det eine området i Storfjord ligger presis samme sted som blei avvist i 2015 mellom Rieppejávrre og E8.

Geir Håvard Hanssen er forretningsutvikler i Troms Kraft og prosjektleder for arbeidet. I et intervju med iStorfjord i går sier han at det er for tidlig å konkludere endelig, men at det så langt er pekt ut fem områder som kan være aktuelt å vurdere for fremtidig vindkraftproduksjon. Han presiser at det ikke er aktuelt for Troms Kraft og Ymber å bygge ut alle disse områdene.

Meir vannkraft nødvendig

Han sa også at det også blir nødvendig å få meir vann inn i magasinene for å få nok såkalt balansekraft når det ikke blåser og vindturbinene ikke produserer strøm. Da må effekten økes i vannkraftverken for å erstatte strømmen som vindturbinene ikke leverer, for så å reduseres når det igjen blåser. Det kalles effektkjøring, og har store negative miljøkonsekvenser.

Les også: Vil øke kraftproduksjonen med 75 prosent (fra 2012)

Les også: Justerer planene (fra 2012)

I 2015 vendte NVE tommelen ned for Troms Kraft sine vinkraftplaneer ved Riehppejávri. I

I april 2016 sa Storfjord kommunestyre nei til alle planlagte vannkraftutbygginger, med unntak for Innerelva mellom Kåfjord og Storfjord kommuner.

Det skjedde etter at det var kommet inn en rekke høringsuttalelser til planene, uttalelser der det blei pekt på hvilke store negative miljømessige følger det ville få dersom bekker som drenerer til Kitdalen og Signaldalen blei overført til Skibotn Krafteverk isteden.

Kategorisk imot

Reindriftsnæringa har i mange tiår kjempa mot inngrep i sine reinbeiteområder. Første gangen da Skibotnvassdraget ble bygd ut. Storfjord kommunestyre vedtok å godkjenne konsesjon med én stemmes overvekt – og etter at kommunen hadde fått løfte om “150 varige og varierte arbeidsplasser”. Troms Kraft hadde allerede et år før konsesjon blei gitt, påbegynt bygging av ei bru over Skibotnelva. Brua blei forsøkt sprengt ved en sabotasjeaksjon. Reindriftsfamilien i Skibotndalen blei mistenkt, og karene i familien blei hanka inn til Tromsø til avhør. Gjerningspersonen(e) blei aldri tatt.

Anna Lisa Båhl er nestleder i Hellgskogen reinbeitedistrikt. I en kommentar til de nye vindkraftplanene sier ho:

– Vi er kategorisk imot vindkraftutbygging i vårt reinbeitedistrikt. Dette er et heilårsbeite. Derfor er disse områdene ekstra sårbare og viktige for reinen. Vi ber om at Storfjords politikere og befolkninga for øvrig støtter opp om å bevare naturen for nåtid og kommende generasjoner.  Ikke la dere lokke av kortsiktig gevinst. Utbygd og ødelagt natur får man aldri tilbake, skriver ho, og føyer til:

Vindkraftplanene strir imot FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter art. 27  Mulighetstudien er korrupsjon og overgrep fra Storfjord kommune, Ymber og Troms Kraft, og det er et alvorlig brudd på folkeretten. 

– Vil rasere grunnlaget

Ole Ánte Utsi i reinbeitedistrikt 37 Skarfvaggi opplyser i ei tekstmelding til iStorfjord at reinbeitedistriktet har sendt brev til Kåfjord kommune og Troms Kraft angående utbyggingsplanene for vindkraft. Det blei også sendt brev til Kåfjord kommune før “mulighetsstudien” for vindkraftutbygging blei beslutta igangsatt.

– I begge brev konkluderer reinbeitedistriktet med at ei slik utbygging vil rasere grunnlaget for videre opprettholdelse av dagens reindrift i distriktet.

Vindkraftplanene ved Riehppejávre blei gravlagt av NVE i 2015. Nå våkner de til nytt liv. Ill.: Troms Kraft.