– Du har status som mulig overtallig

Storfjord kommune varsler mulige oppsigelser.

Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak, kan du og alle andre ansatte i Storfjord kommune bli berørt. Det innebærer at alle fast ansatte utfra dette har status som mulig overtallig.

Den beskjeden har Storfjord kommune sendt alle sine fast ansatte i et brev nå i januar.

Bakgrunnen er budsjettvedtaket fra desember i fjor, som innebærer at bemanninga innafor alle tjenesteområdene i kommunen skal reduseres.

I brevet vises også til at kommunestyret har vedtatt å slå sammen ungdomstrinnene i kommunen til én felles ungdomsskole fra 1. august i år.

Og hvordan skal reduksjonen skje?

Jo, alle ansatte må regne med at tilsettingsforholdet deres kan bli endra. Det kan skje enten ved omplassering til ei anna stilling eller endring av arbeidssted. Deloppsigelse eller oppsigelse kan også være aktuelt.

–Arbeidsgiveren er forplikta til å se på alle muligheter for deg, før en evtentuell deloppsigelse eller oppsigelse kan finne sted. Denne prosessen skal gjøres i nært samarbeid med ledere, vernetjenesten og tillitsvalgte, står det å lese i brevet.

På spørsmål til konsulent Inger Heiskel om hvormye skal kommunen spare på lønnsutgifter, viser ho til budsjettvedtaket fra desember i fjor. Her framgår det at det er barn og unge og syke og gamle som må ta de største kuttene sammen med driftsetaten. Oppvekstsektoren får et kutt på 1 mill. og helse og omsorg 1,2 mill. Kommunepsykologstillinga blir redusert til 50 prosent og stillinga, og dessuten skal stillinga for kreftsykepleier og stillinga for omsorg for psykisk utviklingshemmede reduseres.

– Når vil oppsigelsene komme?

– Vi er i prosess med kartlegging, og har pr. dato ikke oversikt over om vi har behov for oppsigelser. Vi kartlegger alle vakante stillinger, om det er noen som går i vikariater, om noen har planer om å pensjonere seg, ha permisjoner osv., svarer Inger Heiskel i en e-post, og viser til brevet til de ansatte datert 4. januar i år, der det blant anna står at arbeidsgiveren er forplikta til å se på alle muligheter før en eventuell oppsigelse eller deloppsigelse kan finne sted.

Forrige ordfører avstod fra å ta ut lønn. Er det vurdert å redusere lønna til ordfører/varaordfører som en del av det å redusere lønnskostnadene?

– Nei, det er ikke vurdert å redusere lønna til ordfører eller varaordfører. Men politisk aktivitet er redusert. Levekårsutvalget er lagt ned fra 1. januar. (sju medlemmer) og styret for miljø-, plan og drift er redusert fra sju til fem medlemmer, svarer Inger Heiskel.

Forrige kommunedirektør gikk av etter eget ønske. Likevel var han i posisjon til å forhandle seg til mye høgere lønn enn den gjeldende i den stillinga han skulle vikariere i, mens andre ansatte nå risikerer redusert lønn eller oppsigelse. Hvorfor denne forskjellsbehandlinga av ansatte?

Til det svarer Inger Heiskel:

– I Hovedtariffavtalen (HTA) heter det i § 3, pkt. 3.4.1  at ved omplassering/overgang til lavere lønnet stilling i samme kommune/virksomhet pga omorganisering, sykdom, skade, rasjonalisering eller andre grunner som ikke skyldes arbeidstakerens forhold, skal arbeidstakeren beholde sin nåværende lønnsplassering som en personlig ordning. Videre heter det i pkt. 3.4.2 at arbeidstaker som etter avtale med kommunen/virksomheten går over til lavere lønnet stilling i virksomheten, kan som en personlig ordning beholde inntil sin tidligere stillings lønn på overgangstidspunktet når dette er en del av avtalen.

Bestemmelsene i HTA innebærer at ingen ansatte vil gå ned i lønn dersom de blir omplassert som følge av grunner gitt i HTAs pkt 3.4.1.

Videre er det slik at Storfjord kommune følger tariffbestemmelsene i forhold til når de ansatte skal  kunne gis lønnsøkning, dvs ved sentrale oppgjør og ved forhandlinger etter bestemmelser gitt i HTA.

Alt dette gjelder for tidligere kommunedirektør på lik linje med alle som er ansatt i Storfjord kommune.

Saka har vært drøfta med de tillitsvalget. Man er enig om følgende:

 • Kompetanse går foran kommunal ansiennitet der det er stilt krav om spesiell kompetanse i stillingen
 • –  Kommunal ansiennitet (den tid du har vært ansatt i Storfjord kommune). Det presiseres at der det ikke er stilt krav om spesiell kompetanse, kommer kommunal ansiennitet foran
 • –  Sosiale forhold

9 kommentarer til “– Du har status som mulig overtallig”

 1. Å du salige himmel for et rot i kommunen!Kanskje nån bør ta et vers av”Jesus styr du mine tanker”..Å dette rotet går ut over oss innbyggere…

  1. Rotet startet vel med ett Tverrpolitisk overforbruk av dimensjoner …Dette regimet lider under dette

   1. Jeg registrerer ofte, at folk fra Skibotn kommer med påstander om Tverrpolitisk liste sitt overforbruk “av dimensjoner” slik som du også påstår nå.
    Går det an å få konkretisert dette “overforbruket av dimensjoner ” hva det er, slik at alle forstår?

    1. Det er jo bare å se på låneopptakene som er gjort i perioden

     1. Det er du som setter fram en fullstendig udokumentert påstand.
      Så hvorfor skal jeg gjøre din jobb med å dokumentere?

 2. Jeg syns at redaktøren i istorfjord kunne ta for seg overforbruket og gjeldsøkningen som har skjedd de senere år . Ville vært interessant og vite hvordan kommunen kunne ende opp med og betale enorme summer i renter og avdrag

 3. Til overforbruk fra TP så kan noen oppgi hvor mye som et gått til Åsen sykehjem kontra og ikke bygge nytt .,, og kun for den skulle bygges i Skibotn 😢og basseng , kunstgress bane mm.

  1. Dere fra AP og Skibotn, setter hele tiden fram udokumenterte påstander.
   Er det ikke på tide at dere gjør litt seriøst bakgrunnssjekk, før dere ber andre om å gjøre jobben?
   Når dere bare påstår forskjellige ting, så framstår dere som useriøse.

  2. Siden du og andre fra AP, fremsetter udokumenterte, og usanne påstander omTP sitt “overforbruk av dimensjoner” skal jeg gi en liten redegjørelse for forbruket på utbyggingen/renoveringen av Åsen kontra nytt sykehjem, samt svømmebassenget.
   Vi som fulgte med i den føljetongen ang nytt sykehjem, vet at de første tallene som ble presentert, økte fra 27mill kr for 29 plasser, til 120mill kr + inventar, utvendige arbeider, samt det sedvanlige budsjettovrskridelsene. I tillegg ca 50mill kr til ombygging av Åsen.
   Nytt skjermet avsnitt og renovering av Åsen, er regnskapsført med 41,5 mill kr.
   På alle kostnader til nybygg eller renovering mm, gir Husbanken ca 50% tilskudd. Alle som ser tallene, forstår at dagens løsning på Åsen er radikalt billigere enn nybygg til 120mill kr, og har liten påvirkning på den økonomiske kommunale situasjon.
   Renovering av svømme bassenget kostet ca 11mill kr.
   Av dette kommer 2,7 + 2,4mill kr fra tippemidlene.
   I tillegg så må det nevnes at daværende ordfører Jentoft, lot være å ta ut ordførergodgjøring, som han i stedet donerte til svømmebassenger. Ca 3,5mill kr på 4 år . De kommunale utfiftene ble derfor små, samt at kommunen sparte 0,5 mill kr pr år i leie av basseng + ca kr 150000 pr år i transport.
   Mitt råd, er å sette seg litt bedre inn i hva udokumenterte og skadelige påstander medfører, når disse slenges ut, i den hensikt å skade en. politisk motstander.
   Det kunne nok sies, og skrives mye om årsakene til at TP ble opprettet. En god del av forklaringen kan nok finnes, dersom man tenker over, om hvorfor så mange på TP sin liste kom fra AP.

Det er stengt for kommentarer.