– Ikke et sammenlignbart tallgrunnlag

Av Hans Normann Ryeng, daglig leder, Ryeng Anlegg AS

Ordføreren i Storfjord kommune viser til regnskapstall i det som synes å være et forsøk på å tilbakevise at det har vært en kostnadsøkning etter inngåelse av nye kontrakter.

Hans Normann Ryeng.

En vinterdriftssesong/brøytesesong regnes fra oktober det ene kalenderåret til april det neste kalenderår. Å bruke regnskapstall basert på årsregnskap, i stedet for å fokusere på det som er faktiske kostnad for en brøytesesong fra oktober til april, blir derfor helt feil. Regnskapet viser kun hva det har kostet kommunen for vintervedlikehold pr. kalenderår, basert på kontrakter som kommunen har benyttet.
Regnskapet viser ikke hva det villet kostet om kommunen hadde videreført avtalene fra «kontrakt 2019/2023» og viser heller ikke kostnadene pr. vintersesong som er fra oktober til april. Derfor kan ikke regnskapet brukes for å tilbakevise at det har vært en stor kostnadsøkning fra oktober 2021, og tallene blir således ikke relevant i denne sammenheng. Å vise til regnskapstall anses for å være en måte å tildekke de økonomiske konsekvenser av å si opp velfungerende kontrakter. Det er i alle tilfeller ikke et sammenlignbart tallgrunnlag.

Merkostnadene som vi har omtalt i vårt leserinnlegg av 19.01.2023 påløper fra og med oktober 2021 og til april/mai 2022, på grunn av kostnadsutviklingen etter inngåelse av nye kontrakter. Samme utviklingen fortsetter videre fra oktober 2022 til desember 2022. I de fremlagte regnskapstall for 2021 er det kun 2,5 mnd som omhandler tall fra ny kontrakt (fra november 2021). Selv om regnskapstall for 2022 ikke er revisorgodkjent, er de tilgjengelige for å kunne vise kostnadsutviklingen og kunne vært offentliggjort i denne saken. Vi kjenner til at det er anskaffet vintervedlikeholdstjenester i kalenderåret 2022 for minst 5,7 mill. kr. eks. mva., som vil synliggjøres i regnskapet for 2022.

De økonomiske konsekvenser forvaltningen av vinterdriftskontrakter har medført for kommunen de siste halvannet – to årene kan enkelt beregnes. Kostnader for å beregne en vinterdriftssesong avhenger av de værmessige forhold, som kan gi store utslag på behov for tiltak (brøyting/strøing/høvling/mv). Vinterdriftssesong 2020-2021 og -sesong 2021-2022 kan sammenlignes når det gjelder behov for tiltak grunnet sammenlignbare værhendelser gjennom begge de hele vinterdriftssesongene. Første halvdel av inneværende sesong oktober-desember 2022 har vært nærmest uten behov for tiltak.

Disse forhold er nå kjent og vi har basert på forutsetninger i de gamle kontrakter beregnet kostnadene som kommunen ville ha fått,  dersom de gamle kontraktene («kontrakt 2019/2023») hadde blitt videreført.

Når beregningene gjøres basert på kjente forhold og forutsetninger, fremkommer det merkostnader på 3,5- 4 mill. kr. som kommunen har pådratt seg gjennom brudd på kontraktene som opprinnelig skulle gjelde ut vinterdriftssesongene 2022 til 2023.

Det er i våre beregninger heller ikke medtatt kostnader som eksempelvis ilagte gebyr fra KOFA på kr 214 00,-

Vi stiller oss undrende til at ordfører hevder å ikke kjenne til differanse mellom tilbudene i november og desember 2022 på 316 000 kr eks. mva. Denne prisdifferansen utgjør enda et forhold der Storfjord kommune pådrar seg unødvendige merkostnader ved vintervedlikeholdet i vår kommune.

Én kommentar til “– Ikke et sammenlignbart tallgrunnlag”

  1. Det er dessverre lurt seg inn litt feile tall. Samlet sum for regnskap 2022 skal være 4,7 – 5 mill.
    Gebyr ilagt av KOFA skal være kr. 214.000.- ca. 5%. I tillegg er begge anskaffelser for 2022-2023 til behandling hos KOFA . Selv kommunens egen advokat advarer om at kan det bli strengere gebyrer inntil 15 % ved gjentatte brudd på forskriften. Dette kan komme i tillegg og virker ikke å bety noe for de som styrer skuta.

Det er stengt for kommentarer.